Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27350/07 , Stran 6828
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2) objavlja Občina Šmarješke Toplice javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta direktorja/ice občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljen strokovni izpit iz upravnega poslovanja, – aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, – znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela, – poznavanje dela z računalnikom, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Od kandidatov pričakujemo, da imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, strokovni izpit iz upravnega poslovanja, da imajo znanje vsaj enega tujega jezika, organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega poslovanja, ga morajo opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta, njegovih teles, nadzornega odbora ter druge občinske organe, – ureja kadrovske zadeve, – razporeja, usmerja, vodi in usklajuje dela javnih uslužbencev občinske uprave in skrbi za delovno disciplino, – skrbi za smotrno gospodarjenje z občinskim premoženjem, – skrbi za sprotno spremljanje porabe proračunskih sredstev in zakonitost finančnega poslovanja, – pripravlja predloge splošnih in drugih aktov ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi organi občine, – zagotavlja pravno podporo organom občine, – spremlja objave v Uradnem listu Republike Slovenije, – sestavlja predloge pogodb, ocenjuje predlagane in sklenjene pogodbe, – vodi evidenco sklenjenih pogodb in zagotavlja pravilno spremljanje izvajanja sklenjenih pogodb, – ureja premoženjsko-pravne zadeve, – zagotavlja opravljanje nalog glavne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom, – izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, t. j. na področjih civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti, – vodi in ureja zbirko občinskih predpisov in katalog informacij javnega značaja, – pripravlja informacije za različne javnosti, – zagotavlja pravilno izvajanje protokola, – koordinira priprave programov in pripravljanje vlog za pridobitev finančnih sredstev iz drugih virov, – koordinira pri pripravi investicijskih programov, – koordinira pri izdelavi kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih programov razvoja občine v okviru strategije razvoja, – vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji, – vodi evidenco o upravnih zadevah, – sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi, kadar to določa ali dovoli zakon, – opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave, skrbi za zakonito učinkovito in smotrno upravljanje nalog občinske uprave, – spremlja poslovanje posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, – izvršuje druge pristojnosti v skladu z zakonom in statutom občine, – opravljanje drugih nalog po navodilu županje. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o znanju uradnega jezika, 4. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 6. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja, 7. izjavo o znanju tujega jezika, 8. izjavo o znanju, potrebnem za organizacijo in vodenje dela, 9. izjavo o znanju dela z računalnikom, 10. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 11. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Šmarješke Toplice pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati morajo k prijavi z dokazili in življenjepisom priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice. V prijavi lahko kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktor/ica občinske uprave« na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni dan na tel. 07/384-43-30 (mag. Bernardka Krnc). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost