Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4729. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006, stran 12830.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 7. redni seji dne 1. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2006 izkazuje:
+---------------------------------------+----------------------+
|A) Bilanca prihodkov in odhodkov    |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|I. Skupaj prihodki           |  817.354.451,18 SIT|
+---------------------------------------+----------------------+
|II. Skupaj odhodki           |  800.317.831,86 SIT|
+---------------------------------------+----------------------+
|III. Proračunski presežek       |   17.036.619,32 SIT|
|(primanjkljaj) (I.-II)         |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|                    |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|B) Račun finančnih terjatev in naložb |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in  |       0,00 SIT|
|prodaja kapitalskih deležev      |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|V. Dana posojila in povečanje     |       0,00 SIT|
|kapitalskih deležev          |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|VI. Prejeta minus dana posojila in   |       0,00 SIT|
|sprememba kapit. deležev        |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|VII. Skupni presežek (primanjkljaj)  |   17.036.619,32 SIT|
+---------------------------------------+----------------------+
|                    |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|C) Račun financiranja         |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|VIII. Zadolževanje proračuna      |       0,00 SIT|
+---------------------------------------+----------------------+
|IX. Odplačila dolga          |       0,00 SIT|
+---------------------------------------+----------------------+
|X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)    |       0,00 SIT|
+---------------------------------------+----------------------+
|XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na |   17.036.619,32 SIT|
|računih (III.+VI.+X.)         |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Stanje sredstev na računih 31.12.2006 |   38.832.997,81 SIT|
+---------------------------------------+----------------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 38.832.997,81 SIT se prenese v proračun leta 2007 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2006 ter za investicije in za kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2007.
4. člen
Na dan 31. 12. 2006 znašajo sredstva rezervnega sklada 4.401.181,19 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2007
Miren, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občina Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti