Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4579. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči, stran 12418.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 10. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje in vrste pomoči za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 v skladu z:
– Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3 – v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme;
– Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah – v nadaljevanju: Splošna pravila za pomoč »de minimis« v gospodarstvu.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči se zagotavljajo iz proračuna Občine Kanal ob Soči, višino sredstev pa določi Občinski svet Občine Kanal ob Soči z odlokom o proračunu.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencionirani obliki storitev.
Sredstva se dodeljuje do porabe sredstev, določenih z odlokom o proračunu.
Pomoč se ne dodeljuje za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela (razen za pomoč, ki se dodeljuje po splošnih pravilih za gospodarstvo, kjer se upoštevajo dela izvedena v tekočem letu).
4. člen
(namen pomoči)
Sredstva za kmetijske programe in investicije so namenjena za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in licenc …),
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težjimi pridelovalnimi pogoji na demografsko ogroženih območjih,
– varovanje okolja ter ohranjanje biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– optimalnemu koriščenju kmetijskih zemljišč,
– razvoju in ohranjanju kmetijstva in ohranjanju kulturne krajine,
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva.
5. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev iz naslova kmetijskih programov in intervencij so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Kanal ob Soči ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Kanal ob Soči in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– registrirana društva, združenja in krožki s področja kmetijstva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Kanal ob Soči,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine.
6. člen
(komisija za razvoj kmetijstva)
Petčlansko komisijo za razvoj kmetijstva imenuje župan.
Komisija za razvoj kmetijstva:
– pripravi kriterije za dodeljevanje sredstev, pravilnik in javni razpis,
– obravnava vloge,
– predlaga višino odobrenih sredstev,
– pripravi sklepe o višini dodelitve sredstev,
– spremlja in preverja namensko rabo porabljenih sredstev.
7. člen
(razpis)
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev na osnovi in pod pogoji, ki jih objavi Občina Kanal ob Soči v obliki javnega razpisa na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo (vrste pomoči in ukrepe),
– višino razpisanih sredstev,
– upravičence, ki lahko pridobivajo sredstva,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedba dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi za razpis,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– rok in naslov za vložitev vlog,
– odpiranje vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa,
– kontaktno osebo za dodatna pojasnila.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tem pravilniku.
8. člen
(vloge)
Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
9. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Na predlog komisije za razvoj kmetijstva župan sprejme sklep o dodelitvi sredstev, v katerem je opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški. Medsebojne obveznosti med Občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
10. člen
(prerazporeditev sredstev)
Del sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva lahko župan s sklepom nameni tudi za druge ukrepe, ki niso določeni s tem pravilnikom.
V primeru ostanka predvidenih sredstev namenjenih za posamezen ukrep v letnem programu – razpisu, se le-ta na predlog komisije za področje kmetijstva prerazporedijo za druge ukrepe določene v skladu z določbami tega pravilnika. O prerazporeditvi odloči župan s sklepom.
II. UKREPI
11. člen
(vrste pomoči)
Sredstva kmetijskih programov in investicij so namenjena za:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za zaokrožitev zemljišč – komasacije,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
– promocija trženja kmetijskih proizvodov,
– spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– pokrivanje dodatnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
Skupinske izjeme za kmetijstvo
12. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov.
Upravičeni stroški so:
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (tudi rabljene),
– naložbe v hleve, s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, jajc in mesa: nakup in montaža opreme za krmljenje, molžo in izločke, ureditev gnojišč in gnojnih jam (samo v primeru novogradnje hleva, občina ne sofinancira adaptacije in rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive),
– naložbe v skladišča za krmo, s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje (silosi …),
– nakup kmetijskih zemljišč: samo v okviru skupne naložbe, v vrednosti do 10% upravičenih stroškov celotne naložbe,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov (sadike večletnih rastlin),
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo za rastlinsko pridelavo,
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane,
– naložbe v urejanje pašnikov (stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino),
– urejanje kmetijskih zemljišč (stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali),
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– mnenje ustrezne institucije o upravičenosti investicije,
– izjava, da ni v težavah (da ni zadolžen in da kmetija ni pod hipoteko),
– predračun.
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov naložbe v ostalih območjih, do 50% na območjih z omejenimi dejavniki. Davek ne spada med upravičene stroške.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo / leto.
Največji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi.
13. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Upravičeni stroški so: stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program; stroški za nabavo materiala za obnovo; stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– objekt mora biti zaščiten z občinskim odlokom,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– predračun.
Višina sofinanciranja: do 100% dejanskih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine (arheološka ali zgodovinska znamenitost), v višini do 60% oziroma na območjih OMD do 75% dejanskih stroškov, pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih, če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije; do 100% dodatnih stroškov, nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 3000,00 € na kmetijsko gospodarstvo/leto.
14. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu, ki izhaja iz pravne podlage: varstvo vodnih virov in zavarovanje pitnih voda.
Cilji ukrepa:
– varstvo vodnih virov in zavarovanje pitnih voda,
– upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za normalno poslovanje.
Upravičeni stroški so: stroški premestitve kmetijskega poslopja (demontaža, transport, montaža), materialni stroški, če gre za modernizacijo poslopja oziroma povečanje proizvodne zmogljivosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: javni interes občine, pravna podlaga, soglasje upravljalca, kopija računov.
Višina sofinanciranja: do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb in ne predstavlja modernizacije poslopja ali povečanje proizvodne zmogljivosti; pomoč občine je v višini do 40% oziroma na območjih OMD do 50% dejanskih stroškov, če kmet dobi modernejše poslopje ali je posledica premestitve povečanje proizvodne zmogljivosti.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 3000,00 € na kmetijsko gospodarstvo/leto.
15. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: sofinanciranje zavarovalne premije v skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje tveganja zaradi negativnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Upravičeni stroški so: Sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave in za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
Pogoji za pridobitev sredstev: Pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine na območju Občine Kanal ob Soči.
Višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 100 € na upravičenca na leto.
16. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
Cilji ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Upravičeni stroški so: stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: nosilec kmetijskega gospodarstva je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima kmetijske površine na območju Občine Kanal ob Soči, kopija računov.
Višina sofinanciranja: do 100% dejansko nastalih stroškov pravno in upravnih postopkov.
Največji znesek pomoči znaša 500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
17. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovosti kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključene v sheme kakovosti.
Upravičeni stroški so:
– tržne raziskave, zasnova in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb oziroma porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti.
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po ISO standardih,
– stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (HACCP),
– stroški za uvedbo sistemov sledljivosti,
– stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje,
– kritje stroškov, ki jih zaračunajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine – članstvo ne sme niti pogoj za dostop do storitev. Pomoč se ne odobri za aktivnosti, ki so sofinancirane s strani države ali EU.
Višina sofinanciranja: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znaša do 100% upravičenih stroškov. Največji znesek pomoči znaša do 1000 € na upravičenca.
18. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: je zagotoviti boljšo učinkovitost in strokovnosti kmetijstva s sofinanciranjem programov izobraževanja za potrebe primarnega kmetijstva in sofinanciranjem programov in aktivnosti društev in združenj, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva.
Cilji ukrepa:
– krepitev človeških virov.
Upravičeni stroški so:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programa za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …),
– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih (stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: za izvajalce izobraževanja: pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine – članstvo ne sme niti pogoj za dostop do storitev, letni program, predloženo poročilo/potrdila o strokovnem izobraževanju, zahtevek – račun, za udeležence izobraževanja: račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
Na področju programov in aktivnosti društev in združenj: program dela s finančno ovrednotenimi postavkami, poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu, dejavnost na območju Občine Kanal ob Soči.
Višina sofinanciranja: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Pomoč znaša do 100% upravičenih stroškov.
Največji znesek pomoči znaša do 420 € na upravičenca.
19. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju: storitve nadomeščanja (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: kritje dejanskih stroškov nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom.
Cilji ukrepa:
– omogočiti nadomeščanje na kmetij v primeru bolezni in dopusta.
Upravičeni stroški: stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom.
Pogoji za pridobitev sredstev potem, ko je vloga že odobrena: dokazilo o bolniški odsotnosti ali izjava o koriščenju dopusta, kopija računa, vlagatelj mora biti zavarovan kot kmet, nosilec kmetijskega gospodarstva je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima kmetijske površine na območju Občine Kanal ob Soči.
Višina sofinanciranja: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Pomoč znaša do 100% upravičenih stroškov.
Največji znesek pomoči znaša do 1000 € na upravičenca na leto.
20. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 12 do 19 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
Splošna pravila za gospodarstvo (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
21. člen
Promocija trženja kmetijskih proizvodov
Namen ukrepa: podpora različnim oblikam prodaje na ekološki in integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter pridelkov in izdelkov (ekološka tržnica).
Cilji ukrepa:
– povečanje števila ponudnikov na ekološki tržnici.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z obrazložitvijo ukrepa, račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah).
Višina sofinanciranja: sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se krijejo do 100%.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
22. člen
Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– kompostiranje organskih snovi;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti,
– povečati prepoznavnost storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje,
– izboljšati dohodkovni in tržni položaj kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški so: vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocija, splošni stroški. Upravičeni so stroški nastali v tekočem letu.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež ali kmetijske površine na območju Občine Kanal ob Soči; po zaključku investicije morajo upravičenci izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo; mnenje Kmetijsko svetovalne službe; predračun; kopija računa in potrdila o plačilu.
Višina sofinanciranja: do 50% se sofinancirajo upravičeni stroški za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti: za nakup strojev, naprav in opreme ter gradbena in obrtniška dela. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
23. člen
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa: ohraniti poseljenost, obdelanost ter kulturno krajino na odročnih, razpršenih kmetijah na območju občine.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na oddaljenih območjih v občini.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer z oddaljenih območji v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev: organizator mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta; predložen seznam lokalnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno, zagotovljen ustrezen in kakovosten transport.
Višina sofinanciranja: bruto intenzivnost pomoči do 100% upravičenih stroškov za prevoz. Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
III. NADZOR IN SANKCIJE
24. člen
Nadzor nad porabo sredstev, dodeljenih po tem pravilniku opravlja pristojna občinska služba in Kmetijsko svetovalna služba.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila, in sicer v primeru:
– da so bila dodeljena sredstva delno oziroma v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec navajal neresnične podatke na zahtevkih,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice št. 39/03).
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi.
Št. 330-02/07-06
Kanal, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost