Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – kare II, stran 13018.

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 23. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK, 33/07 – ZPNačrt), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odločba US) ter 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 12. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – kare II
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah (UN) (Uradni list RS, št. 70/96 in 121/04). Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta (SDUN) je izdelal CRP d.o.o. Brežice pod številko UN-09-04-/06, v januarju 2007.
2. člen
(vsebina)
SDUN vsebujejo:
a) Tekstualni del
– Obrazložitev
– Odlok o ureditvenem načrtu
b) Grafični del
– izsek iz prostorskih sestavin občinskega    1:5000
prostorskega plana
– načrt parcel                  1:2000
– geodetska podloga               1:500
– ureditvena situacija – iz sprejetega UN    1:500
– ureditvena situacija – sprememba 2006     1:500
3. člen
(meja območja)
Območje osnovnega ureditvenega načrta (UN) ostane nespremenjeno. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednje parc. št.: 1/2, 1/7 del, 1/8 del, 1/90, 2/2 del, 1/341 del in 1/342 del, vse k.o. Trnje.
4. člen
(vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov ter merila za graditev objektov)
V 9. členu odloka o UN se pod podnaslovom kare II briše besedilo 2., 3., 4., 5. in 6. odstavka (opis objekta«A«) ter se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Dejavnost: objekta »A« v kareju II je namenjen trgovski dejavnosti.
Horizontalni gabarit objekta: osnovni tloris objekta je 64,64 m x 27,19 m + vzhodni dodatek 3,20 m x 6,84 m + zahodni dodatek 5,30 m x 6,84 m + vzhodna nadstrešnica 2,00 m x 20,35 m + severna nadstrešnica 4,00 m x 23,64 m + dostavna rampa 8,99 m x 25,28 m + 4,56 m x 3,70 m. Horizontalne tolerance objekta so podane znotraj površine za razvoj objekta. Površina za razvoj objekta predstavlja zemljišče, na katerem je možno graditi (dograditi) objekt »A«, pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Na površini za razvoj objekta »A« je dovoljeno urejati zelenico, manipulativno dvorišče, prometne površine ter postavljati reklamne panoje.
Vertikalni gabarit objekta: maksimalna višina objekta je 6,25 m ± 0,5 m nad koto pritličja. Dovoljena so odstopanja v primeru postavitve reklamnih tabel ipd.
Streha: ravna, izvede se s strešnimi sendvič ploščami naklona 3° (tolerance so ± 2°), je nepohodna; barva strehe je svetlih tonov, prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov.
Lega objekta: določena je s površino za razvoj objekta, ki je razvidna iz grafične priloge Ureditvena situacija – sprememba 2006, ki je sestavni del tega odloka.
Kota pritličja: 162.50 m.n.v. ± 0,60 m.
Fasade: svobodno oblikovane v kombinaciji s steklenimi površinami, iz nereflektirajočih materialov, osnovna barva je bela v kombinaciji s sivimi in modrimi toni; objekt je horizontalno členjen na območju vhoda, na vzhodni strani je odprt z veliko stekleno površino; pred okna se namesti konstrukcija brisolejev ali screenov.
Dostopi: s severa, vhodi v objekt: za stranke s severovzhoda, dostava z zahoda, ostali vhodi so urgentni.
Zunanja ureditev: na parkiriščih je možno postaviti nadstrešnice za shranjevanje nakupovalnih vozičkov in koles. Dovoljeno je nadkritje nakladalne rampe s kovinsko nadstrešnico. Pri izdelavi PGD dokumentacije je potrebno zagotoviti vsaj minimalno število parkirnih mest za potrebe opravljanja dejavnosti objekta.
Na zelenicah ni možna gradnja objektov niti ureditev za drugačne namene. Dovoljena je postavitev podzemnih infrastrukturnih objektov.
Ogrevanje: ogrevanje in hlajenje objekta je s pomočjo toplotne črpalke, katere sestavni del so polžasto položene cevi pod parkirnimi površinami.
Ostale tolerance: dovoljena so manjša odstopanja od predvidenih tras infrastrukturnih vodov v primeru prilagajanja obstoječi in predvideni pozidavi, lastniškim mejam in v primeru bolj ustreznih in racionalnih tehničnih rešitev.«
5. člen
(elektroenergetsko omrežje)
V četrtem odstavku 21. člena odloka o UN se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Za potrebe opravljanja dejavnosti je dovoljena postavitev novih TP.«
V četrtem odstavku 21. člena odloka o UN se v drugem stavku za besedo »nizkonapetostno« doda besedilo, ki se glasi: »in po potrebi visokonapetostno«.
6. člen
(končne določbe)
Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode jug – v Brežicah so na vpogled na Občini Brežice na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2006
Brežice, dne 12. februarja 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost