Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28698/07 , Stran 6974
1. Naročnik: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: Poslovni prostori v izmeri 235 m2, ki se nahajajo v mansardi objekta na naslovu Večna pot 2, Ljubljana, v katerih se bo opravljala pedagoška ali raziskovalna razvojna dejavnost. Mesečna najemnina znaša 15 EUR/m2 oziroma skupaj 3.525,00 EUR. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki s področja gozdne ali lesarske dejavnosti oziroma z njimi povezane dejavnosti, glede na to, da v objektu na naslovu Večna pot 2 deluje Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove in Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive lesne vire ter Oddelek za lesarstvo. 3. Sklenitev pogodbe: Po prejemu ponudb ima organizator možnost izvedbe dodatnih pogajanj za pridobitev najugodnejše ponudbe. Po končanem postopku javnega zbiranja ponudb in morebitnih dodatnih pogajanj bo z izbranim ponudnikom naročnik najkasneje v roku 30 dni po zaključku sklenjena najemna pogodba za čas 5 let od dne 1. 1. 2008 dalje. 4. Način in rok plačila: Naročnik kot najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati najemnino v roku petnajstih dni od izdaje računa na račun naročnika št. 01100-6030347734. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnina vključuje tudi obratovalne stroške in sicer individualne obratovalne stroške (stroški za dobavljeno elektriko, vodo, ogrevanje, odvoz smeti, komunalni prispevek) in skupne obratovalne stroške (stroški za obratovanje skupnih delov in sicer ogrevanje skupnih delov, elektrika skupnih delov, porabljena voda v skupnih delih, čiščenje skupnih prostorov). Najemnik bo poleg najemnine plačeval še druge stroške, ki mu nastanejo pri uporabi najetih poslovnih prostorov in niso navedeni v prejšnjem odstavku in sicer stroške telefona, interneta ipd. in je za navedene stroške dolžan skleniti ustrezne pogodbe z dobavitelji. 5. Prehod posesti: posest preide na najemnika z opravljeno primopredajo nepremičnine. 6. Višina varščine: Pred ponudbo morajo ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini 400 EUR, na račun naročnika št. 01100-6030347734 z navedbo namena nakazila: varščina. Po opravljenem postopku se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, varščina vrne v roku tridesetih dni brez obresti. 7. Dodatne informacije: morebitne dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo pri Borutu Bitencu, tel. 031/308-360 vsak delovni dan od 7. do 11. ure. 8. Način, mesto in čas oddaje ponudb Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do dne 31. 10. 2007 do 9. ure na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javne ponudbe: Oddaja ponudbe za javno zbiranje ponudb za oddajo mansarde v najem, Številka zadeve: Številka: 144/1, Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. V primeru, da bo ponudbo za najem iste nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila pogajanja. Morebitna pogajanja bodo na naslovu: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. O datumu in uri bodo ponudniki naknadno obveščeni. 9. Pogoji za oddajo ponudbe Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – registracijo za poslovno dejavnost, za katero se oddajajo poslovni prostori. 10. Rok veljavnosti ponudb: podane ponudbe morajo zavezovati ponudnike za čas do 1. 1. 2008. 11. Ustavitev postopka: naročnik lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost