Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4719. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2007, stran 12812.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05, spremembe 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 8. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2007 (Uradni list RS, št. 17/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna občine se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |               |  v EUR brezstotinov|
+---------+------------------------------+---------------------+
|I.)   |SKUPAJ PRIHODKI        |      6.526.109|
|     |(70+71+72+73+74        |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |      3.149.212|
+---------+------------------------------+---------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |      2.164.183|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |700 Davki na dohodek in    |      1.948.281|
|     |dobiček            |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |       202.348|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |704 Domači davki na blago in |        13.554|
|     |storitve           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |706 Drugi davki        |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |       985.029|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in  |       721.016|
|     |dohodki od premoženja     |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |711 Takse in pristojbine   |        3.338|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |712 Denarne kazni       |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |         868|
|     |in storitev          |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |       259.807|
+---------+------------------------------+---------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |       524.161|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |        23.410|
|     |osnovnih sredstev       |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |       500.751|
|     |zemljišč in neopredmetenih  |           |
|     |dolgoročnih sredstev     |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE       |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |730 Prejete donacije iz    |          0|
|     |domačih virov         |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |731 Prejete donacije iz    |          0|
|     |tujine            |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |      2.852.736|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz  |      2.852.736|
|     |drugih javnofinančnih     |           |
|     |institucij          |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |      7.411.971|
+---------+------------------------------+---------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI        |       785.132|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki  |       210.746|
|     |zaposlenim          |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |        33.834|
|     |socialno varnost       |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |       523.522|
|     |storitve           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |        4.511|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |409 Rezerve          |        12.519|
+---------+------------------------------+---------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI       |      1.813.185|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |410 Subvencije        |        72.538|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |       553.040|
|     |gospodinjstvom        |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |       200.678|
|     |organizacijam in ustanovam  |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |       986.929|
|     |transferi           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |      4.075.555|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |      4.075.555|
|     |sredstev           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       738.099|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |431 Investicijski transferi  |       593.665|
|     |pravnim in fizičnim osebam,  |           |
|     |ki niso proračunski      |           |
|     |uporabniki          |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |       144.434|
|     |proračunskim uporabnikom   |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.- |       –885.862|
|     |II.)             |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |               |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |           |
|     |NALOŽB            |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA        |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|V.    |DANA POSOJILA         |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |          0|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |           |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)       |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)      |       125.188|
+---------+------------------------------+---------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE         |       125.188|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |       125.188|
+---------+------------------------------+---------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)     |        19.425|
+---------+------------------------------+---------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |        19.425|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga |        19.425|
+---------+------------------------------+---------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA |       –780.099|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |           |
|     |VIII.)            |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –   |       105.763|
|     |VIII.)            |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- |       780.099|
|     |VIII.-IX.)          |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |       780.099|
|     |DNE 31. 12. 2006       |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo  |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 780.099 eurov.
Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del proračuna sestavljen po programski klasifikaciji in načrt razvojnih programov so sestavni del tega odloka in se objavijo na oglasni deski Občine Divača.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2007-01
Divača, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti