Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah, stran 12594.

Na podlagi 97. člena ter v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) na 9. redni seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah
1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge (Uradni list RS, št. 62/06), se v prvem odstavku v 6. členu dopolnijo in spremenijo stavki:
»– Enodružinska individualna zazidava. Na tem območju se pojavlja tipologija objektov enodružinske zazidave v etažnosti K+P+M oziroma P+M. Naklon streh poteka vzporedno s plastnicami, predviden naklon streh je lahko od 0 do 40°, možna je izvedba frčad.
– Enosružinska individualna zazidava z možnostjo dopolnilne obrtno storitvene dejavnosti. Na tem območju je predvidena modularna gradnja 6 objektov v etažnosti K+P+M oziroma P+M za funkcionalno in arhitekturno členitev programa bivanja in poslovno storitvene dejavnosti. Nakloni streh so lahko od 0 do 40°, možna je izvedba frčad. Načrt umešča 11 enodružinskih hiš s pripadajočimi možnostmi nadstreškov za avtomobile oziroma gradnjo garaž z minimalnim naklonom strešine do 10%.
– Večstanovanjska zazidava. Nakloni streh so lahko od 0 do 40°, možna je izvedba frčad.«
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno in v celoti se zamenjajo vse tri alineje v drugem odstavku, ki se glasijo:
»–Na zahodnem območju se pojavlja tipologija objektov enodružinske zazidave v etažnosti K+P+M oziroma P+M. Naklon dvokapnih streh poteka vzporedno s plastnicami in predviden naklon streh je lahko od 0 do 40°, strehe v naklonu naj bodo opečnate barve, možna je izvedba frčad. Strehe so dvokapnice in glede na projektne rešitve možnih izzidkov lahko tudi deljene. Načrt umešča 11 enodružinskih hiš s pripadajočimi možnostmi nadstreškov za avtomobile oziroma gradnjo garaž z minimalnim naklonom strešine do 10%. Neto tlorisna velikost stanovanjskih objektov meri ca. 96 m2. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi objektov so prikazane v grafičnem delu odloka.
– Na severovzhodnem območju je predvidena modularna gradnja 6 objektov v etažnosti K+P+M oziroma P+M za funkcionalno in arhitekturno členitev programa bivanja in poslovno storitvene dejavnosti. Kletne etaže so lahko bivalne. Neto tlorisna velikost objektov meri 110 m2. Nakloni streh so od 0 do 40°, strehe v naklonu naj bodo opečnate barve, možna je izvedba frčad. Strehe so enokapnice ali dvokapnice in glede na projektne rešitve možnih izzidkov lahko tudi deljene. Modularnost objektov omogoča sodobne arhitekturne rešitve za kombiniranje bivalnih objektov in poslovnih površin v okviru enega objekta. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi objektov so prikazane v grafičnem delu odloka.
– Osrednje območje večstanovanjske zazidave načrtuje vila bloke etažnosti K+P+1+M ali P+2+M, tri večstanovanjske modularne hiše etažnosti K+P+1+M ali P+2+M in tri večstanovanjske modularne hiše maksimalne etažnosti K+P+1+M ali P+2+M. Toleranca v predvideni etažnosti je zaradi možnosti izvedbe bivalnih kleti oziroma polkletnih etaž, ki lahko nastanejo v primeru nasutja in so odvisna od projektne zasnove. Modularnost zazidave predvideva večje tolerančne odmike in omogoča arhitekturno členitev oziroma programsko prilagodljivost večstanovanjskih objektov. Nakloni streh so od 0 do 40°, strehe v naklonu naj bodo opečnate barve, možna je izvedba frčad, strehe so enokapnice ali dvokapnice. Na južnem robu območja je načrtovano otroško igrišče. Parkovne oziroma zelene površine odgovarjajo standardom po zagotavljanju osnovnih potreb in urejanju mikroklimatskih razmer. V primeru izvedbe dodatnih ali spremenjenih parkirišč na zelenih površinah, se tovrstni normativi ne smejo zmanjšati oziroma jih je potrebno nadomestiti. Skrajni vzhodni rob območja (parcela 764/1) ima večji stanovanjsko-storitveni objekt v etažnosti K+P+M. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi objektov so prikazane v grafičnem delu odloka. Pogoj za parcelacijo bo določila Občina Slovenske Konjice.«
2. člen
Določila ostalih členov ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2007
Slovenske Konjice, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost