Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4574. Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake iz Občine Dravograd, stran 12412.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake iz Občine Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, postopek, višina in način subvencioniranja mesečnih vozovnic za dijake s stalnim prebivališčem v Občini Dravograd (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki se redno šolajo izven občine.
2. člen
Subvencija mesečne vozovnice za dijake je denarna pomoč, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se dijaku zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje stroškov, ki nastanejo z nakupom mesečne vozovnice.
II. UPRAVIČENCI, POGOJI IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE TER VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Vsem upravičencem pripada subvencija v višini 8,5 EUR k ceni mesečne vozovnice. Subvencija se upošteva po upoštevanih subvencijah na podlagi Pravilnika o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol (Uradni list RS, št. 78/03, 83/03, 111/06 in 71/07).
4. člen
Znesek subvencije iz prejšnjega člena pripada vsakemu upravičencu v enaki višini ne glede na socialni status družine.
Subvencionirajo se mesečne vozovnice v obdobju od 1. 9. do 30. 6. tekočega šolskega leta.
Zneske subvencije bo Občina Dravograd mesečno nakazovala prevozniku, ki opravlja redne prevoze po registriranem urniku iz evidence Ministrstva za promet in zveze, na način in v rokih, ki so določeni s predpisi o izvrševanju proračuna.
Občina in prevoznik razmerje dogovorita z medsebojno pogodbo.
5. člen
O spremembi višine subvencije s sklepom odloči Občinski svet Občine Dravograd.
Sredstva za dodeljevanje subvencij, ki so predmet tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Občine Dravograd.
III. PREHODNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2007.
Št. 0071-0016/2007-41
Dravograd, dne 27. septembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost