Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4665. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka, stran 12621.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za Frankolovo - Loka.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 79/04) in sklepom Vlade RS, št. 350-00/2001-296 z dne 13. 7. 2004 se sprejme prostorsko območje, ki je predmet podrobnega prostorskega načrta predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.
(2) Zaradi velikosti območja obdelave in glede na obstoječo pozidavo so se spremenila izhodišča in potrebe razvoja poselitve v naselju Frankolovo. S pridobitvijo lastništva nad večjim delom zemljišč so bodoči investitorji podali pobudo za izdelavo novega OPPN, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš ter večstanovanjskih objektov skupaj s prometno in komunalno infrastrukturo.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja na zemljišču parc. št. 8/1 in 8/2 k.o. Loka, velikosti ca. 6914m². Območje je omejeno s sosednjimi parcelami št. 11 k.o. Loka na vzhodni strani, 27, 32, 33 vse k.o. Loka na južni strani, z vodotokom 1142/2 k.o. Loka na zahodni strani ter s parc. št. 656/1 in 659/2 k.o. Verpete na severni strani. Na celotnem območju se načrtujejo individualni stanovanjski objekti in večstanovanjski objekti, ki bodo dostopni preko osrednje prometnice – regionalne ceste in obstoječega vodotoka na zahodni strani.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na regionalno cesto z gradnjo predvidenega mostu čez vodotok) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje
2. Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje – območna pisarna Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – območna pisarna Celje
5. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota Celje
7. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
8. JP Energetika Celje d.o.o.
9. Adriaplin, Ljubljana
9. Vodovod – kanlizacija, javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
11. Elektro Turnšek d.o.o. celje
12. Javne naprave d.o.o. Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
+--------------------------------------+-----------------------+
|Aktivnosti              |Predviden čas izvedbe |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(1) Objava Sklepa o začetku priprave |oktober 2007      |
|OPPN v Uradnem listu RS        |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(2) Izdelava osnutka OPPN       |oktober 2007      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(3) Pridobivanje smernic nosilcev   |oktober–november 2007 |
|urejanja prostora           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(4) Izdelava vseh strokovnih podlag  |december–januar 2007– |
|skladno z zahtevami v pridobljenih  |2008          |
|smernicah ter izdelava dopolnjenega  |            |
|osnutka OPPN s smernicami nosilcev  |            |
|urejanja prostora in izdelava gradiva |            |
|za javno razgrnitev          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in  |februar 2008      |
|javni obravnavi            |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(6) Javna razgrnitev se izvede na   |februar–marec 2008   |
|sedežu občine Vojnik in KS      |            |
|Frankolovo. Javna obravnava se    |            |
|organizira na sedežu KS Frankolovo v |            |
|času javne razgrnitve in traja 30 dni |            |
|od objave v Uradnem listu in na    |            |
|krajevno običajen način. Fizične in  |            |
|pravne osebe ter drugi zainterisirani |            |
|lahko podajo svoje predloge in    |            |
|pripombe v času trajanja javne    |            |
|razgrnitve              |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(7) Proučitev stališč do pripomb in  |marec–april 2008    |
|zavzetje stališč do njih ter     |            |
|dopolnitev OPPN s stališči iz javne  |            |
|razgrnitve              |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(8) Pridobivanje mnenj nosilcev    |april–maj 2008     |
|urejanja prostora na dopolnjen    |            |
|predlog OPPN             |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(9) Priprava usklajenega OPPN     |maj 2008        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu |maj–junij 2008     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(11) Objava odloka v Uradnem listu RS |junij 2008       |
+--------------------------------------+-----------------------+
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira investitor prostorske ureditve.
8. člen
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35030-0028-2007/1 (15)
Vojnik, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost