Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4585. Odlok o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 12432.

Na podlagi 5., 6. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana-Trgovski paviljon v Šiški, EŠD 14293 (Trgovska hiša komunalnega centra v Šiški, Celovška cesta 111).
Enota ima zaradi kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Mestno občino Ljubljana. Zato se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
Modernistično zasnovana stavba je bila zgrajena leta 1964 po načrtu arhitekta Miloša Bonče iz leta 1960. Zasnova izhaja iz arhitekturnega okolja »ljubljanske šole za arhitekturo« in se izraža s funkcionalno in pomensko izpovednostjo oblike, členov in celostnega sestava, združenega v prepričljiv avtorski dosežek kot nadaljevanje racionalne estetike moderne arhitekture. Stavba z vzdolžno lego ob Celovški cesti tvori z drugimi objekti (stavbo nekdanje občine, kinom, hotelom) notranji trg »komunalnega centra«. Dvonadstropno longitudinalno načrtovano arhitekturo je avtor oblikoval v vidnem betonu, v katerega je vpeta ritmično zastekljena zunanjščina. Stavba je v obeh nivojih transparentna z vidnimi notranjimi komunikacijami, obešenimi polžastimi stopnišči v oseh štirih vhodov in okvirnimi konstruktivnimi prvinami.
3. člen
Spomenik stoji v Ljubljani ob Celovški cesti na parcelah št. 655/17, 798/14, 798/6, 798/8 in 798/9, vse k.o. Zgornja Šiška. Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 655/9, 655/18, 798/2, 798/10 in 780, vse k.o. Zgornja Šiška.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:1000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo RS in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovih delov in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-27/06-11
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost