Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 3523-0282/2007 Ob-28085/07 , Stran 6958
I. Predmet oddaje sta naslednji stanovanji: 1. Štirisobno stanovanje št. 2, v objektu na naslovu Župančičeva 21, v Kranju, v izmeri 91,53 m2, točkovano z 267,1 točkami, za izhodiščno mesečno najemnino 262,04 EUR. 2. Stanovanje št. 2, v 2. nadstropju objekta na naslovu Golnik 112 na Golniku, v izmeri 33,00 m2, točkovano z 285 točkami, za izhodiščno najemnino 108,66 EUR. II. Stanovanji opredeljeni v I. točki javne dražbe bosta oddani v najem na javni dražbi, ki bo v četrtek, dne 8. 11. 2007, ob 9.30, v sobi št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe: – ki so polnoletni državljani Republike Slovenije, – katerih ožji družinski člani, ki skupaj z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja, so državljani Republike Slovenije ali tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 9/01, 87/02, 96/02), – ki imajo poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj, – ki predložijo potrdilo o vplačani varščini. IV. Na podlagi sklepa župana iz 4. člena Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem št. 3523-0282/2007-(43/06) z dne 3. 10. 2007, so kot ciljna skupina določeni prosilci, kateri imajo stalno prebivališče na območju bivše Občine Kranj, in imajo prednost pri dodelitvi profitnega stanovanja v najem, kolikor je udeležencev javne dražbe več. V. Izhodiščna najemnina se ugotavlja na podlagi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03) oziroma v skladu z drugimi veljavnimi predpisi ter znaša 110 odstotkov neprofitne najemnine za določeno stanovanje. Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in obratovalnih ali individualnih stroškov, ki jih bo s svojim delovanjem povzročil najemnik. Najemnino bodo najemniki plačevali v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Mestne občine Kranj. VI. Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 3 izhodiščnih mesečnih najemnin za stanovanje, ki ga bo dražil. Če vplača varščino za stanovanje, za katerega je predpisana najvišja izhodiščna najemnina, lahko draži tudi tista stanovanja, za katera je predpisana nižja izhodiščna najemnina. Varščino je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa št. 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010046-43060007 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo za oddajo profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem«, z oznako točke, pod katero se nahaja stanovanje, za katero se plačuje varščina. Pred začetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrjenim potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina se bo najemniku vračunala v najemnino, in sicer tako, da bo ob prekinitvi najemne pogodbe oproščen plačila najemnine za dodeljeno stanovanje za zadnje 3 mesece, v primeru, da ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj. V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine Kranj, varščina zapade na račun le-teh. V primeru, da je plačana varščina manjša, kot znaša trimesečna najemnina, bo izbrani dražitelj nakazal razliko v roku 3 mesecev od podpisa pogodbe. V primeru, da je plačana varščina večja, kot znaša trimesečna najemnina, bo Mestna občina Kranj nakazala izbranemu dražitelju razliko v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v 10 dneh po končani javni dražbi. VII. Pogodba o oddaji stanovanja mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da se ponudnik, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Mestne občine Kranj. Najemne pogodbe bodo sklenjene za nedoločen čas. VIII. Pravila javne dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je vplačal varščino za stanovanje, ki ga draži oziroma če je vplačal varščino za stanovanje, za katerega je predpisana najvišja izhodiščna najemnina, lahko draži tudi tista stanovanja, za katera je predpisana nižja izhodiščna najemnina in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. udeleženec lahko draži toliko časa, dokler izklicana najemnina ne presega 1/3 povprečnega rednega mesečnega prihodka za obdobje julij 2007 do vključno september 2007, pri čemer se seštevajo prihodki udeleženca in ožjih družinskih članov, ki skupaj z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja, 4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 9. morebitne ugovore reši takoj voditelj dražbe. IX. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do srede, 7. 11. 2007 do 12. ure, na Oddelek za splošne zadeve Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba št. 156, predložiti: – potrdilo o državljanstvu za udeleženca javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja, – potrdilo o stalnem prebivališču za udeležence javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja, – davčno številko in številko računa udeleženca javne dražbe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – navedbo EMŠO za udeleženca in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja, – dovoljenje za stalno bivanje v skladu z Zakonom o tujcih za ožje družinske člane, ki niso državljani Republike Slovenije, in ki skupaj z udeležencem javne dražbe prosijo za dodelitev stanovanja, – potrdilo, da ima udeleženec poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj, za katerega je potrebno zaprositi na Oddelku za finance Mestne občine Kranj, najkasneje do dne 2. 11. 2007, – dokazilo o rednem mesečnem prihodku za obdobje julij 2007 do vključno september 2007, za udeleženca in ožjih družinskih članov, ki skupaj z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja, – potrdilo o vplačani varščini, – seznam ožjih družinskih članov, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. X. Postopek oddaje profitnih stanovanj v najem se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. XI. Mestna občina Kranj si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe, kolikor izbrani dražitelj ne izpolnjuje pogoja iz točke VIII/3. XII. Ogled stanovanj bo možen po predhodni najavi najkasneje do 2. 11. 2007, na Oddelku za splošne zadeve Mestne občine Kranj, na tel. 237-31-21 ali 237-31-44. XIII. Podrobnejše informacije so interesentom javne dražbe na voljo na Oddelku za splošne zadeve Mestne občine Kranj.

AAA Zlata odličnost