Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 9000-7/2007 Ob-28196/07 , Stran 6934
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov, ki imajo stalno prebivališče na območjih, ki so bila prizadeta v neurju in poplavah 18. 9. 2007, za naložbe v stanovanjske objekte in naprave, ki so bili zaradi neurja in poplav poškodovani, in sicer za naslednje namene: A – raba obnovljivih virov energije – Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo sončnih sprejemnikov, – hranilnik toplote, – vmesne povezave, črpalke in krmilne elemente sistema. – Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode na lesno biomaso (kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: nazivni izkoristek kurilne naprave mora biti večji ali enak 88%, vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni moči mora biti manjša od 750 mg/m3, vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave). Priznani stroški vključujejo: – nabavo in namestitev kotla, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote. – Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Priznani stroški vključujejo: – stroške priklopa, ki jih zaračuna upravljalec omrežja/dobavitelj toplote, – izvedbo priključka na parceli/v objektu uporabnika, – stroške nabave in montaže toplotne postaje in krmilne opreme. B – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov – Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo Umax = 1,1 W/m2K za zasteklitev oziroma Umax = 1,4 W/m2K za cele elemente. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo oken in vrat, – nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, – nabavo in vgradnjo okenskih polic in – obdelavo špalet. – Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanem podstrešju ...) obstoječih stanovanjskih objektov z naslednjimi debelinami izolacije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Priznani stroški vključujejo: – postavitev gradbenega odra, – odstranitev obstoječega ometa, – nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, – obdelavo špalet, – nabavo in vgradnjo okenskih polic, ne vključujejo pa oblaganja s kamnitimi, keramičnimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno. C – nakup energijsko učinkovitih naprav – Nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni in pomivalni stroji), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje. D – učinkovita raba vodnih virov – Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode. E – oskrba s pitno vodo – Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena). Iz razpisanih sredstev bo mogoče financirati priznane stroške naložbe vključno z DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe. 2. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 2 milijona EUR. 3. Pogoji kreditiranja a) Obrestna mera Krediti so brezobrestni. b) Odplačilna doba Odplačilna doba znaša največ 10 let. c) Višina kredita Za naložbe v posamezen stanovanjski objekt se lahko dodeli kredit, katerega višina ne sme preseči nobene od navedenih omejitev: – predračunske vrednosti priznanih stroškov naložb, – trikratnika višine nastale škode na ustreznih delih ali napravah stanovanjskega objekta, kot izhaja iz Ocene delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (Obr. 4), – najvišjega zneska 20.000 EUR. d) Splošni pogoji kreditiranja Kredit se lahko dodeli za naložbo v stanovanjski objekt oziroma njegov zaključen del, katere izvedba je utemeljena zaradi nastanka škode na ustreznih delih ali napravah tega objekta, ki izhaja iz Ocene delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (Obr. 4). Do pridobitve kredita po tem razpisu so upravičene fizične osebe, ki izvajajo naložbe v objekte iz prejšnjega odstavka in imajo tam stalno prebivališče ter so: – lastniki stanovanjskih objektov ali njihovih zaključenih delov, – ožji družinski člani upravičencev iz prejšnje alineje (zakonec, izven zakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika, – najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika. Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma, v soglasju s prejemnikom, drug občan, ki ima zadostne redne mesečne dohodke. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana v skladu z razpisnimi pogoji. Stroške zavarovalne premije krije Eko sklad, j.s. Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev kredita na podlagi tega razpisa so vključena v namene iz prve točke tega razpisa. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana. e) Finančni pogoji kreditiranja Najvišji posamični kredit znaša do 20.000,00 EUR, kot določa točka 3.c razpisa, najnižji znesek kredita pa 2.000,00 EUR. Najdaljša odplačilna doba za kredite po tem razpisu znaša 10 let. Občani bodo kredit vračali v enakih mesečnih obrokih, ki praviloma ne smejo biti nižji od 40,00 EUR in ne višji od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Stroške obdelave vlog in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja za kredite, dodeljene po tem razpisu, v celoti krije Eko sklad, j.s.. V skladu s sedmo točko 23. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo) vlagatelji, ki zaprosijo za kredit Sklada po tem javnem razpisu, ne plačujejo taks za vlogo in odločbo. Efektivna obrestna mera (EOM*) za razpisane kredite znaša 0%. V času odplačevanja kredita pooblaščena banka obračuna dodatne storitve na željo kreditojemalca v skladu s svojo tarifo. f) Ostale določbe Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela opravljena skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev. Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb v prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva črpanja do vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva. 4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Razpisno dokumentacijo z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti. Razpisna dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo tudi na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati: – prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi (obrazec Vloga), – predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala, – izjavo izbranega dobavitelja/izvajalca (obrazec Izjava), – vsa potrebna dokazila in priloge, ki so določena v razpisni dokumentaciji in morajo biti predložena kot sestavni del vloge za posamezen tip naložbe. Oceno delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (Obr. 4) za posamezen stanovanjski objekt, za katerega bo vlagatelj uveljavljal pravico do kredita po tem razpisu, bo Sklad pridobil neposredno od Uprave RS za zaščito in reševanje oziroma Ministrstva RS za okolje in prostor. 5. Rok in način prijave Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje. Razpis velja do objave zaključka razpisa zaradi dodelitve vseh razpisanih sredstev v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 3. 2008. Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. 6. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06). Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku. Kolikor se po izdaji odločbe Sklada o dodelitvi kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, lahko vlagatelj pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe pošlje na Sklad pisno izjavo, s katero se nepreklicno odpoveduje pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj za isto naložbo odda na Sklad novo vlogo v skladu z določbami tega razpisa. 7. Poraba in odplačevanje kreditov Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami vlagatelj pošlje na naslov: Nova KBM d.d., Ekspozitura Tyrševa, Tyrševa 2, 2505 Maribor. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva morebitne dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo, jo pošlje v izbrano bančno poslovalnico in pozove vlagatelja k podpisu. Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke, vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica do kredita preneha. Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže banka kreditna sredstva na TRR izbranega izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov: 1) celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o zaključku naložbe; 2) prvi del kredita v višini 40% odobrenega zneska kredita v petih delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60% odobrenega zneska pa v petih delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe. Dokazila o zaključku naložbe vključujejo izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe. Pri namenu iz točke 1.A) tretja alineja, mora biti predloženo tudi potrdilo o priključitvi na ustrezno javno omrežje, pri namenu iz točke 1.A) prva alineja pa predloži potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK ali drugo ustrezno potrdilo, kolikor je sistem izdelan v samogradnji. Ob izplačilu kredita v celoti oziroma drugega dela odobrenega kredita (do 60%) se znesek izplačila uskladi s predloženimi računi. Med izvajanjem naložbe lahko kreditojemalec pisno zaprosi Sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk zaradi nepredvidljivih razlogov. V utemeljenih primerih Sklad lahko soglaša s predlogom, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita. V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje. Prav tako lahko kreditojemalec pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Sklad za podaljšanje tega roka. Sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev. Sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec zagotoviti izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem. Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec pravočasno ne predloži dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do še ne črpanega odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa zaradi nenamenske porabe sredstev Sklad lahko sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od črpanja sredstev in s stroški izterjave. Po zaključenem črpanju kredita banka prenese kredit v odplačilo prvi delovni dan v naslednjem mesecu in prične z zaračunavanjem obrokov. O prenosu kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem računu.

AAA Zlata odličnost