Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4745. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije, stran 12906.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(ustanovitev zavoda)
S tem sklepom se ustanovi javni zavod Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (v nadaljevanju: zavod) in se urejajo njegova organizacija ter delovanje.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada).
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene z zakonom, s tem sklepom in s statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
3. člen
(ime in sedež zavoda)
Ime zavoda: Univerzitetni center za evro-sredozemske študije.
Krajše ime: Center EMUNI.
Ime zavoda v italijanskem jeziku: Centro Universitario di Studi Euro-mediterranei.
Ime zavoda v angleškem jeziku: University Centre for Euro-Mediteranian studies.
Sedež zavoda: Sončna pot 20, 6320 Portorož.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
(pečat zavoda)
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(naloge zavoda)
Zavod uresničuje javni interes na področju visokega šolstva in je ustanovljen za opravljanje organizacijskih, strokovnih, razvojnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog na področju visokega šolstva.
Zavodove naloge so:
– spodbujanje internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora, zlasti njegove integracije v Evro-sredozemski visokošolski in raziskovalni prostor;
– usklajevanje povezovanja slovenskih visokošolskih institucij z visokošolskimi institucijami držav Evro-sredozemskega partnerstva;
– organizacija bilateralnih obiskov na visokošolskih, raziskovalnih in drugih institucijah v državah Evro-sredozemskega partnerstva in širše ter priprava medsebojnih sporazumov in drugih dokumentov;
– priprava vseh ustreznih podlag za ustanovitev in začetek delovanja Evro-sredozemske univerze s sedežem v Republiki Sloveniji;
– sodelovanje z visokošolskimi zavodi pri organiziranju izvedbe njihovih študijskih programov;
– organizacija ter strokovno-tehnična podpora pri izmenjavah študentov in visokošolskih učiteljev ter raziskovalcev;
– tehnično-strokovna podpora dejavnostim ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, namenjenim evro-sredozemskemu visokošolskemu in raziskovalnemu prostoru;
– priprava in izdaja publikacij ter drugih informativnih in promocijskih gradiv;
– organizacija in izvedba konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj;
– priprava projektnih predlogov za pridobitev sredstev iz programov Skupnosti in drugih virov ter projektni management;
– izdelava analiz in strokovnih podlag;
– podporne aktivnosti za vsa navedena področja;
– druge naloge določene s predpisi in letnim programom dela.
6. člen
(dejavnost zavoda)
Dejavnosti, ki so namenjene opravljanju nalog zavoda, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):
DE/22.11     Izdajanje knjig
DE/22.12     Izdajanje časopisov
DE/22.13     Izdajanje revij in periodike
DE/22.14     Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.15     Drugo založništvo
DE/22.22     Drugo tiskarstvo
DE/22.24     Priprava za tisk
H/55.239     Druge nastanitve za krajši čas
H/55.30      Gostinske storitve prehrane
H/55.51      Dejavnost menz
H/55.234     Dejavnost dijaških, študentskih domov,
         internatov
K/71.33      Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
         najem
K/72.10      Svetovanje o računalniških napravah
K/72.22      Oskrba z računalniškimi programi in
         svetovanje
K/72.30      Obdelava podatkov
K/72.40      Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/73.101     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
         področju naravoslovnih ved
K/73.102     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
         področju tehnologije
K/73.103     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
         področju agronomije
K/73.104     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
         področju medicine
K/73.201     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
         področju družboslovja
K/73.202     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
         področju humanistike
K/74.13      Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14      Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40      Ekonomsko propagiranje (Oglaševanje)
K/74.841     Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.851     Prevajanje
K/74.852     Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.873     Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L/75.120     Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture
         in drugih socialnih storitev, razen
         obveznega socialnega zavarovanja
M/80.302     Visoko strokovno izobraževanje
M/80.303     Univerzitetno izobraževanje
M/80.422     Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje d.n.
O/91.12      Dejavnost strokovnih združenj
O/91.33      Dejavnost drugih članskih organizacij
O/92.511     Dejavnost knjižnic.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– strokovni svet.
Posvetovalno telo zavoda je Mednarodni akademski svet (International academic council).
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
8. člen
(sestava sveta zavoda)
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika zainteresiranih slovenskih visokošolskih in razisokvalnih zavodov in
– en predstavnik delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada na predlog ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
Predstavnika zainteresiranih slovenskih visokošolskih in raziskovalnih zavodov zavoda imenuje strokovni svet na predlog direktorja.
Način in postopek izvolitve predstavnika delavcev zavoda in imenovanja predstavnikov zainteresiranih slovenskih visokošolskih in razisokvalnih zavodov se natančneje določi s statutom.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda izmed sebe.
Svet zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče direktor zavoda.
9. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda:
– razpisuje volitve sveta ter v skladu z določbami statuta vodi druge organe zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembo in razširitev dejavnosti,
– sprejme statut zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda v skladu z zakoni, tem sklepom in statutom,
– sprejema načrt razvoja zavoda in spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni program dela in finančni načrt in spremlja njuno uresničevanje,
– sprejema letno poročilo, pripravljeno v skladu z zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
– obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– odloča o presežku delavcev,
– predlaga ustanoviteljem spremembo imena in sedeža zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Svet zavoda mora pridobiti soglasje ustanovitelja k statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu, k letnemu poročilu zavoda in k imenovanju in razrešitvi direktorja.
Seja sveta zavoda je sklepčna, če je navzoča večina njegovih članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za imenovanje in razrešitev direktorja zavoda in za sprejem statuta je potrebna večina glasov vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejši način dela sveta zavoda se določi s statutom zavoda oziroma poslovnikom o delu sveta zavoda.
10. člen
(imenovanje direktorja)
Direktor je poslovodni organ. Imenovan je za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno s študijskimi programi druge stopnje, ali drugo enakovredno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja, sposobnost vodenja in organiziranja, od tega 3 leta delovnih izkušenj na podobnih vodstvenih delih,
– ima delovne izkušnje na vodilnih delih,
– ima aktivno znanje angleškega ali francoskega jezika.
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda ob soglasju ustanovitelja, na podlagi javnega razpisa, ki mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja.
V javnem razpisu se v skladu s statutom določijo splošni in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.
Podrobnejši postopek imenovanja direktorja se določi s statutom.
11. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja)
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka direktor:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravi predlog načrta razvoja zavoda,
– pripravi predlog letnega programa dela in finančnega načrta v skladu z zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– pripravlja predloge splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema svet zavoda,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu, tem sklepu ali statutu,
– organizira in usklajuje delovni postopek,
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta zavoda ter izvršuje usmeritve in sklepe sveta zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– pripravi predlog sistemizacije delovnih mest,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
12. člen
(razrešitev direktorja)
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
13. člen
(strokovni svet)
Strokovni svet je organ zavoda, ki:
– v svet zavoda imenuje dva predstavnika zainteresiranih slovenskih visokošolskih in raziskovalnih zavodov na predlog direktorja,
– sprejema načrt razvoja zavoda,
– sprejema vsebinski del program dela,
– obravnava vprašanja, povezana s strokovnim delom zavoda,
– predlaga študijske programe,
– opravlja druge naloge, ki jih določa statut.
Načrt razvoja zavoda in vsebinski del programa dela strokovni svet sprejema skupaj s svetom zavoda.
Sestavlja ga 9 članov, strokovnjakov različnih področij, na katerih zavod pripravlja študijske oziroma raziskovalne programe.
Podrobnejša določila o sestavi strokovnega sveta, postopku imenovanja, nalogah in mandatu se določijo v statutu.
14. člen
(mednarodni akademski svet)
Mednarodni akademski svet je posvetovalno telo, ki ga sestavlja 5 članov strokovnega sveta in predstavniki univerz, podpisnic pisma o nameri za sodelovanje pri ustanovitvi Evro-sredozemske univerze.
Mednarodni akademski svet:
– daje mnenja k predlaganim študijskim programom,
– daje pobude za pripravo študijskih programov,
– sodeluje pri pobudah in projektih za pridobivanje dodatnih finančnih virov in promociji celotne dejavnosti zavoda, z namenom širjenja mreže sodelujočih držav in univerz.
Podrobnejša določila o sestavi, postopku imenovanja, mandatu in nalogah mednarodnega akademskega sveta se določijo v statutu.
Prvo sejo mednarodnega akademskega sveta skliče predsednik strokovnega sveta.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
15. člen
(splošni akti zavoda)
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
VI. FINANCIRANJE ZAVODA
16. člen
(viri financiranja)
Prihodki zavoda so:
– sredstva iz proračuna Republike Slovenije,
– sredstva iz proračuna Evropske unije in druga sredstva iz tujine,
– prihodki od plačil storitev,
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu,
– dotacije in darila,
– drugi prihodki, skladno s predpisi.
17. člen
(sredstva za dejavnost)
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Sredstva, ki jih ustanovitelj zagotavlja zavodu iz proračuna Republike Slovenije, se na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta določijo s pogodbo o financiranju zavoda. Pogodba se sklene z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo. V pogodbi se lahko določijo tudi druge medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen
(presežek prihodkov nad odhodki)
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
19. člen
(presežek odhodkov nad prihodki)
O načinu poravnave presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
(pravice in obveznosti zavoda)
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, do višine sredstev, ki jih pridobiva za uresničevanje svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
Za obveznosti zavoda iz lastne dejavnosti jamči zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.
21. člen
(odgovornost ustanovitelja)
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem dejavnosti, do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu s 17. členom tega sklepa.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Do imenovanja direktorja zavoda imenuje Vlada vršilca dolžnosti direktorja. Naloge vršilca dolžnosti direktorja so:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa zavod,
– ob uveljavitvi tega sklepa nemudoma začne s postopkom vpisa javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije v sodni register in izvede vse postopke, ki so potrebni za vpis v sodni register, ter opravi druge naloge, potrebne za zagotovitev delovanja zavoda v skladu s tem sklepom,
– skliče konstitutivno sejo sveta zavoda, ko je imenovana več kot polovica članov sveta zavoda,
– v štirih mesecih od imenovanja pripravi predlog statuta zavoda,
– v enem mesecu od imenovanja sprejme program dela in finančni načrt zavoda za leto 2007 in ga pošlje v soglasje ustanovitelju.
Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje najdlje za eno leto.
23. člen
(predsednik strokovnega sveta)
Prvega predsednika strokovnega sveta imenuje Vlada.
24. člen
(rok za sprejem statuta in imenovanje direktorja zavoda)
Svet zavoda mora najkasneje v petih mesecih po konstituiranju sprejeti statut zavoda in v osmih mesecih objaviti javni razpis za imenovanje direktorja zavoda.
25. člen
(sredstva za ustanovitev in začetek dela)
V letu 2007 se zagotovi do 150.000 EUR za ustanovitev in začetek dela zavoda v proračunu Republike Slovenije pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Pogodbo, s katero se natančneje opredelita poraba in višina sredstev, zavod sklene z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.
26. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-4/2007/5
Ljubljana, dne 11. oktobra 2007
EVA 2007-3211-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost