Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27626/07 , Stran 6819
1. Predmet javnega razpisa: podelitev štipendij za izobraževalne programe na področju turizma in štipendij za nadarjene dijake in študente Občine Šentrupert. 2. Pravico do štipendije Občine Šentrupert lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom, če izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da je državljan Republike Slovenije, – da ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert, – da ima status dijaka oziroma status rednega študenta, – da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno, – da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima status zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v RS. Kandidat za štipendijo, ki se podeljuje za izobraževalne programe na področju turizma, mora poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj: – da je redno vpisan v srednješolski izobraževalni program turistični tehnik oziroma višješolski, visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program za področje turizma. Kandidat za štipendijo za nadarjene dijake in študente mora poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj: da je v preteklem šolskem letu dosegel najmanj prav dober učni uspeh – učenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti. 3. Kriteriji za dodelitev štipendije so: – boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata; – letnik izobraževanja, pri čemer ima ob enakih pogojih prednost kandidat vpisan v višji letnik; – oddaljenost šole od kraja bivanja; – ob enakih ostalih pogojih ima pri vseh vrstah štipendije, ki jih podeljuje Občina Šentrupert, prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. Dohodek na družinskega člana se bo izračunal v skladu z 10. in 11. členom Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Ur. l. RS, št. 90/07). Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Šentrupert. 4. Okvirna vrednost in število štipendij Za šolsko oziroma študijsko leto 2007/2008 bodo v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Šentrupert, predvidoma dodeljene 2 štipendiji, in sicer 1 za izobraževalne programe na področju turizma in 1 za nadarjene dijake in študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 115 EUR mesečno, za študente pa 125 EUR mesečno. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za podelitev štipendij za leto 2007 in 2008 znaša 3.250 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert, na podlagi Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 56/07, 81/07, 93/07). 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je potrebno priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa, – dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta, – fotokopija osebnega dokumenta. 6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Občine Šentrupert www.sentrupert.net. Obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. 7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 30. oktobra 2007 do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev štipendije«. Veljajo tudi vloge z odtisnjenim poštnim žigom na kuverti na dan 30. oktober 2007. 8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki bodo pravočasne: vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo. 9. Izid razpisa Sam razpis bo zaključen najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog. O podelitvi štipendij Občine Šentrupert bo odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava Občine Šentrupert z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šentrupert kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili pravilnika o podeljevanju štipendij. 10. Dodatne informacije in pojasnila: Danica Grandovec, višja svetovalka, tel. 07/343-46-00.

AAA Zlata odličnost