Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27652/07 , Stran 6821
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Pivka za subvencioniranje obrestne mere ter stroškov najema kredita v skupni višini 18.778,00 EUR. Subvencionirala se bo obrestna mera v višini do 5 odstotnih točk ter stroški najema kredita do 2,5% vrednosti kredita. Doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do 5 let. 2. Merila in pogoji Sredstva se bodo dodeljevala prosilcem, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: – imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev; – katerih minimalni znesek posojila znaša 4.173 EUR ter maksimalni znesek subvencioniranih kreditov znaša 62.594 EUR; – investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Pivka vsaj 5 let po njenem zaključku; – uveljavljajo subvencijo za posojila odobrena v tekočem letu. 3. Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, registrirani sobodajalci in mala podjetja, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 in spremembe) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, – niso v stanju kapitalske neustreznosti v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in spremembe), – imajo sedež ali samostojno enoto na območju Občine Pivka. 4. Namen Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene: – nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – nakup, graditev, adaptacijo poslovnih prostorov, – nakup opreme – osnovnih sredstev, – posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet. 5. Vloga, rok za prijavo in obdelava vlog Vlagatelji uveljavijo sredstva po tem razpisu na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu oziroma na podlagi naslednje dokumentacije: – vloga na obrazcu Vloga 2007 – Subvencija obresti, – pogodba o najemu kredita med posojilojemalcem in banko, – dokazila o stroških najema kredita, – amortizacijski načrt odplačevanja kredita. Obrazec Vloga 2007 – Subvencija obresti lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Pivka, obrazec je v času objave razpisa objavljen tudi na spletnih straneh Občine Pivka www.pivka.si. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Odbor za gospodarstvo in obrt Občine Pivka. Na podlagi mnenja Odbora se upravičencem izda odločba o dodelitvi subvencije oziroma se za subvencioniranje obrestne mere ter stroške odobritve kredita sklene pogodba. Občinska uprava lahko od posameznega prosilca zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev potrebno. Namensko porabo proračunskih sredstev preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje malega gospodarstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, – da je upravičenec odtujil (prodal) objekte in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let, – druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. Prepozno vložene vloge po tem razpisu se zavržejo, neustrezne pa zavrnejo. Vloge sprejema do 30. 11. 2007 Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, v zaprtih kuvertah z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – subvencija obresti«.

AAA Zlata odličnost