Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4539. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic (ZPKri-E), stran 12275.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic (ZPKri-E)
Razglašam Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o popravi krivic (ZPKri-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2007.
Št. 001-22-109/07
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POPRAVI KRIVIC (ZPKri-E)
1. člen
V Zakonu o popravi krivic (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 7. točki 3. člena besedilo »Kazenski zakonik (Uradni list FLRJ, št. 13/51, 30/59...)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Kazenski zakonik (Uradni list FLRJ, št. 13/51, 30/59, 11/62 in 31/62 ter Uradni list SFRJ, št. 15/65, 15/67, 20/69 in 6/73)«.
2. člen
Drugi odstavek 10. člena se črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Komisija zavrže zahtevo, če je ni podala upravičena oseba (drugi in tretji odstavek 10. člena), kot tudi v primeru, če upravičena oseba v teku postopka umre, oseb iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona pa ni ali ne želijo nadaljevati postopka.«.
4. člen
V tretjem odstavku 16. člena se beseda »četrtem« nadomesti z besedo »tretjem«.
5. člen
Drugi odstavek 23. člena se črta.
6. člen
29. člen se spremeni, tako da se glasi:
»29. člen
Senat s sklepom zavrže zahtevo za revizijo, če ugotovi, da jo je vložila oseba, ki ni upravičena (23. člen).«.
7. člen
Za 35. členom se doda nov naslov poglavja in nov 35.a člen, ki se glasita:
»ZGODOVINSKA, STATISTIČNA IN DRUGA RAZISKOVALNA DEJAVNOST
35.a člen
(1) Pravne osebe javnega prava, ki hranijo osebne in druge podatke o kazenskih postopkih, upravnokazenskih postopkih ali postopkih za prekrške ter o drugih podobnih postopkih v obdobju od 9. maja 1945 do 2. julija 1990, ki so se vodili na podlagi določb takrat veljavne zakonodaje, opredeljene v 3. členu tega zakona, posredujejo te podatke uporabnikom v javnem sektorju, ki opravljajo znanstveno, raziskovalno ali statistično delo ali obdelujejo podatke in jih potrebujejo za statistične, znanstvene in zgodovinsko-raziskovalne namene.
(2) Podatki se posredujejo brez pisne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo ali dedičev umrlega posameznika.
(3) Uporabniki, ki opravljajo znanstveno, raziskovalno ali statistično delo ali obdelujejo podatke, lahko osebne in druge podatke zbirajo, nadalje obdelujejo ter objavijo za statistične, znanstvene in zgodovinsko raziskovalne namene.
(4) Objavijo se lahko osebno ime, datum in kraj rojstva, datum in kraj smrti, kraj prebivališča, državljanstvo, članstvo v politični stranki ali društvu, pripadnost vojaškim enotam, narodnost, verska pripadnost, poklic ali zaposlitev, kvalifikacija kaznivega dejanja, upravnokazenskega prestopka, prekrška ali drugega podobnega ravnanja, številka spisa, način končanja postopka, glavna in stranska kazen, vložena redna in izredna pravna sredstva ter vsebinska odločitev pristojnega organa o njih.
(5) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka se lahko objavi za namene iz tretjega odstavka tega člena, če so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, podali pisno privolitev za objavo. Če se namerava objaviti osebne podatke umrlih posameznikov, ki so nastali po 31. decembru 1966, je potrebno pridobiti pisno privolitev vsaj enega dediča iz prvega dednega reda. Če se namerava objaviti osebne podatke umrlih posameznikov, ki so nastali pred 31. decembrom 1966, za objavo ni potrebna pisna privolitev.
(6) Uporabnik, ki nima kontaktnih podatkov (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) posameznikov ali njihovih dedičev za pridobitev pisne privolitve po prejšnjem odstavku, ima pravico, da pridobi kontaktne podatke iz matičnega registra, matičnih knjig, centralnega registra prebivalstva ter zaključenih spisov sodišč. Uporabnik lahko kontaktne podatke vpogleda, prepiše, izpiše ali kopira (v nadaljnjem besedilu: delovanja obdelave). Delovanja obdelave in dostop oziroma neposredni dostop do kontaktnih podatkov so za uporabnika brezplačni. Kadar so kontaktni podatki ročno vodeni, se mu posredujejo na podlagi pisne zahteve, v kateri navede osebno ime posameznika, o katerem potrebuje kontaktne podatke ter podatke o datumu ali kraju rojstva, če jih uporabnik ima, namen pridobivanja podatkov (pravna podlaga) ter opravilno ali drugo številko zadeve. Kadar so kontaktni podatki vodeni v informatizirani zbirki podatkov, pa lahko uporabnik dostopa do podatkov neposredno z navedbo osebnega imena posameznika, o katerem potrebuje kontaktne podatke, navedbo podatkov o datumu ali kraju rojstva, če jih ima, namena pridobivanja podatkov (pravna podlaga) ter opravilne ali druge številke zadeve. Na enak način se pridobijo kontaktni podatki o dediču iz prejšnjega odstavka.«.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/94-34/56
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1523-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti