Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 330-0094/2007 Ob-28224/07 , Stran 6943
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti. II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.500 EUR. III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Puconci oziroma, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Puconci. IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: – registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva; – delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi; – program dela za leto 2007; – pisni zahtevek z zahtevanimi prilogami. V. Osnovna merila: – pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva, – aktivnost delovanja društva oziroma zveze, – delež izvedenega programa od celotne vrednosti programa, – zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti, – aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Puconci, – povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami, – vsebina in kvaliteta predloženega programa. VI. Upravičeni stroški: – stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela, – stroški mednarodnih aktivnosti, – drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze. VII. Višina sofinanciranja Do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 31. 12. 2006. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2007. VIII. Vsebina vloge: razpisna dokumentacija se dobi na sedežu uprave Občine Puconci oziroma je objavljena na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si. IX. Rok in način vložitve vloge: rok za vložitev vloge je do 30. 11. 2007. Vloga se lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Puconci ali se pošlje na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, s pripisom »Razpis društvene dejavnosti – kmetijstvo«. X. Obravnava vlog Zbrane vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan, predvidoma v prvi polovici meseca decembra. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine Puconci v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže. XI. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.

AAA Zlata odličnost