Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4582. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen, stran 12424.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 10. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za majhna in srednja velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2006, v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za (v nadaljevanju: pomoči) ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o proračunu za vsako posamezno leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencij.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– majhna podjetja: pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in 10 milijonov EUR letnega prometa;
– srednje velika podjetja: imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR;
– mikro-podjetja: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
– »slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo v posameznem pojavu več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju;
– podjetja v težavah: je podjetje, ki ni zmožno z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki bi brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe. Za ta namen se štejejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10. 2004.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:
+-----------------------+--------------------------------------+
|Pravna podlaga     |Ukrep                 |
+-----------------------+--------------------------------------+
|Skupinske izjeme    |UKREP 1: Naložbe v kmetijska     |
|            |gospodarstva za primarno proizvodnjo |
|            |UKREP 2: Varstvo tradicionalnih    |
|            |krajin in stavb            |
|            |UKREP 3: Premestitev kmetijskih    |
|            |poslopij v javnem interesu      |
|            |UKREP 4: Pomoč za plačilo       |
|            |zavarovalnih premij          |
|            |UKREP 5: Pomoč za zaokrožitev     |
|            |zemljišč               |
|            |UKREP 6: Pomoč za spodbujanje     |
|            |kakovostnih kmetijskih proizvodov   |
|            |UKREP 7: Zagotavljanje tehnične    |
|            |podpore v kmetijstvu         |
+-----------------------+--------------------------------------+
|»De minimis« pomoči  |UKREP 8: Naložbe za opravljanje    |
|            |dopolnilne dejavnosti na kmetijah   |
|            |UKREP 9: Naložbe v opravljanje    |
|            |storitev in trženje proizvodov in   |
|            |storitev s kmetij           |
+-----------------------+--------------------------------------+
|Ostali ukrepi občine  |UKREP 10: Izvajanje projektov lokalne |
|            |razvojne strategije v okviru     |
|            |Razvojnega programa podeželja     |
|            |UKREP 11: Sofinanciranje       |
|            |prestrukturiranja vinogradov     |
+-----------------------+--------------------------------------+
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe – ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Komen ali sosednjih občin, s sedežem v občini Komen; ter člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Komen;
– registrirani člani čebelarskega društva s stalnim prebivališčem v Občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju občine ali regije;
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine ali regije.
8. člen
(letni program ukrepov)
Letni program ukrepov pripravi pristojna strokovna služba občinske uprave v sodelovanju z Odborom za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose Občine Komen na osnovi določil pravilnika.
9. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu in na krajevno običajen način skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
10. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določeni v javnem razpisu.
11. člen
(javni razpis)
1. Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči in ukrepe),
– predmet pomoči,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– odpiranje vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
II. UKREPI SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
12. člen
UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
I. Predmet podpore:
Pomoči bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.
II. Upravičenci:
So pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES)70/2001 – ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Komen, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti ter na območju Občine Komen;
– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.
IV. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005).
– bruto intenzivnost pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 40.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 50.000 EUR na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
– postavitev večletnih nasadov (nakup sadilnega materiala, priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, postavitev protitočne zaščite);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe ES,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo ter rejo drobnice na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
A: Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca;
– predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni;
– predložiti je potrebno načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– predložiti morajo potreben načrt skladišča za krmo s pripadajočo opremo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ustrezna dokazila (računi za projektno dokumentacijo, predračuni za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih).
B: Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih nasadov;
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva);
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči.
2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Sredstva se dodelijo za novogradnjo ali obnovo pašnika. Sredstva se ne smejo dodeliti za tekoče vzdrževanje pašnika.
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
A: Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice);
B: Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva
Naložbe v čebelarske dejavnosti na območju občine Komen.
A: Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedeno investicijo;
– priložiti ustrezna dokazila o nakupu opreme;
– so registrirani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, s stalnim prebivališčem v občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo.
B: Upravičeni stroški:
– Stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče pločevine oziroma materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Sofinanciranje te in druge opreme spada med naložbe, skladno s 4. členom Uredbe Komisije oziroma 12. členom tega pravilnika.
13. člen
UKREP 2: Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so kmetijska gospodarstva, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju Občine Komen.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture ter zaščiten z občinskim odlokom;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt);
– predloženi morajo biti predračuni.
IV. Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
– stroški za nabavo materiala za obnovo.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov;
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije;
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
14. člen
UKREP 3: Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij.
II. Upravičenci:
Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine Komen.
III. Pogoji upravičenosti:
Razlastitev na podlagi javnega interesa.
IV. Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– izgradnja nadomestnega modernejšega poslopja.
V. Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na območju OMD;
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na območju OMD.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
15. člen
UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov.
II. Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju občine Komen, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje (za leto 2007: Uradni list RS, št. 138/06).
IV. Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 30 EUR.
16. člen
UKREP 5: Pomoč za zaokrožitev zemljišč
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev zemljišč so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Komen.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
IV. Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov vključno z geodetskimi stroški in stroški delitve zemljišč pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Največji znesek pomoči znaša 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
17. člen
UKREP 6: Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
II. Upravičenci:
Izvajalci, ki izvedejo aktivnosti iz tega ukrepa.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
– izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so usposobljene za to dejavnost;
– občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
IV. Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla in potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000;
– stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP);
– stroški za uvedbo sistemov sledljivosti;
– stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 1.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo oziroma na projekt.
18. člen
UKREP 7: Zagotavljanje tehnične podpore
I. Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
II. Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane, na območju občine ali regije;
– neprofitne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva in turizma, na območju občine ali regije.
Občina Komen z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod alinejo ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela z ustreznimi dokazili in seznamom udeležencev izobraževanja in usposabljanja.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
IV. Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov usposabljanja.
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
– honorarji ali storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe;
– potni stroški;
– stroški izdaje publikacij;
– najemnine razstavnih prostorov;
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
– stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 – poreklo, niso imenovani.
– stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo.
– najmanjši/največji upravičeni stroški:
Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva znaša do 100% vrednosti programa.
19. člen
Kumulacija
1. Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 12 do 18 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
2. V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006 ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
3. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO »de minimis«
20. člen
UKREP 8: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja surovin za energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– kompostiranje organskih snovi.
II. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje dve leti od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana;
– upravičenci morajo predložiti potreben načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove ali rabljene opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč posameznemu upravičencu ne sme presegati zneska 15.000 EUR v obdobju štirih let.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
21. člen
UKREP 9: Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
II. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– ostali splošni stroški.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
OSTALI UKREPI IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE
22. člen
UKREP 10: Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine (projekti s področja ukrepov, opredeljenih v tem pravilniku, projekti prednostnih projektov iz lokalne razvojne strategije).
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov: za ustanovitev in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen.
II. Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala na območju Občine Komen.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo.
IV. Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena.
V. Finančne določbe:
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Največji znesek pomoči znaša do 3.000 EUR.
PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV
23. člen
UKREP 11: Sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je prestrukturiranje vinogradniških površin, kot to določa nacionalni predpis o uravnavanju obsega vinogradniških površin. (Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin, Uradni list RS, št. 23/07).
II. Upravičenci:
Pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje določene v 17. členu Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin.
IV. Upravičeni stroški:
Višina priznanih stroškov prestrukturiranja je opredeljena v 20. členu Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin.
V. Finančne določbe:
Skupna višina podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin, dodeljena s strani občine, je lahko v višini razlike med vrednostjo financirano iz državnega proračuna in 75% priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter hkrati le do zneska na ha prestrukturirane površine, izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev in podatka o površini, ki ju za Republiko Slovenijo vsako leto določa Evropska komisija.
Občina mora od agencije pridobiti podatek o višini dodeljene podpore prestrukturiranju iz sredstev državnega proračuna in višini možnega dovoljenega doplačila s strani občinskega proračuna. Občina mora pred dodelitvijo podpor iz občinskega proračuna obvestiti agencijo o nameravani višini doplačil po posameznih pridelovalcih.
IV. NAČIN DODELJEVANJA
24. člen
Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
25. člen
Postopek za dodelitev državnih pomoči in državnih pomoči de minimis vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
26. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in državnih pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
V. NADZOR IN SANKCIJE
27. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Komen.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
28. člen
Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni obliki pomoči ostajala razpisana sredstva neporabljena, se lahko prerazporejajo na druge oblike pomoči, za katere je izkazano večje povpraševanje.
VI. KONČNI DOLOČBI
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 54/04).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 441-02/2007-8
Komen, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti