Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4568. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2007, stran 12400.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 11/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2007 (Uradni list RS, št. 11/06) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+-------------------------------+--------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |        V EUR|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta 2007|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |     11.740.765|
|     |(70+71+72+73+74+78)      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |      8.979.539|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |      8.123.193|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |700 Davki na dohodek in    |      6.977.128|
|     |dobiček            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |       515.007|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |       631.058|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |       856.346|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |       234.663|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |       29.210|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |712 Denarne kazni       |       20.865|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |       111.323|
|     |in storitev          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |       460.285|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |       783.836|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |       250.376|
|     |osnovnih            |          |
|     |sredstev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemlj. |       533.460|
|     |in nematerialnega premoženja  |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |       247.895|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |730 Prejete donacije iz    |       247.895|
|     |domačih virov         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |      1.694.026|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |      1.215.814|
|     |drugih             |          |
|     |javnofinančnih institucij   |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |741 Prejeta sred. iz državn.  |       478.482|
|     |proračuna iz sredstev pror. EU |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|78    |PREJETA SRED. IZ EVROPSKE   |       35.469|
|     |UNIJE             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |787 Prejeta sred. od drugih  |       35.469|
|     |evropskih institucij      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI       |     11.746.823|
|     |(40+41+42+43)         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      2.040.179|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |       596.520|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |       94.501|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |      1.251.293|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |       76.900|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |409 Rezerve          |       20.965|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANFERI        |      4.184.416|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |410 Subvencije         |       122.958|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |      2.010.086|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |       543.734|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |      1.507.638|
|     |transferi           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |      4.880.272|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |      4.880.272|
|     |sredstev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       641.956|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |431 Investicijski transferi  |       170.356|
|     |pravnim            |          |
|     |in fizičnim osebam, ki niso  |          |
|     |proračunski uporabniki     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |       471.600|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – |       –6.058|
|     |II.)              |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV    |          |
|     |IN NALOŽB           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(750+751+752)         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih   |          0|
|     |posojil            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih    |          0|
|     |deležev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova     |          0|
|     |privatizacije         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
|     |(440+441+442)         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|     |KAPITALSKIH DEL.        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |440 Dana posojila       |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih   |          0|
|     |deležev            |          |
|     |in naložb           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz |          0|
|     |naslova privatizacije     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |443 Povečanje namenskega    |          0|
|     |premoženja v javnih skladih in |          |
|     |drugih osebah javnega prava,  |          |
|     |ki imajo premož. v svoji lasti |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |          0|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |          |
|     |DELEŽEV (IV. – V.)       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)     |       116.400|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |       116.400|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |       116.400|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IX.   |ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNU   |      –122.458|
|     |(I. + IV. + VII. – II. – V. – |          |
|     |VIII.)             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      –116.400|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |        6.058|
|     |VIII.-IX.)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. |       122.458|
|     |12. PRETEKLEGA LETA      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo  |       122.458|
+---------+-------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2007.
Št. 410-360/2006
Črnomelj, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost