Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4733. Ugotovitveni sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN), stran 12831.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter v skladu s 15. členom Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN)
I
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta)
S tem sklepom se, ob upoštevanju 46. člena ZPNačrt-a ter ugotovljenega stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov na osnovi Programa priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 54/06) po ZUreP-1, ugotavlja in določa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta in določitev vrste in območja prostorskega načrta;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
Razlogi za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so predvsem pobude in predlogi pravnih ter fizičnih oseb, na katere se je občina dolžna odzvati ter razvojne potrebe Občine. Sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta l986–2000 in srednjeročni plan Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 ter prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in Družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990, za območje Občine Sveti Jurij (Ur. obj. št. 10/88, 3/90 in 6/91, Uradni list RS, št. 20/01), so bile izdelane v prejšnji družbeno-ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja. Zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji ter kljub kasneje sprejetim spremembam, te prostorske sestavine dolgoročnega plana ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
Z Občinskim prostorskim načrtom bo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici nadomestila sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana ter veljavni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih ter nekatere druge prostorske izvedbene akte.
Priprava Občinskega prostorskega načrta je potrebna tudi zaradi nadaljnjega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, pospeševanja razvoja tržnega gospodarstva, spremenjenih prometno – povezovalnih razmer, spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih prostorskih ureditev razvoja občine, krize vrednostnega sistema pri urejanju prostora ter ogroženega upoštevanja skupnih in dolgoročnih interesov v prostoru.
Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici po ZUreP-1 opravljene naslednje aktivnosti:
1. Za izdelavo strategije prostorskega razvoja je občina pridobila že vrsto strokovnih analiz (Demografska analiza občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Morfološka analiza naselij v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Analiza pravnega stanja in trga zemljišč, Prostorske analize območja občine, Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč in prostih zemljišč na zazidanih površinah, ter analiza zemljišč izven poselitvenih območij naselij, Strokovna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja občine – Poslovna cona ob avtocesti v k.o. Grabonoš, Idejna zasnova za poslovno cono ob avtocesti v k.o. Grabonoš);
2. Izdelan je bil vsebinski del obvestila o nameri za pridobitev sklepa o tem, ali je v postopku priprave SPRO treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, obvestilo je bilo poslano 20. 2. 2007;
3. Izdelano je bilo gradivo za pridobitev smernic v 24 izvodih, smernice so bile zaprošene 20. 2. 2007;
4. Izdelana je analiza za 20 pridobljenih smernic;
5. Izdelano je obvestilo za javnost v obliki prospekta za prostorsko konferenco v 10 izvodih;
6. Izdelan je koncept vsebine Strategije prostorskega razvoja občine po vsebini in obliki, kot jo določa ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02) in Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine in vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04). Za nadaljnje načrtovanje (v Občinskem prostorskem načrtu) bo možno uporabiti uvodni del: Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
7. Izdelane so kartografske priloge v merilu 1: 75 000 k Strategiji prostorskega razvoja občine (15 tematskih kart), jih bo možno uporabiti v strateškem delu Občinskega prostorskega načrta.
Glede na to, da še ni bila izvedena javna razgrnitev Strategije prostorskega razvoja po ZUreP-1, se skladno z določili prvega odstavka 98. člena ZPNačrt-a postopki za sprejem SPRO nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt-a kot Občinski prostorski načrt Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (OPN Občine Sveti Jurij ob Ščavnici).
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici bo pri vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pri pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij upoštevala podzakonske predpise iz 39. in 112. člena ZPNačrta-a.
Na osnovi odločbe št. 35409-38/2007 z dne 19. 3. 2007, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter ob upoštevanju določil 16. in 47. člena ZPNačrt-a, bo postopek celovite presoje vplivov OPN Občine Sveti Jurij ob Ščavnici vključen v postopek priprave in sprejemanja OPN Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici bo zagotovila izdelavo Okoljskega poročila skladno za zahtevami ZPNačrt-a in zakona, ki ureja varstvo okolja.
II
(območje prostorskega načrta)
OPN Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki bo pripravljen za celotno območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, bo skladno z 39. členom ZPNačrt-a vseboval:
Strateški del OPN:
– izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo javne infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora, ki bo določal:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravijo občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).
Za središče lokalne skupnosti Sveti Jurij ob Ščavnici, vključno z deli naselij Jamna, Biserjane in Blaguš, ki neposredno mejijo na Sveti Jurij ob Ščavnici, se izdela urbanistični načrt.
III
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu ZPNačrt in podzakonskimi predpisi iz 39. in 112. člena ZPNačrt.
Pripravljavec smiselno uporabi že izdelane študije in raziskave, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja. Izdelajo in pridobijo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave OPN ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitve o prostorskem razvoju občine. Pri pripravi OPN-ja se v skladu z 98. členom ZPNačrt smiselno uporabijo tudi vsa pripravljena gradiva pripravljena v fazi priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, pripravljena po Zurep-1, našteta v 1. členu tega sklepa.
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s tem sklepom pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja.
Način pridobitve geodetskih podlag:
geodetske podlage v digitalni obliki pridobi pripravljavec pri GURS.
IV
(roki za pripravo OPN)
Priprava OPN Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (OPN) se bo po sprejetju tega ugotovitvenega sklepa nadaljevala in zaključila po naslednjem predvidenem terminskem planu:
– izdelava strokovnih podlag za OPN: 30 dni od podpisa pogodbe z izvajalcem;
– priprava delovnega dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni;
– usklajevanje delovnega dopolnjenega osnutka OPN z najpomembnejšimi nosilci urejanja prostora: 15 dni;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni;
– priprava okoljskega poročila (OP): 30–60 dni;
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti OP in dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni;
– stališča do pripomb in predlogov: 15 dni;
– priprava predloga OPN: 15 dni;
– predložitev predloga OPN na MOP; pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN (v pristojnosti MOP): 30 dni;
– izdaja sklepa o potrditvi OPN ter izdaja potrdila, da so vplivi izvedbe OPN na okolje sprejemljivi (v pristojnosti MOP): 30 dni;
– prva obravnava predloga OPN na občinskem svetu, druga obravnava predloga OPN na občinskem svetu, objava odloka o OPN: 30 dni.
V
(nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
V fazi priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici po Zurep-1 so podali smernice sledeči nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 35017-5/2007, z dne 13. 3. 2007
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 35001-123/2007 z dne 28. 3. 2007
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 350-1/2007-184, z dne 9. 3. 2007
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 350-1/2007-164, z dne 1. 3. 2007
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 350-27/2007/2 z dne 23. 2. 2007
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 3401-18/2007/2, z dne 22. 2. 2007
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 350-30/2007, z dne 23. 2. 2007
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 3712-4/2007/3-0031072, z dne 26. 2. 2007
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize Ljubljana Tržaška 19, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 35001-6/2007, z dne 23. 2. 2007
10. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 350-109/2007-7, z dne 14. 3. 2007
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 350-112/2007-2, z dne 6. 4. 2007
12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Smernice: Št: 3501-26/2007, z dne 22. 3. 2007
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
Smernice: Št. SŠ-636/07, z dne 15. 3. 2007
14. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
Smernice: Št. 4-III-104/3-O-07/UJ, z dne 15. 3. 2007
15. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ul. arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota
Smernice: Št. 271-11/2007, z dne 13. 3. 2007
16. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Smernice: Št. 06-AD/B-599/07, z dne 14. 3. 2007
17. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
Smernice: Št. 1754/71/jš, z dne 12. 3. 2007
18. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
Smernice: Št. 23/11-JZ/2371/1-2007, Z DNE 9. 3. 2007
19. DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Smernice: Št. 351/D-12/07-PDP/MG-030, z dne 30. 3. 2007.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave.
Št. 3505-00001/2007
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti