Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4706. Pravilnik o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe, stran 12799.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odločba US in 93/05 – ZVMS) izdaja minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja prenehanje koncesije za opravljanje javne veterinarske službe (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
2. člen
(1) Koncesija preneha:
– z odvzemom;
– s prenehanjem koncesijske pogodbe.
(2) Informacijo o prenehanju koncesije objavi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) na spletnih straneh http//:www.vurs.si/.
II. ODVZEM KONCESIJE
3. člen
(1) Koncesija se odvzame, če so pri koncesionarju podane naslednje nepravilnosti:
– ne začne opravljati koncesijske dejavnosti v dogovorjenem roku;
– ne izpolnjuje higiensko-tehničnih ali kadrovskih pogojev;
– pri delu ne upošteva predpisov, pogodbe ali dovoljenj;
– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev koncesije ali je v vlogi podal neresnične podatke;
– sam ali veterinar, ki je pri njemu zaposlen ravna nestrokovno ali malomarno, dejanja oziroma opustitve pa negativno vplivajo ali bi lahko negativno vplivale na zdravje ljudi ali živali;
– ne vodi prepisanih evidenc ali ne pošilja predpisanih poročil oziroma jih pošilja neredno;
– ne spoštuje rokov za izvedbo storitev v skladu s predpisi;
– nepravilno obračunava storitve;
– ne ravna v skladu z odločbami, izdanimi v okviru inšpekcijskega nadzora nad koncesijo;
– ne pristane na spremembe koncesijske pogodbe, ki so posledica višje sile.
Za višjo silo se štejejo zlasti:
– spremembe predpisov, ki vplivajo na koncesijsko pogodbo;
– spremenjene okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti ob sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. člen
(1) VURS odvzame koncesijo z odločbo v upravnem postopku za obdobje od enega meseca do enega leta. V času prepovedi lahko prenese VURS koncesijo na drugega koncesionarja brez javnega razpisa, razen v primeru koncesije za osemenjevanje živali, ki je podeljena imetniku živali.
(2) Če so podani razlogi za začasen odvzem koncesije več kot dvakrat v zadnjih petih letih, se koncesija trajno odvzame in prenese na drugega koncesionarja na podlagi javnega razpisa. Do izbire novega koncesionarja lahko prenese VURS izvajanje javne veterinarske službe na drugega koncesionarja brez javnega razpisa.
(3) Če se nepravilnosti nanašajo le na določen del dejavnosti, ki jih opravlja koncesionar na podlagi koncesijske pogodbe, lahko VURS omeji odvzem koncesije le na tisti del dejavnosti, na katerega se nepravilnost nanaša.
5. člen
(1) Koncesija se lahko vrne, če koncesionar obvesti VURS, da zaposleni, ki je povzročil nepravilnost, ki je razlog za odvzem koncesije, ne opravlja več nalog iz koncesijske pogodbe za čas, ki je naveden v odločbi o odvzemu koncesije, ali mu je prenehalo delovno razmerje.
(2) Če veterinar iz prejšnjega odstavka kljub prepovedi opravlja naloge javne veterinarske službe, VURS koncesionarju odvzame koncesijo v skladu z odločbo iz prejšnjega odstavka in izvajanje javne veterinarske službe prenese na drugega koncesionarja brez javnega razpisa.
III. PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE
6. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– na podlagi pisne odpovedi;
– v primeru stečaja koncesionarja, z dnem nastanka pravnih posledic stečajnega postopka;
– v primeru likvidacije, z dnem prenehanja koncesionarja.
7. člen
(1) V primeru pisne odpovedi koncesijske pogodbe preneha koncesija v šestih mesecih po prejemu pisne odpovedi katerekoli od strank. V času odpovednega roka je koncesionar dolžan opravljati dejavnosti javne veterinarske službe v skladu z določili sklenjene koncesijske pogodbe.
(2) V primeru pisne odpovedi, stečaja ali likvidacije se koncesija prenese na drugega koncesionarja na podlagi javnega razpisa. Do izbire novega koncesionarja lahko prenese VURS izvajanje javne veterinarske službe na drugega koncesionarja brez javnega razpisa.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-40/2007
Ljubljana, dne 3. oktobra 2007
EVA 2005-2311-0211
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti