Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4537. Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK)
4538. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1B)
4539. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic (ZPKri-E)
4540. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-A)
4541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL-A)
4542. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-B)
4544. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (uradno prečiščeno besedilo) (ZIPRS0708-UPB1)

Poslovniki

4543. Poslovnik državnega zbora (uradno prečiščeno besedilo) (PoDZ-1-UPB1)

Sklepi

4545. Sklep o soglasju k Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
4546. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4547. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
4548. Uredba o načinu nadzora in koordinacije med nadzornimi organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov o prevozih v cestnem prometu
4549. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
4550. Uredba o dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav

MINISTRSTVA

4551. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov radijske in telekomunikacijske terminalske opreme z zahtevami Pravilnika o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi

SODNI SVET

4552. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4553. Sklep o imenovanju nadomestnih članov volilne komisije Sodnega sveta
4554. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
4555. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
4556. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
4557. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4558. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
4559. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4560. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4561. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosti delovni mesti podpredsednikov okrajnih sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4562. Splošni akt o posredovalnem postopku

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4563. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
4564. Spremembe in dopolnitve Pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

OBČINE

Bovec

4565. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav

Celje

4566. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III – Vekton
4567. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec

Črnomelj

4568. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2007

Dravograd

4569. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2007 – rebalans
4570. Odlok o spremembi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Dravograd
4571. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd
4572. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4573. Pravilnik o načinu zaračunavanja materialnih stroškov pri izdaji projektnih pogojev v Javnem komunalnem podjetju Dravograd, d.o.o.
4574. Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake iz Občine Dravograd
4575. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd

Gornji Petrovci

4576. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci
4577. Sklep o omejitvi prometa na javnih poteh v Občini Gornji Petrovci

Grosuplje

4578. Sklep o pridobitvi Statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela zemljišča parc. št. 637/7

Kanal ob Soči

4579. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči
4580. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4581. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Komen

4582. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen

Ljubljana

4583. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007
4584. Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
4585. Odlok o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
4586. Odlok o razglasitvi Hribarjeve hiše v Ljubljani, Tavčarjeva 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena
4587. Odlok o razglasitvi hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena
4588. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jančah s pokopališčem za kulturni spomenik lokalnega pomena
4589. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana

Mirna Peč

4590. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč
4591. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 1. volilni enoti

Novo mesto

4592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo mesto
4593. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

Sežana

4594. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013

Šentrupert

4595. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šentrupert v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije

Škofljica

4596. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VP 9/1 in VO 9/2 – podjetniško obrtna cona Škofljica

Tišina

4597. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti