Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4661. Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovnije, stran 12600.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list, št. 100/05 – ZDSve-UPB1), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. seji dne 3. 10. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
1. člen
V Pravilih za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/02) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni enoti sestavljajo izvoljeni predstavniki občin na območju 14. volilne enote, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice in Šentrupert.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo 14. volilne enote za volitve člana državnega sveta 3 (tri) predstavnike (v nadaljevanju: elektorje) ter lahko določi (1) kandidata za člana državnega sveta.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidate za elektorje in kandidata za člana državnega sveta predlaga:
– posamezna svetniška skupina.«
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo največ (3) tri kandidate za elektorje in (1) enega kandidata za člana državnega sveta.
5. člen
V 10. členu se na koncu besedila pika spremeni v vejico, stavek pa se v nadaljevanju glasi: », in sicer se vrstni red žrebanja kandidata določi po abecednem redu. Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur ali člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.«
6. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
7. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-01/2007
Trebnje, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost