Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4564. Spremembe in dopolnitve Pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 12396.

Na podlagi 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97) in 23. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je Svet fundacije na 38. seji dne 7. 6. 2006, 41. seji dne 19. 9. 2006 in 48. seji dne 10. 4. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilih fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98) se v 2., 7., 12. in 19. členu besede »pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije« nadomestijo z besedami »pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev fundacije«.
2. člen
V 5. členu se besedilo dopolni tako, da se glasi:
»Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet) upravlja fundacijo, opravlja naloge, določene v 20. členu Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odlok), in imenuje strokovne komisije.«
3. člen
Besedilo 21. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Strokovne komisije so stalne in občasne. Strokovne komisije pripravljajo predloge gradiv za seje. Pri tem sodelujejo z direktorjem. Pri svetu delujejo naslednje stalne strokovne komisije:
– komisija za vrhunski šport,
– komisija za interesno športno vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo,
– komisija za gradnjo športnih objektov,
– komisija za raziskovanje in razvoj športa,
– komisija za založništvo v športu.
Fundacija ima tudi občasne komisije: razpisno komisijo, komisijo za pritožbe, komisijo za pripravo aktov idr.
4. člen
V 22. členu se besedi »strokovna komisija« nadomestita z besedami »stalna strokovna komisija«.
5. člen
Za 22. členom se dodajo novi členi 22.a, 22.b in 22.c, ki se glasijo:
»22.a člen
Občasna strokovna komisija ima najmanj enega člana iz vrst članov fundacije. Mandatna doba članov občasne strokovne komisije poteče s sklepom sveta ali s potekom mandata sveta, ki jih je imenoval.
Člani občasne strokovne komisije izmed sebe z večino glasov izvolijo predsednika.
22.b člen
Razpisna komisija odpira vloge za sredstva fundacije in ugotavlja izpolnjevanje razpisnih pogojev ter o tem izdela zapisnik.
22.c člen
Komisija za pritožbe je sestavljena iz treh članov, od katerih enega predlaga Ministrstvo za šolstvo in šport, enega Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in enega Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
Komisija za pritožbe:
– odloča o ugovorih na zapisnik razpisne komisije,
– odloča o ugovorih na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Imenovanje članov razpisne komisije in komisije za pritožbe po določbah spremenjenega 21. člena in novih 22.a, 22.b in 22.c členov pravil se opravi najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev pravil.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. julija 2007
Predsednik
Sveta fundacije za šport
Tone Vogrinec l.r.

AAA Zlata odličnost