Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4679. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije«, stran 12635.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije«
Št. 3505-2/2007
Koper, dne 28. septembra 2007
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena, petega odstavka 98. člena in prvega odstavka 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za »Mejni prehod Škofije« (Uradne objave št. 29/91, in Uradni list RS, št. 47/06). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije« je izdelalo podjetje Proart d.o.o., Ankaran v marcu 2007 pod številko 014-06.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo:
– na funkcionalno enota 3, ki obsega parcele št. 412/9, 412/10, in 1513, k.o. 2589 Plavje. Na parceli št. 1513, k.o. Škofije, se uskladi gabarit objekta v funkcionalni enoti 3 z grafičnim prikazom in dopolni program objektov
– spremeni se tolerence v višinskih in tlorisnih gabaritih znotraj gradbenih parcel, v primeru če možne prostorsko in tehnično boljše rešitve
– strehe objektov so štirikapnice z nakloni do 24% ali ravne strehe.
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebuje:
I. Odlok
II. Besedilo
III. Grafični del
– Prikaz meje ureditvenega območja na        M 1:1000
geodetskem načrtu
– Prikaz meje ureditvenega območja na DOF      M 1:1000
– situacija iz veljavnega ZN s prikazom       M 1:1000
meje območja spremembe ZN
– Prikaz predvidenih posegov na DKN          M 1:500
– Načrt gradbenih parcel               M 1:1000
– Prometna ureditev z zbirno karto          M 1:500
komunalnih vodov
– Idejna zasnova                   M 1:250
IV. Priloge
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz plana Mestne občine Koper
– Strokovne podlage
– Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi ZN upoštevani.
4. člen
Besedilo Odloka o zazidalnem načrtu »Mejni prehod Škofije (Uradne objave št. 29/91, in Uradni list RS, št. 47/06) se spremeni in dopolni:
(1) Tretji odstavek 10. člena se dopolni tako da glasi:
Objekt v funkcionalni enoti 3 je namenjen turističnim nastanitvenim enotam, igralništvu, gostinstvu, prireditveni dejavnosti ter rekreaciji, zdravstvu in finančnim storitvam.
(2) Zadnji stavek 13. člena se dopolni tako, da se glasi:
Strehe objektov so: štirikapnice z nakloni do 24° ali ravne strehe.
(3) Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
Funkcionalna enota 3
max. tlorisni gabarit do: 23,5 m x 59,0 m, podzemne etaže do: 20,0 m x 68,0 m, max. Etažnost do: 2K + P + 3N (kota pritličja: + 25,40 m n.v., kota venca: +38,90 m n.v., kota slemena + 40,40 m n.v.)
(4) Na koncu 33. člena se doda besedilo: Pri pripravi projektne dokumentacije PGD je obvezna izdelava študije požarne varnosti. Pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
(5) V predpredzadnjem in predzadnjem stavku tretjega odstavka 35. člena se spremeni višina tolerance iz + 0,5 m v + 10% in se stavka glasita:
Dovoljena toleranca višinskega gabarita je max. ±10%. Toleranca tlorisnega gabarita je max. ±10% (vendar znotraj območja sprememb in dopolnitev). Število kletnih etaž ni omejeno.
(6) V prvem stavku 36. člena se spremeni načrtovani posegi se lahko izvaja fazno po funkcionalnih enotah, da se glasi:
Načrtovane posege se lahko izvaja fazno po funkcionalnih enotah ali znotraj posamezne funkcionalne enote. Zaključeno fazo predstavljajo objekti ali njihovi samostojni sklopi z zunanjo ureditvijo ter prometno in komunalno infrastrukturo.
II. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije« v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2007
Koper, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato denominato »Valico di confine di Škofije«
N. 3505-2/2007
Capodistria, 28 settembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Ai sensi dell’articolo 61, quarto e quinto comma, dell’articolo 98, quinto comma, e dell’articolo 99, primo comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/2007, 58/03 – ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n. 100/05) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 27 settembre 2007 ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato denominato »Valico di confine di Škofije«
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono accolte le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato denominato »Valico di confine di Škofije« (Bollettino uff. n. 29/91, e la G. U. della RS, n. 47/06), compilate nel marzo del 2007 dall’impresa Proart d.o.o. Ancarano, numero del progetto: 014-06.
Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato interessano:
– Il comparto funzionale 3 che comprende le particelle catastali n. 412/10, 412/9 e 1513, c.c. 2589 di Plavje. Sulla p.f. n. 1513, c.c. di Škofije, si procede all’adeguamento delle dimensioni del fabbricato ricadente nel comparto funzionale 3 agli elaborati grafici ed all’integrazione dei contenuti previsti
– Sono modificate le deroghe riguardanti le quote di altezza e le dimensioni planimetriche all’interno della superficie fondiaria nel caso in cui si individuino soluzioni tecniche ed architettoniche più appropriate
– Le coperture degli edifici sono a quattro spioventi dall’inclinazione fino a 24° oppure piane.
Articolo 3
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato contengono:
I. Decreto
II. Relazione illustrativa
III. Elaborati grafici
– Rappresentazione del confine della zona       1:1000
d’intervento sul piano geodetico in scala
– Rappresentazione del confine della zona       1:1000
d’intervento su DOF in scala
– Rappresentazione degli interventi          1:1000
previsti sull’estratto dallo strumento
territoriale in vigore in scala
– Rappresentazione degli interventi           1:500
previsti su DKN in scala
– Stato di progetto, sistemazione in scala       1:1000
– Stato di progetto, situazione geodetica        1:500
in scala
– Stato di progetto, sistemazione in scala       1:500
– Planimetria dei lotti edificabili in         1:000
scala
– Viabilita in scala                  1:500
– Mappa d’insieme delle infrastrutture a        1:500
rete in scala
– Progetti di massima dei fabbricati in         1:250
scala
IV. Allegati
– Sintesi per il pubblico,
– Estratto dal piano del Comune città di Capodistria,
– Approfondimenti tecnici,
– Pratica concernente il procedimento di predisposizione e d’approvazione delle modifiche ed integrazioni al PP,
– Elenco delle norme sovraodinate, riguardanti la tutela e di quelle settoriali, recepite all’atto della compilazione del PP.
Articolo 4
Il testo del decreto sul piano particolareggiato denominato »Valico di confine di Škofije« (Bollettino uff. n. 29/91, e la G. U. della RS, n. 47/06), è modificato ed integrato come segue:
(1) Nell’articolo 10, terzo comma, è modificato e recita:
Il fabbricato nel comparto funzionale 3 è destinato a strutture ricettive turistiche, casa da gioco, esercizi di ristorazione, manifestazioni e attività ricreative, servizi sanitari e finanziari.
(2) Nell’articolo 13, l’ultima frase è modificata come segue:
Coperture dei fabbricati: a quattro spioventi dall’inclinazione fino a 24° o tetti piani.
(3) Nell’articolo 14, il terzo comma è modificato come segue:
Comparto funzionale 3
Dimensioni planimetriche massime: 23.5 m × 59,0 m, piani interrati 20 m × 68 m,
Quote di altezza massime: 2K+P+3N (quota del piano terra: +25,40 m s. l. m., quota dell’estradotto +38.90 m s. l. m., quota del colmo del tetto +40,40 m s. l. m).
(4) Nell’articolo 33 viene aggiunto il seguente testo:
All’atto di predisposizione della documentazione finalizzata al rilascio della concessione edilizia è d’obbligo realizzare uno studio sulla sicurezza antincendio. Previa presentazione della domanda per il rilascio della concessione edilizia occorre acquisire l’assenso alle soluzioni progettuali rilasciato dall’Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso in materia della sicurezza antincendio.
(5) Nell’articolo 35, nella terzultima e penultima frase, è modificata la deroga ammessa che passa da +0,5 m a +10%. Le frasi recitano:
Sono ammesse deroghe alle quote di altezza pari a +/-10%. Sono possibili anche le deroghe alle dimensioni planimetriche dell’ordine di +/-10%, purchè rientrino entro il perimetro della zona d’intervento. Il numero di piani interrati è illimitato.
(6) L’articolo 36, prima frase, è modificato come segue:
Gli interventi pianificati possono essere attuati in fasi, per singolo comparto funzionale o all’interno del medesimo. La fase si ritiene completata, quando sono stati ultimati i lavori di costruzione dei fabbricati o delle rispettive porzioni autonome, delle sistemazioni degli spazi esterni, della viabilità e degli allacciamenti ai pubblici servizi.
II DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 5
Chiunque può prendere visione delle Modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito al “Valico di confine di Škofije” presso gli uffici competenti del Comune città di Capodistria.
Articolo 6
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è esercitato dall’Ispettorato nazionale all’ambiente ed al territorio presso il Ministero per l’ambiente ed il territorio, Sede operativa di Capodistria.
Articolo 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-2/2007
Capodistria, 27 settembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost