Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL-A), stran 12280.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2007.
Št. 001-22-110/07
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBLIGACIJSKIH IN STVARNOPRAVNIH RAZMERJIH V LETALSTVU (ZOSRL-A)
1. člen
V Zakonu o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00 in 67/02 – ZOZP-A) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so:
– odškodnine in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov urejene v Uredbi (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L št. 46 z dne 17. 2. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 261/2004/ES);
– obvezna zavarovanja letalskih prevoznikov in operatorjev proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, potnikom, prtljagi in tovoru, urejena v Uredbi (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L št. 138 z dne 30. 4. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 785/2004/ES);
– odgovornost letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage ter izvajanje ustreznih določb Montrealske konvencije v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage urejene v Uredbi Sveta (ES) št. 2027/97 z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (UL L št. 285 z dne 17. 10. 1997, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2002, str. 2) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2027/97/ES).«.
2. člen
V 2. členu se besedilo »če zakon tega ne prepoveduje« nadomesti z besedilom »če zakon ali predpisi iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona tega ne prepovedujejo«.
3. člen
Besedilo prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ta zakon ali predpisi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona ne določajo drugače, ne smejo biti v pogodbi oziroma splošnih prevoznih pogojih določbe:
– s katerimi je letalski prevoznik (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) popolnoma ali deloma prost odgovornosti iz tega zakona ali predpisov iz drugega odstavka 1. člena tega zakona,
– ki izključujejo ali omejujejo pravice, ki jih ima potnik ali naročnik prevoza po tem zakonu ali predpisih iz drugega odstavka 1. člena tega zakona,
– ki odvzemajo dokazno breme prevozniku ali predpisujejo omejitve odgovornosti, ki so za prevoznika ugodnejše od omejitev, ki jih določa ta zakon ali predpisi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona.«.
4. člen
V 4. členu se črtajo 1., 3., 9., 10. in 12. točka, preostale 2., 4.., 5., 6., 7., 8., 11. in 13. točka se preštevilčijo tako, da postanejo nova 1. do 8. točka in se za 8. točko pika nadomesti z vejico in se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. tuje letalo za potrebe tega zakona je letalo iz prejšnje točke, ki ni registrirano v Republiki Sloveniji v ustreznem registru zrakoplovov oziroma ni vpisano v drugo ustrezno evidenco v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo,
10. državna letala za potrebe tega zakona so letala iz 8. točke tega člena, ki se uporabljajo v vojaške, policijske ali carinske namene, vsi drugi so civilni.«.
5. člen
V 8. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Glede vozovnice se uporablja tudi 3. člen Montrealske konvencije in druge njene določbe, ki se nanašajo na prevozno listino za prevoz potnikov.«.
6. člen
Naslov in besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(Odpoved letov)
Odškodnino in pomoč potnikom v primeru odpovedi leta ureja Uredba 261/2004/ES.«.
7. člen
12. člen se črta.
8. člen
Naslov in besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(Zavrnitev vkrcanja in velike zamude letov)
Odškodnino in pomoč potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja in velike zamude letov ureja Uredba 261/2004/ES.«.
9. člen
Naslov in besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(Obveščanje potnikov)
Obveščanje potnikov o odškodninah in pomoči potnikom v primerih odpovedi letov, zavrnitve vkrcanja in velike zamude letov ureja Uredba 261/2004/ES.«.
10. člen
Naslov 16. člena se spremeni tako, da se glasi: »Dejanski letalski prevoznik«.
V prvem odstavku 16. člena zakona se besedilo »dejanskemu prevozniku« nadomesti z besedilom »drugemu prevozniku (v nadaljnjem besedilu: dejanski letalski prevoznik)«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če ni v pogodbi določeno drugače, veljajo za razmerja med pogodbenim in dejanskim prevoznikom določbe tega zakona, ki se nanašajo na prevoz, Uredba 261/2004/ES in drugi predpisi Evropske unije.«.
11. člen
Naslov in besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(Odgovornost v primeru smrti ali poškodbe potnika)
Odgovornost prevoznika za škodo v primeru smrti ali telesne poškodbe potnika v času letalskega prevoza, vključno z obsegom odškodnine in omejitvami odgovornosti, urejata Uredba 2027/97/ES in Montrealska konvencija.«.
12. člen
Naslov in besedilo 22. člena in se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(Izplačilo predplačila)
Izplačilo predplačila odškodnine urejata Uredba 2027/97/ES in Montrealska konvencija.«.
13. člen
23. člen se črta.
14. člen
24. člen se črta.
15. člen
25. člen se črta.
16. člen
26. člen se črta.
17. člen
27. člen se črta.
18. člen
Naslov 28. člena se spremeni tako, da se glasi: »Neregistrirana prtljaga«.
V prvem odstavku se črta beseda »ročno« in se pred piko na koncu stavka doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: neregistrirana prtljaga)«.
V drugem in tretjem odstavku se beseda »ročna« nadomesti z besedo »neregistrirana«.
V tretjem odstavku se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Splošni prevozni pogoji ne smejo biti v nasprotju s predpisi Evropske unije.«.
19. člen
29. člen se črta.
20. člen
30. člen se črta.
21. člen
31. člen se črta.
22. člen
V prvem odstavku 32. člena se beseda »ročna« nadomesti z besedo »neregistrirana«.
V tretjem odstavku 32. člena se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Splošni prevozni pogoji ne smejo biti v nasprotju s predpisi Evropske unije.«.
23. člen
33. člen se črta.
24. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prevoznik ima za zavarovanje svojih terjatev v zvezi s prevozom pridržno pravico na registrirani prtljagi in na drugih potnikovih stvareh večje vrednosti, za katere veljajo določbe o višji omejitvi odgovornosti iz Uredbe 2027/97/ES v zvezi z Montrealsko konvencijo.«.
25. člen
35. člen se črta.
26. člen
Naslov in besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(Smiselna uporaba drugih določb tega zakona in predpisov Evropske unije)
Za prevoz tovora se smiselno uporabljajo določbe o prevozu potnikov iz 16., 17., 18. in 19. člena tega zakona.«.
27. člen
V drugem odstavku 46. člena se besedilo »potrdilo o prejemu tovora« nadomesti z besedilom »potrdilo o prevzemu tovora«.
28. člen
V drugem odstavku 47. člena se besedilo »potrdilo o prejemu tovora« nadomesti z besedilom »potrdilo o prevzemu tovora«.
29. člen
V prvem odstavku 52. člena se besedilo »potrdilo o prejemu« nadomesti z besedilom »potrdilo o prevzemu tovora«.
V drugem odstavku 52. člena se besedilo »v potrdilu o prejemu tovora« nadomesti z besedilom »v potrdilu o prevzemu tovora«.
30. člen
V četrtem odstavku 68. člena se besedilo »potrdilu o prejemu tovora« nadomesti z besedilom »potrdilu o prevzemu tovora«.
31. člen
V prvem odstavku 80. člena se besedilo »v tolarski protivrednosti« nadomesti z besedilom »v protivrednosti v eurih«.
32. člen
Naslov in besedilo 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»107. člen
(Pisna oblika reklamacije in roki)
Upravičenec uveljavlja terjatev iz prevozne pogodbe s pisno reklamacijo, ki jo z ustreznimi dokazili predloži prevozniku v predpisanih rokih, v skladu s tem zakonom, predpisi Evropske unije in Montrealsko konvencijo.«.
33. člen
V 114. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »predpisi Evropske unije in Montrealska konvencija.«.
34. člen
V 115. členu se za besedilom »Če ni s tem zakonom« doda vejica in besedilo »s predpisi Evropske unije ali Montrealsko konvencijo«.
35. člen
V 117. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V tem zakonu izraz »zakup letala« pomeni tudi »najem letala«, izraz »zakupnik« pomeni tudi »najemnika«, izraz »zakupnina« pa pomeni tudi »najemnino«.«.
36. člen
Besedilo 138. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovorna oseba odgovarja za škodo iz 130. člena tega zakona največ do zneskov, kot jih določa 7. člen Uredbe 785/2004/ES, če s predpisi Evropske unije ni določeno drugače.«.
37. člen
Naslov in besedilo 142. člena se spremeni tako, da se glasi:
»142. člen
(Obvezno zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb)
Obvezna zavarovanja odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, urejata Uredba 785/2004/ES in zakon, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.«.
38. člen
Besedilo 143. člena se dopolni tako, da se pika na koncu člena nadomesti z vejico in se doda besedilo »če so izkazane tudi najmanj enake višine omejitev odgovornosti glede na omejitve odgovornosti iz 138. člena v zvezi s 130. členom tega zakona.«.
39. člen
Naslov in besedilo 144. člena se spremeni tako, da se glasi:
»144. člen
(Domača državna letala in druga letala v lasti Republike Slovenije ter tuja državna letala)
(1) Določbe tega poglavja veljajo tudi za domača državna letala in druga letala v lasti Republike Slovenije, če s predpisi Evropske unije in zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu, ni določeno drugače.
(2) Za tuje državno letalo se uporabljajo določbe tega zakona ob pogoju vzajemnosti, če so izkazane tudi najmanj enake višine omejitev odgovornosti glede na omejitve odgovornosti iz 138. člena v zvezi s 130. členom tega zakona.«.
40. člen
V 161. členu se za besedilom »Če ni s tem zakonom« doda vejica in besedilo »predpisi Evropske unije«.
41. člen
V 2. točki četrtega odstavka 162. člena se beseda »ročne« nadomesti z besedo »neregistrirane«.
42. člen
V 215. členu se za besedilom »načela pravnega reda Republike Slovenije« doda vejica in besedilo »predpisi Evropske unije«.
KONČNA DOLOČBA
43. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/99-27/2
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1550-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti