Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4764. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 13016.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06), je Občinski svet Občine Bled na 5. redni seji dne 2. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Cerkve sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednot na območju Občine Bled, razglašamo objekte in območja, ki imajo posebno kulturno, krajinsko, umetnostno in zgodovinsko vrednost za spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine:
Bodešče – Cerkev sv. Lenarta – EŠD 28
Enota ima umetnostno-arhitekturni in zgodovinski pomen za Občino Bled, zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostno zgodovinskega spomenika.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
Barokizirana gotska enoladijska cerkev z zvezdasto obokanim prezbiterijem iz okoli 1440, renesančno lopo in baročnim zvonikom je eden najpomembnejših sakralnih spomenikov v severozahodnem gorenjskem kotu, predvsem zaradi srednjeveških poslikav iz 15. in 16. stoletja, ki so delo Mojstra bohinjskega prezbiterija, Bodeško-prileškega mojstra in Mojstra Jakobove legende.
4. člen
Lokacija spomenika in lastniki:
+---------------+-------------+------------+-------------------+
|  katastrska |  parcelna | cela/del |   lastnik   |
|   občina  |  številka |      |          |
+---------------+-------------+------------+-------------------+
|Ribno     |   1113  |  cela  |Rimokat. župnijstvo|
|        |       |      |Ribno       |
+---------------+-------------+------------+-------------------+
Opis vplivnega območja spomenika:
Vplivno območje obsega parcele št.: 1116/1, 1112/6, 1112/7, 1112/1, 1112/3, 1112/4, 1112/2, 1112/8, 1112/5, 1115/1, 1112/9, 1115/2, 1114, 1116/2, 1109, 1117 vse cele, 1027/1 del, 1356/1 del, 1026 del, vse k.o. Ribno.
5. člen
Varstveni režim za spomenik iz 2. člena
Za enoto velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,
– prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavbe, arhitekturne člene, poslikave in opremo, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu pristojni zavod) in za potrebe sakralne namembnosti spomenika,
– prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti z razporedi stavb in drevja razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem zavoda,
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.
6. člen
Kulturni spomenik ima vplivno območje. To so površine, ki so vidno in funkcionalno povezane s spomenikom. V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika. O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni zavod.
7. člen
Imetniki spomenika morajo z njim ravnati kot dobri gospodarji, ga vzdrževati na lastne stroške oziroma ohranjati njegovo substanco, podobo in položaj v okolici, varovati spomenik pred nevarnostjo delovanja naravnih sil ali človeškega ravnanja ali pa jih prepustiti strokovni organizaciji.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele, opremo in vplivno območje spomenika je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, Območna enota Kranj.
8. člen
Natančne oznake kulturno-zgodovinskega spomenika Cerkev sv. Lenarta v Bodeščah so navedene v strokovnih podlagah, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in so sestavni del odloka.
9. člen
Razvojna usmeritev za kulturni spomenik Cerkev sv. Lenarta v Bodeščah je ohranitev sakralne in kulturne namembnosti ter postopno restavriranje poslikav in opreme.
10. člen
Naloge varstva, ki jih Zakon o varstvu kulturne dediščine daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju Občine Bled Zavod za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
11. člen
Pristojni občinski upravni organ predlaga zaznambo nepremičnine kulturnega spomenika lokalnega pomena Cerkve sv. Lenarta v Bodeščah v zemljiški knjigi in v 30. dneh po uveljavitvi odloka izda odločbo lastnikom kulturnega spomenika, s katero določi režim varstva s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede znamenitosti oziroma spomenika in njegove neposredne okolice.
12. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-14/2007
Bled, dne 2. oktobra 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost