Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 2069/2007 Ob-28377/07 , Stran 6929
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Urad). 2. Predmet razpisa Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri obveščanju prebivalcev Slovenije o evropski zadevah. Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope: A. Medkulturni dialog Leto 2008 je razglašeno za evropsko leto medkulturnega dialoga. Urad želi podpreti projekte, ki bodo: spodbujali medkulturni dialog, ki krepi sposobnost vseh, da živijo in delujejo v odprtem in raznovrstnem kulturnem okolju; ozaveščali o pomembnosti vključevanja v medkulturni dialog v vsakdanjem življenju, poudarjali medkulturni dialog kot priložnost prispevati k raznoliki in dinamični družbi; ozaveščali o pomembnosti razvoja dejavnega in v svet odprtega evropskega državljanstva, ki spoštuje kulturno raznolikost in temelji na skupnih vrednotah v EU. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo namenjeni mladim. B. Prihodnost Evropske unije in nova institucionalna ureditev Evropska unija se v globaliziranem svetu sooča z izzivi nadaljnjega ekonomskega, socialnega in institucionalnega razvoja. Z ustreznimi politikami želi okrepiti evropsko konkurenčnost, spodbujati gospodarsko rast in nova delovna mesta ter zagotoviti socialno varnost in trajnostni razvoj. Poleg tega so za zagotavljanje učinkovitega delovanja EU v naslednjih letih nujne institucionalne reforme. Portugalsko predsedstvo je oktobra 2007 predložilo predlog nove reformne pogodbe. S pogodbo o reformi bi obstoječi pogodbi spremenili tako, da se bo povečala učinkovitost ter okrepila demokratična legitimnost razširjene EU in usklajenost njenega zunanjepolitičnega delovanja. S sprejemom reformne pogodbe je povezana tudi nadaljnja širitev EU. Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo prispevali k javni razpravi o dilemah nadaljnjega razvoja Evropske unije, njenih prioritetah in politikah ter projekte, ki bodo prispevali k boljši informiranosti o spremembah, ki jih prenaša nova institucionalna ureditev. C. Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost Podnebne spremembe z vedno pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi postajajo ena od stalnic vsakdanjega življenja, biotska raznovrstnost pa je kljub različnim ukrepom še vedno v upadanju. Ministrstvo za okolje in prostor želi podpreti tiste projekte, ki bodo izobraževali in ozaveščali različne deležnike oziroma najširšo javnost o politikah Slovenije v povezavi z EU, ki se nanašajo na obe temi, še posebej pa se nanašajo na: – blaženje podnebnih sprememb – zmanjševanje emisij toplogrednih plinov; – spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije; – spreminjanje vzorcev obnašanja; – podarjanje pomena biotske raznovrstnosti tudi z vidika prilagajanja podnebnim spremembam; – ohranjanje oziroma zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti. 3. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene. Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2008 in bodo končani do 1. novembra 2008. Posamezna nevladna organizacija lahko na razpis prijavi več projektov. 4. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: 4.1. Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta: usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa, vsebinska kakovost projekta, doseganje ciljnih javnosti in sodelovanje z drugimi NVO pri projektu (do 65 točk) 4.2. Stroškovnik projekta (do 20 točk) 4.3. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 10 točk) 4.4. Delovanje v javnem interesu (do 5 točk). 5. Okvirna višina sredstev Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2008 namenil skupno približno 110.000 EUR, od tega za sklopa A in B okvirno po 35.000 EUR, za sklop C pa 40.000 EUR. Če po ocenjevanju prispelih projektov ostane določen del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa. Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% celotne vrednosti projekta, pri čemer je najmanjši znesek sofinanciranja 1.500 EUR, najvišji pa 10.000 EUR. Urad si pridržuje pravico, da sofinancira samo posamezne aktivnosti projekta. V pogodbi o sofinanciranju se Urad in izvajalec lahko dogovorita, da bo projekt razdeljen v največ tri smiselno zaključene celote (faze) in se določi pogoje za fazno financiranje. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge morajo prispeti na naslov: Urad vlade za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do 13. novembra 2007 do 14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 13. novembra 2007. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2008«. Vlagatelj mora na vsaki vlogi jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja. Vloge ne spenjajte s spiralo. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 14. novembra 2007 v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlagatelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in – ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk strokovne komisije. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije. 8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog. 9. Sklenitev pogodb Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju. O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča direktor Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep o pritožbi vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena določila, se bo ob prijavi na naslednji javni razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://evropa.gov.si, http://www.mop.gov.si/ in http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja – točka 2f. Naročite jo lahko na tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 15. uro ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.

AAA Zlata odličnost