Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4776. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig, stran 13026.

Na podlagi Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državne pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 3. dopisni seji dne 10. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se na podlagi javnega razpisa določijo način, pogoji in kriteriji dodeljevanja sredstev iz občinskega proračuna za razvoj turizma in gostinstva na območju Občine Ig.
2. člen
Sredstva za razvoj turizma in gostinstva se zagotavljajo iz vsakoletnega proračuna Občine Ig, njihovo višino pa potrdi Občinski svet Občine Ig.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
3. člen
Do sredstev iz občinskega proračuna so upravičeni subjekti, ki delujejo na področju razvoja turizma in gostinstva s sedežem na območju Občine Ig, in sicer.
– mikro in majhne gospodarske družbe po klasifikaciji iz 55. člena ZGD-1,
– fizične osebe, ki imajo status podjetnika po 71. člena ZGD-1,
– fizične osebe, ki so v postopku pridobivanja predpisanih dovoljenj za opravljene dejavnosti oziroma so pri pristojnem sodišču vložile priglasitveni list za vpis v sodni register podjetnikov ali so predložile vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.
4. člen
Sredstva iz občinskega proračuna za razvoj turizma in gostinstva so namenjena spodbujanju investicij v družbah in pri podjetnikih, kadar ta sredstva predstavljajo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Oblike pospeševanja so:
– dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva,
– sofinanciranje projektov občinskega pomena.
5. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene:
– gospodarske družbe in podjetniki, ki so v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave ali imajo več kot trideset dni blokiran svoj poslovni račun ali nimajo plačanih vseh javnih dajatev in prispevkov,
– kmetijska gospodarstva.
6. člen
Občina Ig bo dodeljevala sredstva občinskega proračuna za razvoj in pospeševanje turizma in gostinstva na podlagi javnega razpisa za naslednje namene:
– za začetne investicije v osnovna in obratna sredstva in za investicije v razširjanje osnovne dejavnosti gospodarskega subjekta in za razvoj novih produktov in storitev,
– za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, predvsem pa za usmerjanje naložb v turizem, zlasti v izgradnjo, izdelavo in trženje vseh vrst turistične infrastrukture, dvig in širši izbor ponudbe gostinskih storitev, dvig ponudbe nastanitvenih kapacitet
– za nakup zemljišč, zgradb in opreme, ki jih gospodarski subjekt potrebuje za izvajanje gospodarske dejavnosti, skladno s prvo in drugo alinejo tega člena,
– za promocijo občinskih gospodarskih družb in podjetnikov, ki se ukvarjajo z razvojem turizma in gostinstva ter za izboljšanje njihove konkurenčne sposobnosti,
– za druge namene, ki jih določi občinski svet.
Sredstva se lahko dodeljujejo le kot nepovratna finančna sredstva. Finančna sredstva se dodelijo največ do višine 50% upravičenih stroškov.
7. člen
Sredstva za razvoj turizma in gostinstva se dodeljujejo izključno na podlagi javnega razpisa, ki ga s sklepom objavi župan Občine Ig v občinskem glasilu Občine Ig ali v Uradnem listu RS.
Javni razpis vsebuje podatke o:
1. skupni višini sredstev,
2. namenih, za katere se dodeljujejo sredstva predmetnega razpisa,
3. subjektih, ki se lahko prijavijo na razpis,
4. pogojih, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
5. navedbi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti vlogi,
6. roku za prijavo na javni razpis in o kraju oddaje vloge,
7. roku za rešitev vlog.
Upravičenci se prijavijo na razpis na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo v sodelovanju z Odborom za turizem in gostinstvo pripravi občinska uprava.
8. člen
Splošna dokumentacija, ki jo upravičenci morajo priložiti vlogi, s katero sodelujejo na javnem razpisu, mora vsebovati:
1. izpisek iz sodnega registra pristojnega sodišča za gospodarske družbe ali potrdilo pristojne davčne uprave za podjetnika, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
2. bilanco uspeha in stanja za preteklo finančno leto za gospodarske družbe,
3. potrdilo o plačanih prispevkih in javnih dajatvah, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
4. v postopkih gradnje ali adaptacije poslovnih prostorov izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokumentacijo v skladu s področno zakonodajo,
5. za nakup osnovnih sredstev ali opreme, predračune, račune ali kupoprodajne pogodbe.
9. člen
Pristojna občinska komisija, ki jo imenuje župan, najkasneje v 14 dneh po poteku razpisa pregleda prejete vloge in pripravi predlog dodelitve sredstev. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev tega pravilnika in javnega razpisa, komisija brez obravnavanja izloči iz nadaljnjega postopka. O razdelitvi proračunskih sredstev na podlagi obligatornega, vendar ne zavezujočega mnenja komisije, odloči župan Občine Ig.
Medsebojne obveznosti med Občino Ig in prejemnikom proračunskih sredstev se pred izplačilom sredstev uredijo z medsebojno pogodbo.
10. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo upravičenci:
– ki razširjajo obseg poslovanja in hkrati odpirajo nova delovna mesta na območju Občine Ig,
– ki zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom Občine Ig,
– katerih izvedba projekta bo imela pomemben vpliv na razvoj in promocijo Občine Ig,
– za projekte, katerih cilj je izboljšanje turistične ponudbe in nočitvenih kapacitet na območju Občine Ig.
11. člen
Nepovratna sredstva se dodeljuje z namenom razvoja turistične in gostinske infrastrukture in omogočanjem pogojev za uspešno gospodarsko poslovanje gospodarskih družb in podjetnikov.
Zgornja meja vseh prejetih pomoči, ki jih prejme upravičenec iz proračuna Republike Slovenije, proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti in iz sredstev Evropske unije ne sme preseči zgornje meje pomoči, določene v uredbi o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem pomoči.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
V primeru, da se kadarkoli ugotovi, da so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena ali so bile ugotovljene druge naklepne ali iz hude malomarnosti storjene nepravilnosti ali nezakonitosti pri uporabi sredstev, je Občina Ig upravičena nemudoma zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje do vračila le-teh.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32200/022/2007
Ig, dne 10. oktobra 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost