Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27653/07 , Stran 6838
1. Predmet prodaje sta nepremičnini, ki se prodajata ločeno, in sicer: 2. a) parcela št. 252/6, k.o. Vrhpolje, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1105 m2 (preko parcele poteka daljnovod). Izklicna cena znaša 7.720,00 evrov. Prodaja se po načelu videno-kupljeno. Ponudniki morajo pisne ponudbe oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom: »Ne odpiraj – odkup parcele 252/6, k.o. Vrhpolje«. b) trisobno stanovanje v izmeri 126,30 m2 v pritličju enonadstropne stavbe (vrtec), Beblerjeva 15 v Vipavi (ni urejene etažne lastnine; za to poskrbi kupec). Izklicna cena znaša 26.574,00 evrov. Prodaja se po načelu videno-kupljeno. Ponudniki morajo pisne ponudbe oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom: »Ne odpiraj-odkup stanovanja v Vipavi«. 3. Rok za zbiranje ponudb je 29. 10. 2007 do 12. ure. Ponudniki morajo pred potekom roka položiti varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Vipava, št. 01336-0100014675. Tistim, ki s ponudbo na razpisu ne bodo uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino (najmanj v višini izklicne cene). 5. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi navesti svoje podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, št. transakcijskega računa in naslov banke za vračilo varščine). 6. Ponudbi je treba priložiti izjavo o državljanstvu, priglasitveni list (sam. podjetniki), izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ter potrdilo o plačani varščini. 7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. 8. Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe, sicer se pogodba razdre. 9. Predpisane davčne dajatve na promet z nepremičninami, stroške v zvezi s pripravo zemljiškoknjižnega predloga in vpisom v zemljiško knjigo plača kupec. 10. Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta prodaje so dostopni na tel. 05/364-34-10.

AAA Zlata odličnost