Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4584. Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, stran 12431.

Na podlagi 27., 60.a in 61. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
Uvodna določba
1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji za izvedbo nalog ter merila in kriteriji za financiranje nalog in delovanje četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) iz sredstev proračuna MOL.
Kriteriji za izvedbo nalog
2. člen
V okviru nalog, določenih s Statutom MOL, opravlja četrtna skupnost naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce četrtne skupnosti.
Konkretne naloge četrtna skupnost določi s programom dela, ki ga v skladu z določili tega odloka sprejme za posamezno proračunsko obdobje.
3. člen
Obveščanje občanov o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost, izvaja četrtna skupnost preko javnih medijev, ki so dostopni občanom četrtne skupnosti ali preko drugih sredstev in orodij obveščanja, v skladu s predpisi.
4. člen
Pri izvajanju športnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih in drugih programov in prireditev krajevnega pomena lahko četrtna skupnost sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov. Programi in prireditve, ki jih izvaja četrtna skupnost so dostopni vsem udeležencem pod enakimi pogoji.
5. člen
Četrtna skupnost izvaja programe čiščenja in urejanja okolja (v nadaljevanju: program) na javni zelenici, v javnem parku, na javnem otroškem in športnem igrišču ter drugi javni površini, skladno s predpisi MOL, ki urejajo te površine ter pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov. Pri pripravi in izvajanju programa četrtna skupnost sodeluje s pristojnimi organi Mestne uprave MOL.
6. člen
Četrtna skupnost letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture (v nadaljevanju: plan manjših del). Manjša dela so dela, ki se izvedejo v enem letu, se financirajo iz proračuna MOL in niso vključena v programe izvajalcev javnih služb in se nanašajo na:
1. urejanje in čiščenje javnih zelenih površin in otroških igrišč,
2. vzdrževanje občinskih cest,
3. urejanje javne razsvetljave,
4. promet,
5. urejanje in čiščenje javnih športnih površin.
Dela iz predhodnega odstavka morajo biti v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema, ki ne sega izven območja posamezne četrtne skupnosti.
Pri oblikovanju plana manjših del sodeluje četrtna skupnost s pristojnimi organi Mestne uprave MOL, ki usklajen predlog plana vključijo v svoje finančne načrte. Organi Mestne uprave MOL, pristojni za izvedbo posameznih manjših del, sproti poročajo četrtni skupnosti o vseh aktivnostih pri izvedbi del, in sicer: o pričetku del, izvajalcu del, predvidenih rokih izvedbe del, zaključku izvedbe del ter obračunu del.
Merila in kriteriji za financiranje nalog
7. člen
V proračunu MOL se četrtnim skupnostim za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini, ki se določi z odlokom o proračunu MOL za posamezno leto.
8. člen
Od skupne mase sredstev iz prejšnjega člena se 65% delež sredstev razdeli med četrtne skupnosti v enakem deležu. Od preostalih sredstev se 70% razdeli med četrtne skupnosti po številu stalno prijavljenih prebivalcev posamezne četrtne skupnosti po podatkih centralnega registra prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto ter 30% glede na površino posamezne četrtne skupnosti.
9. člen
Od mase sredstev, namenjenih posamezni četrtni skupnosti, se:
– 20% sredstev nameni za izvajanje nalog iz 3., 4. in 5. člena tega odloka,
– 20% sredstev za izvedbo nalog iz 6. člena tega odloka,
– 60% lahko nameni za izvajanje nalog iz 3., 4. in 5. člena tega odloka ali za izvedbo nalog iz 6. člena tega odloka, o čemer odloči svet četrtne skupnosti.
10. člen
Četrtna skupnost v okviru svojega predloga finančnega načrta ter v višini, določeni na podlagi 7., 8. in 9. člena tega odloka ob pripravi proračuna MOL, oblikuje predlog programov in prireditev, ki jih izvaja sama v skladu s 3., 4. in 5. členom tega odloka.
Sredstva za izvedbo plana manjših del, ki ga oblikuje posamezna četrtna skupnost, se v okviru odloka o proračunu MOL vključijo v finančne načrte pristojnih organov Mestne uprave MOL.
Merila in kriteriji za financiranje delovanja
11. člen
V proračunu MOL se četrtnim skupnostim za financiranje njihovega delovanja zagotavljajo finančna sredstva za sejnine predsedniku in članom sveta ter sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, ki se v višini, določeni s tem odlokom, vključijo v finančni načrt četrtne skupnosti.
12. člen
Predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti MOL pripada sejnina za udeležbo na seji sveta četrtne skupnosti. Sejnina za udeležbo na posamezni seji za predsednika sveta četrtne skupnosti znaša 1%, za člane sveta četrtne skupnosti pa 0,5% plače župana brez dodatka za delovno dobo. Sejnina se izplača enkrat letno za tekoče leto, vendar največ za 10 sej letno.
Na podlagi poročila o prisotnosti na sejah sveta četrtne skupnosti, ki ga pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v četrtni skupnosti, svet četrtne skupnosti s sklepom določi višino sejnine za predsednika sveta in posameznega člana sveta četrtne skupnosti.
13. člen
Predsednik sveta četrtne skupnosti ima pravico do povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona v višini 25 eurov mesečno.
Prehodne in končne določbe
14. člen
Z mesecem uveljavitve tega odloka do 31. 12. 2007 se sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednikom svetov četrtnih skupnosti, na podlagi 13. člena tega odloka, izplačajo v okviru sredstev organa mestne uprave, pristojnega za lokalno samoupravo.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 11.a člen Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se, razen 12. in 13. člena tega odloka, začne uporabljati z uveljavitvijo odloka o proračunu MOL za leto 2008.
Št. 007-24/2007-4
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost