Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4685. Zakon o zdravilstvu (ZZdrav)
4686. Zakon o sodiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZS-UPB4)
4687. Zakon o sodniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZSS-UPB4)
4688. Zakon o državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB5)
4689. Zakon o državnem pravobranilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDPra-UPB2)
4690. Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)
4691. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB5)
4692. Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2)
4693. Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB3)

Drugi akti

4694. Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010 (ReNPVS)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4695. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin
4696. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Savi v območju lokacijskega načrta Praše v mestni občini Kranj
4697. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na Zbiljskem jezeru
4698. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo
4699. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
4700. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji
4701. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1859/2005 z dne 14. novembra 2005 o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom
4702. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
4703. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
4704. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi)
4737. Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

MINISTRSTVA

4705. Pravilnik o načinu usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi
4706. Pravilnik o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe
4707. Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov
4708. Sklep o izdaji Drugega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji

USTAVNO SODIŠČE

4709. Odločba o oceni ustavnosti 1. in 3. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Državnem svetu
4710. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4711. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča v zavrnilnem delu

SODNI SVET

4712. Poročilo o izidu glasovanja in izidu nadomestnih volitev enega člana Sodnega sveta Republike Slovenije 9. oktobra 2007

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4713. Sklep o imenovanju namestnice člana 9. okrajne volilne komisije VIII. volilne enote

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4714. Pristop h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
4715. Poslovnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

OBČINE

Brezovica

4716. Sklep o potrditvi urbanistične rešitve investitorja In-tra.net d.o.o.

Celje

4717. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4718. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Divača

4719. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2007
4720. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4721. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4723. Sklep o načrtu nabav in programu prodaje premoženja v Občini Divača

Dolenjske Toplice

4724. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
4725. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka
4726. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na kamenju« v Dolenjskih Toplicah

Grosuplje

4727. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2008
4728. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje

Miren-Kostanjevica

4729. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006

Mirna Peč

4730. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta

Prevalje

4731. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ravne na Koroškem

4732. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh

Sveti Jurij ob Ščavnici

4733. Ugotovitveni sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN)

Šentrupert

4734. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008

Zagorje ob Savi

4735. Ugotovitev o prehodu mandata člana sveta Krajevne skupnosti Izlake na naslednjega kandidata

Zreče

4736. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče dopolnjen 2003

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti