Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 478-0019/2007 Ob-27640/07 , Stran 6826
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Občina Žirovnica bo izvršila prodajo naslednjih stavbnih zemljišč v vasi Breg, ki so v njeni lasti, primernih za stanovanjsko gradnjo, po naslednjih izklicnih cenah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Z vseh navedenih parcel so mogoči priključki na komunalno infrastrukturo, razen na kanalizacijo. Pri zemljiščih s parc. št. 570/4 in 570/5 je v zemljiški knjigi v korist sosednjih parcel s parc. št. 572/2 in 572/3 vpisana stvarna služnost, ki vsebuje pravico gradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja električnega priključka. V korist Telekoma Slovenije je za parcelo št. 569/2 vpisana plomba za vknjižbo pridobitve služnosti, ob parcelni meji zemljišč s parc. št. 570/4 in 570/5 s cesto pa poteka tudi plinska napeljava. Sicer so zemljišča, ki so predmet javne dražbe, bremen prosta. Izklicne cene ne zajemajo 20% DDV, ki se bo naknadno prištel izklicani ceni. II. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: kupoprodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je uspeli dražitelj (kupec) odstopil od nakupa. III. Znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene znaša 500,00 EUR. IV. Način in rok plačila kupnine Kupnino je potrebno plačati v roku 8 dni po izstavitvi računa na podlagi podpisa kupoprodajne pogodbe in sicer na transakcijski račun prodajalca št.: 01392-0100007760, sklic: 18 76902-7221002-(davčna številka kupca). Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V primeru nepravočasnega plačila bo prodajalec kupcu zaračunal zakonite zamudne obresti. V primeru zamude s celotnim plačilom nad 30 dni se ta pogodba, zaradi neizpolnitve s strani kupca, šteje za razdrto. Razdrtje pogodbe se kupcu sporoči s priporočenim pismom. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice bo kupcu izdano po plačilu celotne kupnine. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Čopove rojstne hiše na naslovu Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, dne 8. 11. 2007 s pričetkom ob 17. uri. Zaradi preverjanja podatkov se morajo udeleženci dražbe zglasiti v zgoraj navedenih prostorih najkasneje pol ure pred začetkom dražbe. VI. Varščina Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe položiti varščino v višini 10% izklicne cene za vsako posamezno zemljišče, za nakup katerega se bodo na dražbi potegovali. Če se dražitelj torej poteguje za nakup več zemljišč, mora za vsako od njih položiti varščino. Varščino je potrebno vplačati na TRR Občine Žirovnica št.: 01392-0100007760, sklic: 18 76902-7141998-(davčna številka dražitelja) z navedbo »varščina za zemljišče« in oznako točke, pod katero se nahaja zemljišče v preglednici pod točko I. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 7. 11. 2007 do 12. ure. VII. Vrnitev, vračunanje in zadržanje varščine: plačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe. Če kupec ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine v celoti v določenem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. VIII. Ogled in dodatne informacije o nepremičninah: ogled zemljišč, ki so predmet javne dražbe bo možen dne 7. 11. 2007. Interesenti naj se ob 16. uri zglasijo na sedežu Občine Žirovnica na naslovu Breznica 3, 4274 Žirovnica, od koder se bo odšlo na ogled. IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in z originalnim potrdilom o plačilu varščine ter priložiti celotno številko računa (naziv in št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Zastopniki pravnih oseb morajo pred pričetkom dražbe predložiti kopijo sklepa o registraciji pravne osebe in originalno pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Pooblaščenci fizičnih oseb pa morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Zemljišča so naprodaj po načelu videno – kupljeno. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražba za posamezno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Davek na dodano vrednost ni vključen niti v izklicno niti v izklicano ceno. Kupcu bo naknadno obračunan od izklicane cene in ji prištet, tako da bo moral kupec poravnati izklicano ceno in 20 odstotni DDV na to ceno. – Kupec je dolžan nositi stroške overitev podpisa prodajalca na kupoprodajni pogodbi in zemljiškoknjižnem dovolilu za vknjižbo lastninske pravice. – Po izdaji zemljiškoknjižnega dovolila kupec sam poskrbi za vknjižbo svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo. – Župan Občine Žirovnica lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. XI. Informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na Občini Žirovnica in na tel. 04/580-91-00.

AAA Zlata odličnost