Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4701. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1859/2005 z dne 14. novembra 2005 o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom, stran 12793.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1859/2005 z dne 14. novembra 2005 o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2005/792/SZVP z dne 14. novembra 2005 o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu (UL L št. 299, 16. 11. 2005, str. 72, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: skupno stališče 2005/792/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 1859/2005 z dne 14. novembra 2005 o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom (UL L št. 299, 16. 11. 2005, str. 23, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 1859/2005/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali pri uporabi plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano v Uzbekistan prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na to ali je tako blago po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega, v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od (i) do (k), ali z njo.
(3) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da to vnaprej odobri ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ne uporablja za:
– prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za humanitarno ali zaščitno uporabo ali programe Organizacije združenih narodov, Evropske unije in Evropske skupnosti za vzpostavljanje institucij ali operacije Evropske unije in Organizacije združenih narodov za krizno upravljanje;
– dobavo, prenos ali izvoz orožja in opreme iz prvega odstavka tega člena za tiste sile v Uzbekistanu, ki pomagajo Mednarodni varnostni podporni sili (ISAF) in Operaciji trajne svobode (Operation Enduring Freedom).
(4) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz zaščitnih oblačil, skupaj z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih v Uzbekistan izključno za osebno uporabo začasno izvozijo osebje Organizacije združenih narodov, osebje Evropske unije, Evropske skupnosti ali njenih držav članic, predstavniki množičnih občil, delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvojnimi dejavnostmi, ter pridruženo osebje vseh naštetih.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam, neposredno odgovornim za vsesplošno in nesorazmerno uporabo sile v Andižanu ter za oviranje neodvisne preiskave, ki so naštete v prilogi II skupnega stališča 2005/792/SZVP z vsemi spremembami.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O izjemah iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Uzbekistanu.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta Evropske unije ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet Evropske unije. Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje.
(7) Kadar se na podlagi drugega, četrtega in petega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, ter na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. in 3. člena te uredbe ter 2. in 3. člena uredbe 1859/2005/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. in 3. člena te uredbe ter 2. in 3. člena uredbe 1859/2005/ES v 48 urah po tem, ko ugotovijo te podatke.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v Uzbekistan prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali je tako blago po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Uzbekistanu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno proda, dobavi, prenese ali izvozi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo in je navedena v prilogi I k uredbi 1859/2005 (točka (a) 2. člena uredbe 1859/2005/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Uzbekistanu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč v zvezi z opremo iz prejšnje alineje (točka (b) 2. člena uredbe 1859/2005/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Uzbekistanu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z opremo iz prve alineje prvega odstavka tega člena (točka (c) 2. člena uredbe 1859/2005/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno spodbujanje transakcij iz točk (a) do (c) 2. člena uredbe 1859/2005/ES (točka (d) 2. člena uredbe 1859/2005/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Uzbekistanu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno odobri, proda, dobavi ali zagotovi tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ter pripravo, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo oborožitve in sorodnega vojaškega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za prej navedeno (točka (a) 3. člena uredbe 1859/2005/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Uzbekistanu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno s subvencijami, posojili in izvoznimi kreditnimi zavarovanji za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega vojaškega materiala (točka (b) 3. člena uredbe 1859/2005/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno spodbujanje transakcij iz točk (a) in (b) 3. člena uredbe 1859/2005/ES (točka (c) 3. člena uredbe 1859/2005/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedel na podlagi 2. in 3. člena te uredbe ter 2. in 3. člena uredbe 1859/2005/ES (prvi odstavek 4. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatkov o poskusu storitve dejanj iz 2. in 3. člena te uredbe ter iz 2. in 3. člena uredbe 1859/2005/ES v 48 urah po tem, ko ugotovi te podatke (drugi odstavek 4. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 1859/2005/ES v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim. Ti organi morajo zasežene predmete oddati pristojnemu sodišču.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in uredbe 1859/2005/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-22/2006/11
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2006-1811-0089
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti