Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4572. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 12409.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 60/07) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06), v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 110/06, 1/07 in 57/07) je Občinski svet Občine Dravograd na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripada plačilo za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika in smiselno po določbah zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan/ja in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan/ja se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal/a poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom/jo se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana/je.
3. člen
Za opravljanje funkcije župana/je Občine Dravograd, ki sodi v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je določen 51. plačni razred. Županu/ji pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu/ji pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil/a, če bi funkcijo opravljal/a poklicno. Pri tem se dodatek za delovno dobo ne upošteva.
Plačni razred podžupana, v skladu s 4. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-G), določi župan/ja ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana/je lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. Za opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v V. skupino občin, je določen plačni razred v razponu od 36 do 43.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plačila članom občinskega sveta ter članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Dravograd.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek plačil za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana/je. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 4,7%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 2,3%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 2,9%
– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je 2,3%
(tretja in četrta alinea se ne moreta seštevati) od višine mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Član občinskega sveta, ki po pooblastilu župana/je ali zaradi nadomeščanja na podlagi zakona vodi sejo občinskega sveta, je upravičen do dodatnih 30% svojega plačila.
Mesečno izplačilo opravi Referat za finance na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za nepoklicno opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun pomnoži z odstotkom, določenim v skladu s 5. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma plačila za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
7. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za občinske funkcionarje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklenjene podjemne pogodbe. Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada plačilo za udeležbo na posamezni seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje funkcije v obliki sejnine, in sicer za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki znaša največ 15% mesečne plače župana/je. Predsednik ali od njega pooblaščeni član nadzornega odbora ima pravico tudi do plačila sejnine za udeležbo na seji Občinskega sveta Občine Dravograd. Letni znesek plačil za opravljanje funkcije, ki se izplačajo posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 15% plače župana/je.
Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer za:
– predsedovanje seji 2,9%
– udeležbo na seji 2,3%
– udeležbo na seji občinskega sveta 2,3% od višine mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
(prva in druga alinea se ne moreta seštevati)
Člani nadzornega odbora so upravičeni tudi do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela, po sklepu nadzornega odbora. Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi glede na zahtevnost posameznega nadzora, in sicer:
– zelo zahteven nadzor – 6% plače župana/je;
– zahteven nadzor – 4% plače župana/je;
– manj zahteven nadzor – 2% plače župana/je.
Zahtevnost posameznega nadzora je podrobneje opredeljena v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za opravljanje drugih nalog se s predsednikom nadzornega odbora oziroma člani sklene posebna pogodba o delu.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan/ja. Kolikor gre za službeno potovanje župana/je, izda nalog tajnik občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba.
IV. PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANOM VOLILNIH ORGANOV
12. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do plačila za opravljanje funkcije v obliki enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločb o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije prejme nadomestilo v višini povprečnega mesečnega izplačila plače za poklicno opravljanje funkcije župana/je občine brez dodatka za delovno dobo, njegov namestnik ter tajnik imata pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plače za poklicno opravljanje funkcije podžupana občine brez dodatka za delovno dobo, ob vsakih splošnih volitvah.
V primerih, ko delo občinske volilne komisije zajema še druge volitve (volitve članov v svete krajevnih skupnosti), pripada predsedniku, namestniku in tajniku občinske volilne komisije nadomestilo v višini povprečnega mesečnega izplačila plače za poklicno opravljanje funkcije župana/je občine brez dodatka za delovno dobo.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini 20% povprečnega mesečnega izplačila plače za poklicno opravljanje funkcije župana/je brez dodatka za delovno dobo.
Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki ob vsakem glasovanju v skladu z veljavno zakonodajo.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije in povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
14. člen
Plače in plačila za opravljanje funkcije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Plače in plačila za opravljanje funkcije se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za plačila članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan/ja razen tistim članom komisij, ki so zaposleni v občinski upravi in tistim, katerim zaposlitev financira oziroma sofinancira občina.
17. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine, so liste prisotnosti na seji in zapisniki sej, ki jih predsedujoči oddajo v tajništvu.
Za korespondenčne seje in za manj kot 50% časovne prisotnosti na seji, se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 118/99) z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0003/2007
Dravograd, dne 27. septembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
   PRILOGA I:

   Opredelitev zahtevnosti nadzorov

   1. ZELO ZAHTEVEN NADZOR je nadzor poslovanja občine v
posameznem obdobju ali letu ter nadzor smotrnosti poslovanja
občine.

   2. ZAHTEVEN NADZOR je nadzor zaokroženega dela poslovanja
občine, npr. investicijskih odhodkov, postopkov oddaje javnih
naročil, prevzemanja obveznosti, plač javnih uslužbencev in
funkcionarjev in tekočih transferov.

   3. MANJ ZAHTEVEN NADZOR je nadzor, ki je osredotočen na
posamezno proračunsko postavko ali podpostavko, npr. na odhodke
za posamezno investicijo, tekoče transfere na posameznem področju
(kmetijstvo, kultura, šport …), prihodke od prodaje posameznega
premičnega in nepremičnega premoženja.

AAA Zlata odličnost