Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27433/07 , Stran 6809
I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki so opredeljene v točki 1 iz II. poglavja javnega razpisa, investicijskim projektom občin za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne samoupravne skupnosti oziroma se prenese nanju takoj po izvedbi projekta. 2. Višina razpisanih ugodnih posojil je 2.300.465 EUR. II. Pogoji dodeljevanja 1. Upravičenci: – Nosilci projekta in prejemniki sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Pri tem bodo sredstva občinam iz osrednjeslovenske statistične regije, ki se ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi na podlagi 3. člena Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00, v nadaljevanju: Uredba), dodeljena le v primeru neizčrpanja sredstev s strani drugih občin. Sklad bo na podlagi sklepov o odobritvi sredstev s posamezno občino sklenil pogodbo za izbrani projekt. 2. Prijavitelj projektov: prijavitelj projektov je občina. 3. Nameni, na katere se lahko nanašajo projekti: – Področje vodooskrbe lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami za zmanjšanje škodljivega delovanja voda. – Področje cestnega omrežja se nanaša na novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalnih cest, javnih poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi in parkirišči. – Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti. – Okolje in prostor: sistem ravnanja z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih območij, urejanje vodotokov, akumulacij in drugih vodnih površin, varovanje naravne dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine za toplo vodo. – Komunalna infrastruktura: izgradnja objektov in naprav. – Področje šolstva se nanaša na izgradnjo in rekonstrukcijo ter opremljanje šol in vrtcev ter drugih pomožnih objektov. – Področje zdravstva zajema izgradnjo, rekonstrukcijo ter nakup opreme za objekte. – Področje socialnega varstva zajema izgradnjo, rekonstrukcijo ter nakup opreme za objekte. – Področje športa in kulture: izgradnja ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine. – Trajnostna raba energije zajema povečanje učinkovitosti rabe končne energije, t.j. rabe energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih, ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov soproizvodnje (kogeneracije) toplote in električne energije). 4. Upravičeni stroški zajemajo: – stroške nakupa zemljišč, – stroške gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa objektov ter opreme, – stroške priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij. 5. Neupravičeni stroški so: – strošek davka na dodano vrednost, – nakup objektov ter opreme pod leasingom. III. Splošni pogoji: 1. Projekt mora v investicijski dokumentaciji izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja. Pri tem mora zasledovati vsaj enega od naslednjih ciljev: – izboljšanje komunalne infrastrukture, – izboljšanje lokalnega cestnega omrežja, – izgradnja regionalne javne infrastrukture. 2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb s Skladom so občine. Odobreni bodo izključno projekti lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v lasti države ali lokalne samoupravne skupnosti oziroma se prenese nanju takoj po izvedbi projekta, za kar je potrebno predložiti izjavo župana. 3. Upravičenec mora predložiti zahtevo za sredstva na obrazcu Sklada vrste C, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti predložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Sklad od upravičenca in so navedene v točki V. tega razpisa ter na obrazcu C za prijavo. 4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). V investicijski dokumentaciji mora upravičenec izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja. 5. Za prijavo mora upravičenec predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 25.000 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj 5.000 EUR oziroma največ 4 milijone EUR. 6. Rok za dokončanje investicijskega projekta je 31. 12. 2009. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. 7. Upravičenec mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Sklada. 8. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada. 9. Upravičeni stroški lahko nastajajo od 1. 1. 2006 naprej. 10. Spodbude so praviloma namenjene za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je mogoče opraviti v tranšah, lahko pa se poteguje za isti namen ponovno, če skupna višina že dodeljenih sredstev ne presega zgornje meje deleža spodbud v upravičenih stroških. 11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenec s pooblaščeno banko podpisal posojilno pogodbo. IV. Finančni pogoji: 1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo sredstva v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, pri čemer pa višina posameznega posojila ne sme presegati 4 milijone EUR, prav tako skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada. 2. Posojilni pogoji: – obrestna mera: a) Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in vseh ostalih občinah, ki se uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi problemi glede na določila Uredbe, b) Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte v ostalih občinah, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe, vendar spadajo med naslednje statistične regije: notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška, jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska, gorenjska in obalno-kraška, c) Euribor (trimesečni) + 1% za ostale občine, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe in spadajo med osrednjeslovensko statistično regijo, – skupna doba vračila posojila do 17 let (z vključenim moratorijem), ki se jo na željo upravičenca pred podpisom pogodbe lahko skrajša, – doba odplačevanja posojila do 15 let, ki se jo na željo upravičenca pred podpisom pogodbe lahko skrajša, – do dveletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove, – obresti v času moratorija se plačujejo. 3. Stroški sklenitve posojilne pogodbe in stroški vodenja posojila, ki jih zaračunava banka, bremenijo posojilojemalca. 4. Posojila se dodeljujejo v evrih. 5. Skupna doba odplačevanja posojila (z vključenim moratorijem) ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta. 7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z nepreklicno garancijo proračuna lokalne skupnosti in menicami ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom. 8. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodb: – ki se posreduje Skladu: – izvajalska pogodba z vsemi prilogami. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih. – ki se posreduje pooblaščeni banki: – pridobljeno soglasje Ministrstva za finance glede zadolževanja, – ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila. 9. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 45 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca oba roka tudi podaljša s pisnim soglasjem. 10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v določenem roku dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4 iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 11. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije ali tudi nakazila sredstev na račun občine. Za refundacijo mora občina predložiti račune ali situacije (izdane po 1. 1. 2006), skupaj s potrdili o plačilu. Za nakazilo sredstev po predložitvi računov oziroma situacij, izstavljenih po 1. 1. 2006 pa mora občina v roku 30 dni od zapadlosti zadnje predložene situacije oziroma najkasneje do 31. 1. 2008 pooblaščeni banki dostaviti potrdilo o nakazilu sredstev na izvajalca del, najmanj v višini odobrenega posojila. 12. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi: – odobrenega projekta investicijske študije oziroma začetne investicije, oziroma – poročila o izvršenih delih za investicijske projekte, – veljavnega pravnomočnega gradbenega dovoljenja, – zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev, – specifikacije vseh stroškov in – kopije računov oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani občine in pooblaščene banke, v višini odobrenega posojila, – ter v primeru refundacije priloženih potrdilih o plačilih računov oziroma situacij. Možno je tudi fazno črpanje sredstev. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih. 13. Zaradi spremljanja namenske porabe sredstev mora občina predložiti tudi dokazilo o nakazilu sredstev na izvajalca, najmanj v višini odobrenega posojila v roku, določenem v 11. točki tega poglavja. Kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila, se bo smatralo, da so sredstva porabljena nenamensko in je to razlog za prekinitev pogodbe ter zahtevo Sklada za enkratno vračilo sredstev. 14. V primeru, da so po opravljenem izboru izvajalcev oziroma v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila zmanjša na način, pri katerem višina sofinanciranja ne presega razpisnih določil. 15. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo z izbrano banko, kakor bo določeno v sklepu o dodelitvi sredstev. V. Vsebina vloge Zahtevana dokumentacija pri prijavi: – originalni obrazec za prijavo (izpolnjen, potrjen in žigosan), – lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije), – za projekte mora biti ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06), oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Projekti morajo v skladu s 4. točko 34. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05) izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja, – poročilo o že izvršenih delih, če gre za fazno izgradnjo, – pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, – s strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe, – s strani odgovorne osebe parafirano garancijsko izjavo občine, – izjava odgovorne osebe: – o zagotovitvi ostalih sredstev za dokončanje projekta, – o prejetih podporah za isti projekt (iz proračuna Republike Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izjavo, da podpora še ni bila prejeta, – o strinjanju z razpisnimi pogoji in merili za izbor, – o resničnosti navajanja podatkov, – o lastništvu oziroma o prenosu lastništva na občino takoj po izvedbi projekta, – kopija soglasja Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja, kolikor občina soglasje ima. VI. Merila za izbiro projektov Merila za izbiro: 1. lokacija projekta, 2. kakovost prijavljenega projekta, 3. izvedljivost projekta. Uporaba meril: 1. Lokacija projekta, za kar lahko na podlagi strokovne ocene komisije pridobi največ 30 točk, in sicer: 1.1 lokacija projekta glede na razvrstitev razvojnih regij po 4. členu Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 23/06); projekti glede na svojo lokacijo dobijo naslednje število točk: 10 – pomurska, 7 – notranjsko-kraška, 6 – podravska, 6 – spodnjeposavska, 5 – zasavska, 4 – koroška, 4 – jugovzhodna Slovenija, 3 – goriška, 3 – savinjska, 2 – gorenjska, 2 – obalno-kraška, 0 – osrednjeslovenska; 1.2 določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost – lokacija naložbe spada med območje, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost – 1 točka; 1.3 stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v zadnjem letu, za katerega so razpoložljivi podatki: – enaka ali manjša od povprečja v Sloveniji – 0 točk, – do 25% večja od povprečja v Sloveniji – 2 točki, – med 25 in 50% večja od povprečja v Sloveniji – 3 točke, – med 50 in 75% večja od povprečja v Sloveniji – 4 točke, – več kot 75% večja od povprečja v Sloveniji – 5 točk; 1.4 lokacija projekta glede na stopnjo ogroženosti območja s posebnimi razvojnimi problemi (3. člen Uredbe): – ekonomsko šibka območja (točka 1 3. člena Uredbe) – 2 točki, – območja s strukturnimi problemi – visok delež aktivnega prebivalstva v kmetijstvu (točka 2.b 3. člena Uredbe) – 5 točk, – območja z omejenimi dejavniki glede na delež površine z omejenimi dejavniki (točka 3.a 3. člena Uredbe) – 2 točki ter – razvojno omejevana obmejna območja (točka 3.b 3. člena Uredbe) – 5 točk, pri čemer se točke kumulativno seštevajo. Projekt lahko pridobi največ 14 točk. 2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar lahko na podlagi strokovne ocene komisije pridobi največ 40 točk, in sicer: 2.1. Izkazana ekonomska upravičenost projekta z pričakovanimi rezultati oziroma ocena ekonomske upravičenosti projekta na osnovi investicijskega programa do 20 točk; – investicijski projekt ustvarja pozitiven donos za njegove obstoječe in/ali bodoče uporabnike: do 5 točk; – investicijski projekt ima pozitiven pristop do varstva okolja: do 3 točke; – investicijski projekt ima pozitiven vpliv na gospodarski razvoj oziroma se predvideva odprtje novih delovnih mest: do 5 točk; – rezultati ekonomskega ovrednotenja projekta (ISD) so pozitivni: do 7 točk. 2.2. Obseg in kvaliteta infrastrukturnih storitev oziroma del do 20 točk; – obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike: do 8 točk; – stopnja izvajanja investicijskega projekta: do 8 točk; – investicijski projekt zagotavlja večjo prometno, komunalno ali logistično urejenost območja: do 4 točke. 3. Izvedljivost projekta: – predloženo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, prinaša projektu 15 točk, – projekti, za katere občine vlogi priložijo kopijo soglasja Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja, pridobijo dodatnih 15 točk. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem, glede na zbrano število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. lokacija projekta, 2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih, 3. izvedljivost projekta. Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj kot neutemeljene zavrne. VII. Rok in način prijave: 1. Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure, osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si. Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel. 01/836-19-53. 2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu. 3. Prvi rok za oddajo prijav je 12. 11. 2007, drugi rok za oddajo prijav je 17. 12. 2007, velja poštni žig priporočene pošiljke. 4. Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do zgoraj navedenih datumov, glede na navedena roka za oddajo prijav. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja bodo najkasneje tretji delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso javna in bodo potekala do porabe sredstev. Takoj, ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani. Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis – infrastruktura«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). VIII. Obravnava vlog: 1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. 2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. 4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do Sklada, se zavržejo. 6. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev, več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog, na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Pri tem bodo projekti občin iz osrednjeslovenske statistične regije, ki se ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi glede na 3. člen Uredbe, razvrščeni glede na število točk, vendar za projekti ostalih občin. Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 50.000 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000 EUR, zato dodelitev v višini 25.000 EUR). Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom praviloma v roku do 30 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepov Uprave. Za dodelitve, višje od 208.000 EUR poda soglasje nadzorni svet Sklada. O pritožbi zoper sklep odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Regionalni sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe, – praviloma tudi potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 7. Spremljanje odobrenih projektov: Sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Upravičenec je dolžan v roku 3 mesecev po roku za zaključek investicije Regionalnemu skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev. Prav tako se prejemnik sredstev v pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).

AAA Zlata odličnost