Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4540. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-A), stran 12276.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2007.
Št. 001-22-108/07
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPKU PRIZNAVANJA KVALIFIKACIJ DRŽAVLJANOM DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA REGULIRANIH POKLICNIH DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPKEU-A)
1. člen
V Zakonu o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02) se naslov dopolni tako, da se glasi »Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta zakon v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L, št. 255 z dne 30. 9. 2005, stran 22), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/100/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega gibanja oseb zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L, št. 363 z dne 20. 12. 2006, stran 141), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/36/ES), ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ter določa organe, ki vodijo ta postopek.«.
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ta zakon velja za državljane oziroma državljanke držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) in Švicarske konfederacije, ki so pridobili poklicne kvalifikacije v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, ter državljane in državljanke tretjih držav, ki so pridobili poklicne kvalifikacije v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, in ki želijo v Republiki Sloveniji kot zaposlene ali samozaposlene osebe opravljati določen reguliran poklic oziroma dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kandidat).«.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se določbe tega zakona o postopku in organih, ki ga vodijo, smiselno uporabljajo tudi za priznavanje poklicnih kvalifikacij državljanom oziroma državljankam tretjih držav v skladu s pogoji iz bilateralnih sporazumov o priznavanju poklicnih kvalifikacij, sklenjenih med Republiko Slovenijo in tretjimi državami.«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Posamezni pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
1. Regulirani poklici oziroma dejavnosti so tisti poklici oziroma dejavnosti, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt.
2. Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jo je kandidat pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, na podlagi katerih je pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji in se izkažejo s potrdilom o kompetenci, spričevalom o uspešno dokončanem srednješolskem programu in diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, kot tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji.
3. Prilagoditveno obdobje je obdobje, v katerem kandidat opravlja regulirani poklic oziroma dejavnost pod vodstvom usposobljenega strokovnjaka.
4. Preizkus poklicne usposobljenosti je preverjanje poklicnega znanja, spretnosti in kompetenc kandidata.
5. Ustanovitev oziroma sedež v državi članici EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji z namenom opravljanja dejavnosti pomeni trajno opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi te države.
6. Občasno opravljanje storitev pomeni, da ponudnik storitev storitve opravlja določen čas v državi članici EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer nima sedeža.
7. Kompetenca je dokazana zmožnost uporabljati znanje, spretnosti in druge sposobnosti za opravljanje neke funkcije glede na določen standard pri delu ali študiju ter za strokovni oziroma osebnostni razvoj.«.
6. člen
Za 5. členom se doda novo I.a poglavje in novi 5.a, 5.b, 5.c, 5.č, 5.d in 5.e členi, ki se glasijo:
»I.a. OPRAVLJANJE STORITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI
5.a člen
(1) Ponudnik storitev, ki je za njihovo opravljanje ustanovljen v državi članici EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji v skladu z njenimi predpisi, in storitve opravlja v državi sedeža, lahko te storitve v Republiki Sloveniji opravlja občasno, če niso v nasprotju s predpisi Republike Slovenije.
(2) Če poklic v državi sedeža ni reguliran, mora ponudnik storitev v tej državi opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.
(3) Ministrstvo, pristojno za posamezen reguliran poklic ali dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), v postopku obravnave prijave za občasno opravljanje storitev v Republiki Sloveniji oceni naravo opravljanja storitev za vsak primer posebej, predvsem glede na trajanje, pogostost, rednost in stalnost storitev.
(4) Ponudnik storitev, ki opravlja delo s strankami, ki vključuje pisna ali ustna navodila strankam, mora znati slovenski jezik, na območju narodnih skupnosti pa tudi jezik narodnih skupnosti.
(5) Za ponudnika storitev veljajo glede njegovih poklicnih kvalifikacij, načina opravljanja dejavnosti, zavarovalnega kritja ali drugih načinov osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi z dejavnostjo enaki predpisi, kot veljajo za ponudnika storitev, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in opravlja isti poklic ali dejavnost.
5.b člen
(1) Če tako določa zakon, mora ponudnik storitev pred prvim opravljanjem storitev v Republiki Sloveniji, ter če so se po začetku opravljanja storitev v Republiki Sloveniji bistveno spremenile okoliščine, dati pisno prijavo pri pristojnem ministrstvu.
(2) Ponudnik storitev lahko prijavo iz prejšnjega odstavka odda na pisni ali elektronski način.
(3) Prijava iz prvega odstavka tega člena zajema osebne podatke ponudnika storitev ter podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo.
(4) Pisno prijavo je potrebno podaljšati ob prvem občasnem opravljanju storitev v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu, če je ponudnik storitev že opravljal te storitve v Republiki Sloveniji.
(5) Pri prvem opravljanju storitev ali ob vsakokratnem podaljšanju prijave po prejšnjem odstavku, če so se bistveno spremenile okoliščine, lahko pristojno ministrstvo zahteva, da se prijavi priložijo še naslednji dokumenti:
a) potrdilo o državljanstvu ponudnika storitev;
b) potrdilo, da ponudnik storitev lahko v skladu s predpisi države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije opravlja zadevne storitve in da mu v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano izvajanje teh storitev, niti začasno;
c) dokazila o poklicnih kvalifikacijah;
č) v primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena dokazila, da je ponudnik storitev opravljal tako storitev neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v obdobju predhodnih desetih let;
d) dokazilo o nekaznovanosti za poklice na področju varovanja, če države članice EU, EGP ali Švicarska konfederacija zahtevajo isto za svoje državljane.
5.c člen
Morebitna drugačna ali dodatna pravila glede postopka s prijavo in samega občasnega opravljanja posameznih storitev se lahko glede na naravo teh storitev določijo s posebnim zakonom.
5.č člen
(1) Storitve se opravljajo pod nazivom poklica države sedeža ponudnika storitev. Kadar v državi sedeža naziv poklica ne obstaja, ponudnik storitev navede naziv poklicne kvalifikacije v jeziku države sedeža. Če gre za avtomatično priznavanje, se storitve izjemoma opravljajo pod nazivom poklica Republike Slovenije.
(2) Naziv poklica iz prejšnjega odstavka se navaja v jeziku države sedeža tako, da ne pride do zamenjave z nazivom poklica Republike Slovenije.
5.d člen
(1) Pristojno ministrstvo lahko pred prvim opravljanjem storitev v primeru poklicev, ki lahko povzročijo resno škodo za javno zdravje ali varnost, kot je opredeljena v predpisih iz njegovega delovnega področja, in za katere ne velja avtomatično priznavanje, preveri poklicno kvalifikacijo ponudnika po določbah II. poglavja tega zakona.
(2) Namen predhodnega preverjanja poklicnih kvalifikacij je preprečitev resne škode za zdravje ali varnost prejemnika storitev.
(3) Pristojno ministrstvo mora v roku enega meseca po prejemu prijave in vseh priloženih dokumentov obvestiti ponudnika storitev, da se njegova poklicna kvalifikacija ne bo preverjala, ali mu izdati odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij oziroma ga obvestiti o razlogu za zamudo.
(4) Če pristojno ministrstvo ugotovi, da je razlika med poklicno kvalifikacijo ponudnika storitev in usposobljenostjo, ki se zahteva v Republiki Sloveniji, tako velika, da ogroža javno zdravje ali varnost, ponudniku omogoči, da v določenem roku s preizkusom poklicne usposobljenosti izkaže, da je pridobil manjkajoča znanja, spretnosti in kompetence. V tem primeru pristojno ministrstvo izda ponudniku odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij v roku enega meseca od prejema dokazila o uspešno opravljenem preizkusu poklicne usposobljenosti oziroma pridobljenih manjkajočih znanjih, spretnostih in kompetencah.
(5) V primeru priznanja poklicnih kvalifikacij po tem členu ponudnik storitev opravlja storitve pod nazivom reguliranega poklica, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.
(6) Če pristojno ministrstvo ne ravna v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, lahko ponudnik storitev te storitve začne opravljati, razen če je sam zamudil rok iz četrtega odstavka tega člena.
5.e člen
Kadar se storitve v Republiki Sloveniji opravljajo na podlagi naziva poklica države sedeža ali poklicnih kvalifikacij ponudnika storitev, lahko pristojni organi Republike Slovenije zahtevajo, da ponudnik storitev prejemniku storitev sporoči katere koli ali vse od naslednjih podatkov:
a) če je ponudnik storitev vpisan v poslovni register ali podoben javni register: register, v katerem je vpisan, njegovo številko registracije ali ustrezen način ugotavljanja identitete v registru;
b) če je dejavnost treba odobriti v državi članici sedeža EU, EGP ali Švicarski konfederaciji: ime in naslov pristojnega organa;
c) kakršno koli poklicno združenje ali podoben organ, v katerem je registriran ponudnik storitve;
č) naziv poklica oziroma, kadar tak naziv ne obstaja, poklicne kvalifikacije ponudnika storitev in državo članico EU, EGP ali Švicarsko konfederacijo, ki jih je podelila;
d) če izvajalec storitev opravlja dejavnost, ki je predmet davka na dodano vrednost: identifikacijsko številko za DDV iz 79. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06);
e) podrobne podatke o kakršnem koli zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo.«.
7. člen
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »II. POSTOPEK ZA PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ.«.
8. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij po tem zakonu vodi pristojno ministrstvo, ki v ustreznih predpisih iz svojega delovnega področja določi vsebinske pogoje za priznavanje poklicnih kvalifikacij in za opravljanje dejavnosti ter vsebinske pogoje za svobodno opravljanje storitev oziroma za občasno opravljanje posameznega poklica ali dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije v skladu z Direktivo 2005/36/ES.
(2) V okviru izvajanja postopka iz prejšnjega odstavka pristojno ministrstvo:
– sprejema vloge za priznavanje poklicnih kvalifikacij, vodi postopek in izdaja odločbe;
– vodi evidence iz 19. člena tega zakona;
– obvešča zainteresirane osebe o pogojih za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti;
– opravlja druge naloge, določene s področnimi zakoni;
– ministrstvu, pristojnemu za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) enkrat letno posreduje poročilo o izvajanju tega zakona in statističnih podatkih;
(3) Pristojno ministrstvo izdaja tudi potrdila o veljavnosti diplom in certifikatov o poklicnih kvalifikacijah, ki so jih slovenski državljani pridobili v republikah nekdanje SFRJ pred 25. junijem 1991 in ki so jih tuji državljani pridobili v nekdanji SRS pred 25. junijem 1991.
(4) Pristojna ministrstva izdajajo državljanom Republike Slovenije in osebam, ki so v Republiki Sloveniji pridobili poklicno kvalifikacijo, potrdila o tem, da so njihova dokazila o poklicnih kvalifikacijah navedena v Direktivi 2005/36/ES ali da so njihova dokazila o poklicnih kvalifikacijah v skladu z minimalnimi pogoji usposabljanja, ki jih določa Direktiva 2005/36/ES.
(5) Ministrstvo opravlja koordinacijo nad izvajanjem in enotno uporabo Direktive 2005/36/ES ter predpisov, izdanih za njeno izvajanje.
(6) V okviru nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo:
– spremlja in usklajuje izvajanje Direktive 2005/36/ES ter predpisov, izdanih za njeno izvajanje;
– pripravlja strokovne podlage za izvajanje tega zakona;
– vsaki dve leti od uveljavitve Direktive 2005/36/ES pošlje Komisiji EU poročilo, ki vsebuje splošne ugotovitve in statistični povzetek sprejetih odločitev.«.
9. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(1) Ministrstvo imenuje nacionalnega koordinatorja, ki skrbi za enotno uporabo Direktive 2005/36/ES za vse regulirane poklice in dejavnosti, na katere se nanaša, sklicuje in vodi medresorsko koordinacijo ter zastopa Republiko Slovenijo v koordinacijski skupini pri Komisiji EU.
(2) Medresorsko koordinacijo imenuje Vlada Republike Slovenije, sestavlja pa jo po en predstavnik vsakega pristojnega ministrstva.«.
10. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(1) Ministrstvo kot kontaktna točka opravlja naslednje naloge:
– kandidatom in kontaktnim točkam drugih držav članic EU, EGP in Švicarski konfederaciji sporoča podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij po tem zakonu, vključno s podatki o predpisih, ki urejajo socialno varnost, in kodeksi poklicne etike;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi ter drugimi pristojnimi organi in drugimi kontaktnimi točkami pomaga kandidatom pri uveljavljanju njihovih pravic, ki izhajajo iz tega zakona.
(2) Ministrstvo mora Komisijo EU na njeno zahtevo obvestiti o rezultatih pomoči kandidatom v skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka, in sicer v dveh mesecih po njenem prejemu.«.
11. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Postopek za priznavanje poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: postopek) se začne na zahtevo kandidata, ki jo ta vloži pri pristojnem ministrstvu (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Pristojno ministrstvo vodi postopek po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, če ta ali poseben zakon ne določa drugače.
(3) Zoper odločbo pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.«.
12. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedo »lahko« doda beseda »pristojno«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dokazila o poklicnih kvalifikacijah, ki jih izda tretja država, se obravnavajo kot dokazila o poklicnih kvalifikacijah, če ima kandidat tri leta poklicnih izkušenj na področju reguliranega poklica na ozemlju države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki je priznala ta dokazila o poklicnih kvalifikacijah v skladu z Direktivo 2005/36/ES.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pristojna ministrstva po uradni dolžnosti za državljane Republike Slovenije pridobivajo osebne podatke o državljanstvu iz obstoječih zbirk osebnih podatkov od Upravljavca centralnega registra prebivalstva.«.
13. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(1) Pristojno ministrstvo v roku petih delovnih dni po prejemu vloge obvesti kandidata o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatne podatke.
(2) Pristojno ministrstvo mora izdati odločbo in jo vročiti kandidatu najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je prejelo popolno vlogo.
(3) Pristojno ministrstvo lahko v postopku zahteva mnenje pristojne zbornice ali drugega pristojnega organa oziroma organizacije, ki mora podati mnenje najkasneje v osmih dneh, sicer pristojno ministrstvo izda odločbo brez tega mnenja.
(4) Za izdajo mnenja iz prejšnjega odstavka pristojna zbornica ali drug pristojni organ oziroma organizacija ne sme zaračunavati takse ali kakršnih koli drugih stroškov.
(5) Mnenje pristojne zbornice ali drugega pristojnega organa oziroma organizacije za pristojno ministrstvo pri izdaji odločbe ni zavezujoče.«.
14. člen
11. člen se črta.
15. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(1) Pristojno ministrstvo v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije. Če pristojno ministrstvo na podlagi te primerjave oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda kandidatu o tej ugotovitvi začasno odločbo, v kateri pozove kandidata, da glede na okoliščine primera opravi enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznavanje njegovih poklicnih kvalifikacij:
– preizkus poklicne usposobljenosti ali
– prilagoditveno obdobje, v katerem bo izpolnil manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.
(2) Če je pristojno ministrstvo v začasni odločbi kandidatu naložilo, da opravi dopolnilni ukrep, v začasni odločbi alternativno določi tudi pogoje za opravljanje prilagoditvenega obdobja (čas trajanja in program) ali pogoje za preizkus poklicne usposobljenosti. Hkrati določi tudi pogoje za opravljanje prilagoditvenega obdobja z morebitno dopolnitvijo z dodatnim izobraževanjem ter kriterije za oceno uspešnosti opravljanja.
(3) Začasna odločba iz prvega odstavka tega člena vsebuje seznam predmetov oziroma manjkajočih vsebin, ki na podlagi primerjave kandidatovih poklicnih kvalifikacij s poklicnimi kvalifikacijami, zahtevanimi v predpisih Republike Slovenije, niso zajeti v kandidatovih dokazilih o poklicnih kvalifikacijah.
(4) Zoper začasno odločbo iz prvega odstavka tega člena kandidat lahko zahteva sodno varstvo pred upravnim sodiščem, če s posebnim zakonom ni določeno drugače.«.
16. člen
13. člen se črta.
17. člen
14. člen se črta.
18. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(1) Kandidat po prejemu začasne odločbe pristojnega ministrstva iz prvega odstavka 12. člena tega zakona obvesti pristojno ministrstvo o dopolnilnem ukrepu, ki ga je izbral.
(2) V primeru izbire prilagoditvenega obdobja kandidat pristojnemu ministrstvu predloži dokazila o tem, kje bo opravljal prilagoditveno obdobje in pod čigavim vodstvom. Pristojno ministrstvo kandidatu sporoči svojo potrditev najkasneje v osmih dneh po prejemu kandidatovega obvestila.
(3) Med prilagoditvenim obdobjem kandidat opravlja poklic pod vodstvom usposobljenega strokovnjaka in na delovnem mestu, ki si ga je izbral in ga je s sklepom potrdilo pristojno ministrstvo.«.
19. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojno ministrstvo izda kandidatu odločbo o priznanju njegovih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji:
a) če na podlagi vloge oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije;
b) ko mu kandidat predloži dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij se kandidatu v Republiki Sloveniji omogoči opravljanje reguliranega poklica, za katerega je usposobljen v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane, če so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.«.
20. člen
Na začetku 17. člena se doda beseda »Pristojno«.
21. člen
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Kandidat, ki se mu prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, mora za potrebe opravljanja reguliranega poklica oziroma dejavnosti znati slovenski jezik, na območju narodnih skupnosti pa tudi jezik narodnih skupnosti.«.
22. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo »določi minister, pristojen za delo« nadomesti z besedilom »določi pristojni minister.
V tretjem odstavku se črtata besedi »regulirane poklicne«.
23. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(1) Pristojno ministrstvo vodi naslednje evidence:
– evidenco izdanih odločb v postopku;
– evidenco o tožbah zoper izdane odločbe.
(2) Ministrstvo vodi naslednje evidence:
– evidenco reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji;
– evidenco dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– evidenco reguliranih poklicev v EU, v EGP in Švicarski konfederaciji.
(3) Način vodenja evidenc iz prvega in drugega odstavka tega člena s podzakonskim aktom določi minister, pristojen za delo.
(4) Pristojno ministrstvo posreduje ministrstvu na njegovo zahtevo podatke iz evidenc iz prvega odstavka tega člena.
(5) Evidence iz drugega odstavka tega člena so javne.«.
24. člen
Doda se nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
Evidenci iz prvega odstavka prejšnjega člena vsebujeta naslednje podatke:
a) evidenca izdanih odločb v postopku:
– zaporedna številka vloge;
– datum vložitve vloge;
– osebno ime kandidata;
– naslov prebivališča kandidata;
– država pridobitve poklicne kvalifikacije kandidata;
– poklic oziroma dejavnost, ki ga želi kandidat opravljati v Republiki Sloveniji;
– datum izdaje sklepa o določitvi opravljanja prilagoditvenega obdobja ali preizkusa poklicne usposobljenosti;
– datum izdaje odločbe;
– zaporedna številka odločbe.
b) evidenca o tožbah zoper izdane odločbe:
– zaporedna številka zadeve;
– datum vložitve tožbe;
– osebno ime tožnika;
– naslov prebivališča tožnika;
– država pridobitve poklicne kvalifikacije tožnika;
– poklic oziroma dejavnost, ki ga želi tožnik opravljati v Republiki Sloveniji;
– navedbo odločitve v upravnem sporu.«.
25. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki o kandidatu, pridobljeni v postopku po tem zakonu, se smejo uporabiti samo za ta namen.«.
26. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi izda ministrstvo pisno publikacijo o postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij. Pisna publikacija je na voljo na ministrstvu, pristojnih ministrstvih in območnih službah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.«.
27. člen
V prvem odstavku 22. člena se za besedo »nudi« doda beseda »pristojno«, pred besedo »kvalifikacij« se doda beseda »poklicnih«, za besedo »oziroma« se črtata besedi »regulirane poklicne«.
Drugi odstavek se črta.
28. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(1) Ministrstvo in pristojna ministrstva sodelujejo s pristojnimi organi držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije.
(2) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka zajema izmenjavo podatkov o sprejetih disciplinskih ukrepih ali kazenskih sankcijah, izrečenih kandidatom za priznavanje poklicnih kvalifikacij v zvezi z opravljanjem posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti in podatke o ustanovitvi ponudnika storitev v skladu s predpisi države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, kjer ima sedež.
(3) Pri izmenjavi podatkov iz prejšnjega odstavka morajo pristojna ministrstva oziroma organi upoštevati predpise o varovanju osebnih podatkov.
(4) Na predlog pristojnega organa države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije pristojno ministrstvo preveri prejete podatke in o svojih ugotovitvah obvesti pristojni organ države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Pristojna ministrstva in ministrstvo uskladijo oziroma izdajo predpise, potrebne za izvajanje postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij po tem zakonu, z določbami Direktive 2005/36/ES v roku enega meseca od uveljavitve tega zakona.
30. člen
Postopke za priznavanje kvalifikacij, ki so bili začeti do dneva uveljavitve tega zakona, dokonča ministrstvo po določbah Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02).
31. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/01-12/5
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1493-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost