Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4784. Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljevanju priprave pogojnega lokacijskega načrta »Lahovnikovo–območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«, stran 13043.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06 in 19 - popr./06) je župan Občine Prevalje dr. Matic Tasič sprejel
S K L E P
o ugotovitvi stanja in nadaljevanju priprave pogojnega lokacijskega načrta »Lahovnikovo–območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«
1. Splošno
S tem sklepom župan Občine Prevalje ugotavlja stanje pri pripravi pogojnega lokacijskega načrta »Lahovnikovo – območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)« in določa način nadaljnje priprave in sprejemanja tega akta.
Pravna podlaga za nadaljevanje priprave in sprejem je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni v skladu z določili tega zakona. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., v nadaljevanju ZUreP-1).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Občina Prevalje je do uveljavitve ZPNačrt vodila postopek priprave prostorskega akta v skladu z določili ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu v obliki pogojnega lokacijskega načrta.
V postopku izdelave in sprejemanja prostorskega akta so bila izvedena naslednja uradna dejanja:
– Programska zasnova za ureditveni načrt Lahovnik (Uradni list RS, št. 51/02);
– Pismo o nameri izdelave prostorskega akta, dostavljeno na MOP št. 35003-002-spr-PN/2005-10 z dne 11. 10. 2005;
– Odločba MOP št. 35409-96/2005-IL z dne 24. 11. 2005, da v postopku izdelave prostorskega akta ni potrebna izdelava CVPO;
– 1. prostorska konferenca dne 7. 3. 2007;
– Program priprave pogojnega lokacijskega načrta »Lahovnikovo – območje A/ poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«, (Uradni list RS, št. 23/07);
– Odlok o splošni prepovedi parcelacije obstoječih parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi oziroma omejitve graditve na območju »Programska zasnova za ureditveni načrt Lahovnik /A-poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«, (Uradni list RS, št. 34/07);
Priprava in sprejem pogojnega lokacijskega načrta »Lahovnikovo – območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«, se bo nadaljeval in zaključil po določilih novega ZPNačrt, saj ob uveljavitvi novega zakona postopek javne razgrnitve in javne obravnave še ni bil izveden.
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena ZPNačrt se navedeni pogojni lokacijski načrt šteje za občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN).
Predmet OPPN »Lahovnikovo – območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)« je prostorska ureditev območja »Lahovnikovo-območje A«, ki bo obsegala gradnjo objektov za opravljanje poslovnih dejavnosti (CC.Si-122, -124, -125, -211, -214, -215, -22).
Na območju urejanja ni predvidena gradnja objektov z vplivi na okolje oziroma predvideni objekti in posegi ne bodo presegali velikosti objektov ali posegov, določenih v Uredbi o vrstah posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07). Prav tako na območju urejanja ni predvidena gradnja objektov, za katere je obvezna izdelava študije požarne varnosti.
3. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
(1) Ureditveno območje OPPN obsega skrajni severozahodni del Urbanistične zasnove mesta Prevalje (»Lahovnikovo«), in sicer naslednja zemljišča: 204/7, 209, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 211/3, 211/5, 211/6, 211/7, 214/1, 214/4, 214/5, 214/7, 214/9,, 214/12, 214/13, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1, 219/3, 220 in 244; (vsa) k.o. Poljana.
(2) Območje obdelave obsega velikost ca. 3,40 ha.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
5. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+------------------------------------------+-------------------+
|Faza v postopku              |    Rok izvedbe|
+------------------------------------------+-------------------+
|Objava sklepa o izdelavi OPPN       |    oktober 2007|
+------------------------------------------+-------------------+
|Priprava osnutka OPPN           |   november 2007|
+------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja   |   december 2007|
|prostora                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN    |  januar, februar|
|                     |        2008|
+------------------------------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava    |    februar 2008|
+------------------------------------------+-------------------+
|Opredelitev občine do stališč, pripomb in |     marec 2008|
|predlogov                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Priprava predloga OPPN          |     april 2008|
+------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja    |     april 2008|
|prostora                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN    |     maj l 2008|
+------------------------------------------+-------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na občinskem  |     junij 2008|
|svetu                   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN, so:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20a, 2000 Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec
Petrol – Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor.
1. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7. Financiranje priprave OPPN
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pripravljavec prostorskega načrta.
8. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (www.prevalje.si) ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3503-0002/2005-10
Prevalje, dne 10. oktobra 2007
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost