Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4598. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-F)
4599. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-C)
4600. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZUNEO-UPB1)
4601. Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (ZPNOVS-UPB1)
4602. Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGos-UPB2)
4603. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTI-UPB3)
4604. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP-UPB3)

MINISTRSTVA

4605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
4606. Odločba o podelitvi javnega pooblastila in oddaji storitev iz javnega pooblastila
4607. Odločba o podelitvi javnega pooblastila in oddaji storitev iz javnega pooblastila
4683. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2007

USTAVNO SODIŠČE

4608. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

4609. Sklep o razveljavitvi Sklepa o splošnih pogojih za pridobitev posojila čez dan pri Banki Slovenije
4610. Sklep o spremembi Sklepa o standardih v medbančnem plačilnem prometu v državi
4611. Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

SODNI SVET

4612. Razpis volitev članov personalnega sveta
4613. Razpis nadomestnih volitev člana personalnega sveta Okrožnega sodišča v Murski Soboti (iz vrst okrajnih sodnikov)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4614. Socialni sporazum za obdobje 2007–2009
4615. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku razvrščanja zdravil na liste
4616. Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
4617. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4618. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje
4619. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Občine Hoče - Slivnica, Občine Šentilj, Občine Selnica ob Dravi in Občine Miklavž na Dravskem polju
4620. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
4621. Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

4672. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
4673. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007

Benedikt

4622. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt

Brežice

4674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007

Dobrova-Polhov Gradec

4623. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja VS8/6-5 Selo

Dolenjske Toplice

4624. Statut Občine Dolenjske Toplice
4625. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
4626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008

Grosuplje

4675. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2007

Idrija

4627. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2007
4628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Idrija
4629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
4630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
4631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
4632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
4633. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kamnik

4676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole 27. julij
4677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik

Koper

4678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
4679. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije«

Kozje

4634. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2007

Kranj

4680. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o izgradnji sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki

Kuzma

4635. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma

Mirna Peč

4636. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mirna Peč
4637. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2007

Murska Sobota

4638. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota
4639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
4640. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

4641. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
4642. Odlok o prenehanju uporabe Odloka o 32. delnem zazidalnem načrtu mesta Nova Gorica, ki obsega območje »Damber«
4643. Odlok o prenehanju uporabe Odloka o zazidalnem načrtu Mlac Ozeljan
4644. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
4645. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina
4646. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšek
4647. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4648. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4649. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Novo mesto

4650. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Novo mesto

Postojna

4651. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama
4652. Sklep o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Rečica ob Savinji

4653. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

4654. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2007
4655. Odlok o predmetu, pogojih in postopku za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu

Slovenske Konjice

4656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah

Tišina

4657. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2007
4658. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
4659. Sklep v zvezi s pogodbami o pristopu h kanalizaciji

Trebnje

4660. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (III)
4661. Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovnije

Turnišče

4662. Statut Občine Turnišče
4663. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Turnišče
4664. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest in javnih poti v Občini Turnišče

Vipava

4681. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava

Vojnik

4665. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka

Zavrč

4666. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč

Zreče

4667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče
4668. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
4669. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče

Žalec

4670. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Žalec

Železniki

4671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žužemberk

4682. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni

POPRAVKI

4684. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti