Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4562. Splošni akt o posredovalnem postopku, stran 12386.

Na podlagi petega odstavka 130. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1) direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I A K T
o posredovalnem postopku
1. člen
(vsebina)
(1) Ta splošni akt natančneje določa pravila posredovalnega postopka (v nadaljnjem besedilu: postopek) iz 130. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1; v nadaljnjem besedilu: zakon), v katerem Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) rešuje spore med subjekti na trgu elektronskih komunikacij iz prvega odstavka 129. člena ZEKom.
(2) S postopkom agencija pred uvedbo postopka reševanja sporov iz 129. člena zakona vzpodbuja konstruktivno komunikacijo med strankami in jih vzpodbuja pri skupnemu iskanju rešitve.
2. člen
(pojmi)
Vsi pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(temeljna načela)
(1) Agencija ima v postopku vlogo posrednika in vodi celoten postopek tako, da upošteva načela nepristranskosti, enakosti, pravičnosti in zaupnosti za dosego ciljev iz 120. člena ZEKom.
(2) Udeleženci postopka so dolžni varovati zaupnost podatkov in informacij v zvezi s postopkom in jih brez izrecnega soglasja vseh udeležencev v postopku ne smejo uporabljati izven tega postopka ali v drugih postopkih.
(3) Stranke postopka so dolžne v postopku pošteno uporabljati pravice, ki so jim priznane z zakonom ter drugimi predpisi in morajo pravočasno sporočati podatke in predloge v zvezi s postopkom.
(4) V postopku se zakon, ki ureja splošni upravni postopek ne uporablja, razen v primerih, ko ta splošni akt določa drugače.
(5) Udeleženci postopka v upravnem ali sodnem postopku ne bodo predložili ali dokazovali mnenja ali ponudb drugega udeleženca postopka, priznanj, ki jih je med postopkom podal drugi udeleženec ali pripravljenosti nasprotnega udeleženca postopka, da bi sprejel predlog rešitve.
(6) Vsi, ki sodelujejo v tem postopku morajo spoštovati zaupno naravo postopka in ne smejo uporabiti ali razkriti tretjemu nobenega podatka, ki se nanaša na postopek ali je bil pridobljen med njim, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.
4. člen
(nepristranskost)
(1) Glede izločitve se uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Uradna oseba agencije, ki sodeluje v postopku je nevtralna in nepristranska, ne sprejema odločitev, prispeva k skupnemu iskanju rešitve. Ne glede na navedeno, pa uradna oseba agencije, ne sme privoliti v sklenitev dogovora, če bi bil dosežen sporazum, ki je v nasprotju s pozitivnimi predpisi, v škodo javni koristi, javni morali ali pravni koristi drugih.
5. člen
(zaupnost)
(1) Vsi podatki v zvezi s postopkom so zaupni.
(2) Z vsemi pisnimi in ustnimi izjavami, z dejstvi in priloženimi dokazi v zvezi s postopkom so lahko seznanjeni le tisti, ki imajo pravico udeležiti se tega postopka in so dolžni varovati njihovo zaupnost.
6. člen
(uvedba postopka)
Postopek se lahko začne po uradni dolžnosti ali na predlog strank.
7. člen
(pogoji za uvedbo postopka)
(1) Agencija lahko uvede postopek samo za reševanje tistih pritožb uporabnikov, ki so skladno z 92. členom zakona predhodno vložili pisen ugovor pri operaterju, operater pa je ugovor zavrnil ali nanj v zakonsko določenem roku ni odgovoril, uporabniki pa so v zakonsko določenem roku 15 dni predlagali nadaljevanje postopka pred agencijo.
(2) Če pritožbo na agencijo vloži operater javnih komunikacijskih omrežij oziroma storitev zoper drugega operaterja javnih komunikacijskih omrežij oziroma storitev mora tej priložiti dokazila o tem, da je z istim operaterjem predhodno že brezuspešno poskušal razrešiti spor, ki je predmet postopka.
(3) Za potrebe postopka stranke agenciji posredujejo točen naslov dejanskega bivališča (če je drugačen od stalnega bivališča) ali sedeža podjetja, naslov za prejemanje elektronske pošte (če jo uporabljajo) in telefonsko številko, na kateri so dosegljive. Če stranko v postopku zastopa pooblaščena oseba oziroma zakoniti zastopnik se agenciji posredujejo kontaktni podatki teh.
8. člen
(udeleženci postopka)
(1) Udeleženci postopka so stranka, ki vloži pritožbo, nasprotna stranka, agencija in morebitni drugi udeleženci postopka.
(2) Stranko, ki nima procesne sposobnosti zastopa njen zakoniti zastopnik.
(3) Stranka lahko določi pooblaščenca, ki je lahko vsaka poslovno popolnoma sposobna oseba. Pooblaščenec se izkazuje s pisnim pooblastilom. Če ima stranka več pooblaščencev v postopku mora vsaj eden imeti pooblastilo, ki vsebuje tudi izrecno dovolilo za sklenitev poravnave. Pooblastila za sklenitev poravnave ne potrebuje odvetnik.
(4) Stranka lahko v postopku pripelje tudi strokovnega pomočnika, ki pa nima pooblastila za zastopanje.
(5) Postopka se udeležujejo stranke oziroma njihovi pooblaščenci, z dobrim poznavanjem dejanskega stanja sporne zadeve.
9. člen
(potek postopka)
(1) Postopek se opravi čim hitreje, brez zavlačevanja in brez nepotrebnih stroškov.
(2) Postopek se vodi v slovenskem jeziku.
(3) Ves čas postopka si agencija prizadeva delovati za dosego sporazuma med strankama ali strankami v postopku.
(4) Postopek se prične ko agencija po prejemu popolne vloge s prejetim predlogom za rešitev spora in priloženo dokumentacijo seznani nasprotno stranko.
(5) Vloga iz prejšnjega odstavka tega člena mora razen podatkov iz tretjega odstavka 7. člena tega splošnega akta predvsem vsebovati:
– predmet spora,
– stališče predlagatelja do spora,
– predlog rešitve spora
– in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega oziroma drugega odstavka 7. člena tega splošnega akta.
(6) Če se postopek začne po uradni dolžnosti, agencija skupaj z obvestilom o uvedbi postopka sprtima strankama pošlje v podpis soglasje za posredovanje ter vprašalnik glede spornih in nespornih dejstev. V njem agencija določi rok za odgovor.
(7) Agencija razpiše posredovalni narok, če presodi, da bosta stranki na tak način lažje in hitreje dosegli sporazum.
(8) Agencija lahko, če presodi, da je to smiselno, pred razpisanim posredovalnim narokom povabi vsako od strank postopka posebej na uvodni narok, katerega namen je da se razjasnijo morebitne nejasnosti v zvezi z vlogo ali potekom postopka.
(9) Če se v postopku izvede posredovalni narok, agencija po posvetovanju s strankami določi datum in uro posredovalnega naroka, ki se opravi na sedežu agencije. Vsaka stranka mora najkasneje do 12. ure dan pred posredovalnim narokom, agenciji posredovati vse informacije v zvezi s sporom. O datumu in uri morajo biti stranke seznanjene najmanj tri dni pred razpisanim posredovalnim narokom.
(10) Na prvem posredovalnemu naroku uradna oseba agencije najprej pojasni namen postopka, temeljna pravila, svojo vlogo, zaupnost in potek postopka. Če se stranki strinjata s pojasnjenim se posredovalni narok nadaljuje z vsebinskim obravnavanjem predmeta spora.
(11) O posredovalnemu naroku se lahko sestavi zapisnik, ki ga podpišejo udeleženci postopka.
(12) Če se postopek začne po uradni dolžnosti, agencija skupaj z obvestilom o uvedbi postopka sprtima strankama pošlje v podpis soglasje za posredovanje ter vprašalnik glede spornih in nespornih dejstev. V njem agencija določi rok za odgovor.
(13) Komunikacija med udeleženci postopka poteka po redni pošti, preko elektronske pošte oziroma ustno po telefonu. Stranke se o načinu dogovorijo skupaj z agencijo, ki strankam vedno predlaga način, ki se ji zdi najbolj hiter in učinkovit.
(14) Stranke in pooblaščenci imajo pravico pregledovati vse dokumente, ki so bili predloženi v tem postopku.
(15) Agencija se po prejemu dokumentov iz tretjega odstavka ali sedmega odstavka tega člena odloči o načinu poteka komunikacije med strankami v postopku. Pri svoji odločitvi izbere najboljšo od možnosti, ki bo po njenem mnenju v konkretnem postopku najhitreje privedla do sklenitve sporazuma med strankami in o vsem tem sproti obvešča stranke v postopku.
(16) Agencija lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila, informacije ali dokumentacijo, če presodi, da bi to pripomoglo k doseganju sporazuma med strankama.
10. člen
(predlogi agencije za rešitev)
(1) Po izvedenem posredovalnem naroku ali po prejemu vseh pisnih in ustnih navedb s strani strank v zvezi s spornim razmerjem, lahko agencija oblikuje pisni predlog poravnave in ga posreduje strankam ter jim določi rok za pošiljanje pripomb. Če stranke ne posredujejo pripomb v roku se šteje, da se s predlogom agencije strinjajo.
(2) Na podlagi prejetih pripomb lahko agencija oblikuje nov predlog sporazumne rešitve.
11. člen
(konec posredovalnega postopka)
(1) Če je o isti zadevi uveden postopek pred sodiščem splošne pristojnosti, se postopek reševanja spora pred agencijo zaključi tako, da se pritožba stranke zavrže.
(2) Če se stranka ne udeleži naroka in svojega izostanka pravočasno ne upraviči, se šteje, da nasprotuje nadaljevanju postopka in agencija uvede postopek reševanja spora po 129. členu ZEKom.
(3) Če katera od strank nasprotuje posredovanju agencije oziroma postopek ne pripelje do sporazuma med strankama v rokih, kot so določeni v tretjem odstavku 129. člena zakona agencija uvede postopek reševanja spora po 129. členu zakona.
(4) Določilo iz prejšnjega odstavka velja tudi za primere iz šestega odstavka 9. člena tega splošnega akta.
(5) Če se stranke v postopku ne strinjajo s predlogom sporazumne rešitve iz prejšnjega člena, oziroma za nastali spor same ne predlagajo rešitve v postavljenem roku, oziroma agencija oceni, da nadaljevanje postopka ne bi bilo smiselno, agencija preide na reševanje spora po postopku iz 129. členom zakona.
(6) Če se v postopku doseže delna poravnava agencija glede preostalega dela zahtevka preide na postopek reševanja spora po 129. členu zakona.
12. člen
(končna sporazumna rešitev)
(1) Če se v postopku doseže dogovor o končni sporazumni rešitvi spora, se uporabijo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, v zvezi s poravnavo.
(2) Končna sporazumna rešitev ne sme biti v nasprotju s pozitivnimi predpisi, v škodo javni koristi, javni morali ali pravni koristi drugih.
13. člen
(stroški postopka)
Vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi s postopkom razen, če se dogovorijo drugače.
14. člen
(prehodna določba)
Ta splošni akt se uporablja v postopkih, ki so uvedeni po dnevu uveljavitve tega splošnega akta.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2007/25
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0108
Tomaž Simonič l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost