Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4569. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2007 – rebalans, stran 12401.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 72/05) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2007 – rebalans
1. člen
Z Odlokom o spremembi Odloka o proračunu za leto 2007 se za Občino Dravograd spremeni in dopolni Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2007, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/07.
2. člen
Spremeni se 2. člen, ki se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------+------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |       v EUR|
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |   Proračun leta|
|                      |       2007|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |     8.311.760|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |     6.366.041|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |     4.980.401|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     3.933.703|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |      784.091|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      262.607|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |706 Drugi davki          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     1.385.640|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki|     1.085.506|
|    |od premoženja           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |      10.855|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni         |      11.677|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |       8.346|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |      269.256|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |      625.939|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      250.376|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      375.563|
|    |in neopred. dolgoročnih sredstev |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |       5.008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |       5.008|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |     1.314.772|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |      878.518|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |      436.254|
|    |proračuna iz sredstev EU     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |     8.640.808|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |     1.777.327|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      344.394|
|    |zaposlenih            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      57.155|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |     1.290.316|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačilo domačih obresti    |      35.470|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |      49.992|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |     2.243.377|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |      55.588|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom    |      637.176|
|    |in gospodinjstvom         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      370.540|
|    |organizacijam           |         |
|    |in ustanovam           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     1.180.073|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     4.358.614|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     4.358.614|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      261.490|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi    |      261.490|
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |     –329.048|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |                 |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |         |
|    |IN NALOŽB             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      176.847|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      176.847|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih      |      176.847|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |         |
|    |privatizacije           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
|    |(440+441+442+443)         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |         |
|    |in naložb             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |         |
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |443 Povečanje namenskega     |         |
|    |premoženja            |         |
|    |v jav. skladih in dr. os. javnega |         |
|    |prava               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |      176.847|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |         |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE           |      158.571|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |      158.571|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |      158.571|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |      150.253|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|     –143.883|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |       8.318|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|      41.282|
|    |IX.)               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   |      143.883|
|PRETEKLEGA LETA              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Dravograd.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2006-31
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost