Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27423/07 , Stran 6822
1. Predmet prodaje je pravica do nakupa paketa 10.915 delnic izdajatelja Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo je prodajalec dobil z Odločbo Slovenske odškodninske družbe d.d. št. Z/04-528/15 z dne 24. 9. 2007. 2. Ponudba mora biti brezpogojna in mora vsebovati: a. ponujeno ceno za pravico do nakupa paketa delnic, ki mora biti določena s točno določenim evrskim zneskom, b. način in rok plačila, c. veljavnost ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj do 30. 11. 2007, d. brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj 10% od ponujene cene, veljavno do 31. 12. 2007. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Domače pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, tuje pa iz drugega ustreznega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. 4. Ponudbe je treba poslati v zaprti ovojnici na sedež prodajalca Videm celuloza, papir in papirni izdelki Krško d.o.o. – v stečaju, Kolodvorska 2, 8270 Krško, najkasneje do 22. 10. 2007. 5. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji oziroma prenosu pravice do nakupa delnic Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana. 6. V primeru, da stečajni senat Okrožnega sodišča v Krškem, ki vodi stečajni postopek zoper prodajalca, odredi prodajo pravice najugodnejšemu ponudniku, se ta zavezuje s prodajalcem v osmih dneh po prejemu njegove izjave o sprejemu ponudbe skleniti ustrezno pisno pogodbo, s katero prevzema pravice in obveznosti prodajalca glede nakupa delnic Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana od Slovenske odškodninske družbe d.d., in v petnajstih dneh plačati celotno kupnino za nakup pravice do nakupa delnic. 7. V primeru prodaje pravice do nakupa delnic se šteje, da je pogodba o prodaji pravic sklenjena, ko izbrani ponudnik prejme pisno izjavo prodajalca o sprejemu njegove ponudbe. 8. Podrobnejše informacije v zvezi s tem razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo po tel. 07/490-52-78 v sredo, 17. 9. 2007, med 9. in 12. uro, pri stečajnemu upravitelju prodajalca, sicer pa po elektronski pošti na naslovu: videmvstecaju@volja.net.

AAA Zlata odličnost