Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 108/2007-32 Ob-27613/07 , Stran 6802
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjig s področja prostorskega načrtovanja. Namen razpisa je promocija urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja (prostorsko načrtovanje). Predmet sofinanciranja so knjige z naslednjimi vsebinami s področja prostorskega načrtovanja: – urbanistično načrtovanje in arhitekturno oblikovanje na slovenskem, – normativi in standardi pri urbanističnem načrtovanju, – sodelovanje javnosti pri pripravi prostorskih aktov, – oblikovanje podeželskih naselij na območju Slovenije, – celovita prenova naselij na območju Slovenije, – razpršena poselitev na območju Slovenije. Predmet razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo v okviru izdajateljske dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP). Premet sofinanciranja niso: – leposlovna literatura, – periodične publikacije, – izidi magistrskih nalog v knjižni obliki, – prevodi, – učbeniki, – ponatisi. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki deluje na območju Republike Slovenije in samostojni podjetnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima ustrezno dokazilo o registraciji (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES) iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti. Društva morajo predložiti overjeno stran njihovega statuta, iz katerega izhaja, da lahko opravljajo izdajateljsko dejavnost, – predloži izjavo, da bo izdaja knjig, ki jo prijavlja, v celoti realizirana najkasneje v oktobru 2008, – predloži recenzentsko predstavitev knjige. Recenzent mora biti priznan strokovnjak s področja vsebin prijavljene knjige in imeti najmanj enak znanstven naziv kot avtor, – predloži izjavo, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor, v letu 2008 ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna, – predloži izjavo, da (prijavitelj oziroma njegov zakonit zastopnik) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – predloži izjavo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju ter ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, – predloži izjavo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je predlagatelj, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS dajatve. 3. Merila za izbor Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: (1) prispevek knjige in inovativnost pristopa za razvoj in kvaliteto prostorskega načrtovanja (2) številčni obseg in dostopnost naklade (3) kvalitativna ocena avtorja. 5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je okvirno 35.000,00 EUR. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in razdelitev sredstev Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo bo imenoval minister za okolje in prostor. Premet sofinanciranja so računalniška oblikovanja besedila za tisk, tiskarski stroški in stroški lektoriranja, ki so nastali v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju. Avtorski honorar pisca knjige, likovna dela oziroma drugi avtorski honorarji niso predmet sofinanciranja. Predmet sofinanciranja niso stroški izdaje knjig na elektronskem mediju. Prijave, ki ne bodo dosegla praga 65 točk, ne morejo biti predmet sofinanciranja. Znesek sofinanciranja se določi na naslednji način: Stroški tiskanja in vezave = 0,35 EUR na avtorsko polo (A) Računalniški prelom = 33,00 EUR na avtorsko polo (B) Stroški lektoriranja = 31,00 EUR na avtorsko polo (C) Dotacija = (št. avtorskih pol x naklada x A) + (št. avtorskih pol x B) + (št. avtorskih pol x C) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje izdaje posamezne knjige ne more presegati 8.000,00 EUR. Če bo upravičencev do subvencij več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem delež subvencioniranja znižal v sorazmerno enakem odstotku. Minister za okolje in prostor bo na predlog strokovne komisije sprejel sklep o sofinanciranju posamezne knjige. Izvajalec bo izdajo knjige izvedel v skladu z opisom, navedenim v razpisni dokumentaciji in Ministrstvu za okolje in prostor izročil 5 izvodov knjige v primeru, da bo naklada knjige dosegla 100 izvodov, 15 izvodov knjige v primeru, da bo naklada knjige dosegla nad 100 do 500 izvodov in 30 izvodov knjige v primeru, da bo naklada presegla 500 izvodov. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor vloži pritožbo, v kateri mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. 7. Oblika in vsebina prijave Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig s področja prostorskega načrtovanja«. Popolna prijava vsebuje: – izpolnjeno Prijavo na javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig s področja prostorskega načrtovanja v 2008, – dokazilo o registraciji iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izdajateljsko dejavnost. Dokazilo mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejše od šestih mesecev. Društva morajo predložiti overjeno stran njihovega statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo izdajateljsko dejavnost. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam in jih ni potrebno prilagati, – izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe, – recenzentska predstavitev knjige, – rokopis besedila knjige, ki je predmet prijave na javni razpis, – originalna izjava prijavitelja, da bo izdaja knjig, ki jo prijavlja, v celoti realizirana najkasneje v oktobru 2008, – originalna izjava prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor v letu 2008 ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna, – originalna izjava prijavitelja, da (prijavitelj oziroma njegov zakonit zastopnik) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – originalna izjava prijavitelja, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju ter ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, – originalna izjava prijavitelja, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je predlagatelj, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS dajatve. 8. Predvideno obdobje porabe sredstev je do konca novembra 2008. 9. Predložitev vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več knjig, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti in za vsako vlogo predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloge se oddajajo osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo oddane po pošti, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – vloga – razpis »javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig s področja prostorskega načrtovanja v letu 2008«. Na hrbtni strani morata biti napisana naziv in naslov prijavitelja. Rok za predložitev vlog je do vključno 2. 11. 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je na zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je do 14.30 oddana v glavni pisarni Ministrstva za okolje in prostor. S predložitvijo vloge se šteje, da vlagatelj sprejema vse pogoje, merila in ostala določila v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o izvrševanju proračuna RS. 10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo potekalo 6. 11. 2007, s pričetkom ob 12.30, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 21, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 45 dneh od dneva odpiranja. 12. Informacije Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Petra Ložar, tel. 01/478-70-59, faks 01/478-70-10, e-pošta: petra.lozar@gov.si.

AAA Zlata odličnost