Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4594. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013, stran 12447.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za majhna in srednja velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/200, v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva (v nadaljevanju: pomoči) za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o proračunu Občine Sežana (v nadaljevanju: občine) za vsako posamezno leto v programskem obdobju 2007–2013.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencij.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– majhna podjetja: pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in 10 milijonov EUR letnega prometa;
– srednje velika podjetja: imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR;
– mikro-podjetja: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
– »slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo v posameznem pojavu več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju;
– podjetja v težavah: pomeni, da se za ta namen štejejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2). Podjetja v težavah pomeni, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:
+--------------------------+-----------------------------------+
|Pravna podlaga      |Ukrep               |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Skupinske izjeme za    |1. Naložbe v kmetijska       |
|kmetijstvo        |gospodarstva za primarno      |
|             |proizvodnjo            |
|             +-----------------------------------+
|             |2. Varstvo tradicionalnih krajin  |
|             |in stavb              |
|             +-----------------------------------+
|             |3. Premestitev kmetijskih poslopij |
|             |v javnem interesu         |
|             +-----------------------------------+
|             |4. Pomoč za plačilo zavarovalnih  |
|             |premij               |
|             +-----------------------------------+
|             |5. Pomoč za zaokrožitev zemljišč  |
|             +-----------------------------------+
|             |6. Pomoč za spodbujanje      |
|             |kakovostnih kmetijskih proizvodov |
|             +-----------------------------------+
|             |7. Zagotavljanje tehnične podpore |
|             |v kmetijstvu            |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Splošna pravila za    |1. Tehnična pomoč na področju   |
|gospodarstvo       |predelave kmetijskih proizvodov  |
|             +-----------------------------------+
|             |2. Naložbe za opravljanje     |
|             |dopolnilne dejavnosti na kmetijah |
|             +-----------------------------------+
|             |3. Naložbe v opravljanje storitev |
|             |in trženje proizvodov in storitev |
|             |s kmetij              |
|             +-----------------------------------+
|             |4. Pokrivanje operativnih stroškov |
|             |prevoza iz odročnih krajev     |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Izvajanje lokalne razvojne|1. Izvajanje projektov lokalne   |
|strategije        |razvojne strategije s področja   |
|             |zgoraj navedenih ukrepov.     |
+--------------------------+-----------------------------------+
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe – ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v prilogi 1 Uredbe (ES) 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Sežana oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah);
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju občine;
– registrirana stanovska društva, interesna združenja in zveze, zavodi, organizacije proizvajalcev ter druge izvajalske organizacije in institucije ki delujejo na področju kmetijstva in živilstva na območju občine.
7. člen
(letni program ukrepov)
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih vrst pomoči vsako leto z razpisom določi župan na predlog Komisije za kmetijstvo Občine Sežana glede na razpoložljiva sredstva v proračunu občine in letni program ukrepov.
8. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Upravičencem se izda sklep ali odločbo o višini sredstev za odobreni ukrep. V obrazložitvi sklepa ali odločbe je opredeljena višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški za posamezen odobreni ukrep, za katerega so sredstva namenjena.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
9. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določeni v javnem razpisu.
10. člen
(javni razpis)
1. Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči in ukrepe),
– predmet pomoči,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– odpiranje vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa,
– drugo odvisno od letnega programa in vsebine razpisa.
2. Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
II. UKREPI
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet pomoči:
Pomoči bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.
II. Upravičenci:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah).
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti izvedena na območju Občine Sežana,
– predvidena naložba na kmetijskem gospodarstvu mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev: izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje naravnega okolja, zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah;
IV. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005);
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja in higiene.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Predmet podpore sta naslednja sklopa naložb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– ureditev zaraščenih kmetijskih površin, priprava zemljišča za primarno proizvodnjo (za obnovo trajnega nasada, za napravo pašnika in obnova pašnikov);
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov, sadovnjakov;
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke);
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno predelavo;
– pomoč pri nakupu kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe;
– stroški za študije izvedljivosti, izdelavo poslovnih načrtov.
Pomoči se dodelijo za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo ter rejo drobnice na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo pasem toplokrvnih konj, perutnine in kuncev.
A) Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– odločbo o odobritvi pravnega posla;
– imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca;
– predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– načrt postavitve trajnega nasada s predračuni;
– predložiti je potrebno načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu z veljavno zakonodajo;
– predložiti morajo potreben načrt skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– ustrezna dokazila (računi, predračuni) za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih);
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti ukrepa.
B) Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
– stroški gradnje in adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (gnojne jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive se ne sofinancira);
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
– naložbe v postavitev pašnikov
– naložbe v obnovo pašnikov
A) Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice);
B) Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev.
12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju Občine Sežana.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture ter zaščiten z občinskim odlokom;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt);
– predloženi morajo biti predračuni.
IV. Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
– stroški za nabavo materiala za obnovo.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
13. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij.
II. Upravičenci:
Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine Sežana.
III. Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa, ki izhaja na podlagi pravne podlage.
IV. Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– izgradnja nadomestnega modernejšega poslopja.
V. Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na OMD,
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na OMD.
14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine.
II. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter pravne osebe, ki imajo površine in sedež na območju Občine Sežana.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– pogoji predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (leto 2007: Uredba – Uradni list RS, št. 138/06).
IV. Upravičeni stroški:
Sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali, kot je določeno v nacionalnih predpisih za tekoče leto.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni.
15. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev zemljišč so nosilci kmetijskih gospodarstev s sedežem v Občini Sežana, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Sežana.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
IV. Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
16. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov brez gensko spremenjenih organizmov (GSO).
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve sofinanciranja spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so izvajalske organizacije, ki opravljajo storitve za kmetijske proizvajalce s sedežem na območju Občine Sežana.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
– izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost.
– občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
IV. Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000;
– stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP);
– stroški usposabljanja osebja za uvedbo naštetih sistemov iz prejšnjih alinej;
– stroški certifikacijskega organa za prvo potrditev sistema zagotavljanj kakovosti in podobnih sistemov; stroški za uvedbo sistemov sledljivosti;
– stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
17. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:
1. usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti;
2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin;
II. Upravičenci:
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine;
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine.
Občina Sežana z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
IV. Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov usposabljanja.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– stroški izdelave reklamnih biltenov,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) če posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani ali če je poreklo proizvodov Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in členov 54-58 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 imenovano, pod pogojem da sklici na poreklo ustrezajo natanko tistim sklicem, ki so registrirani v Skupnosti.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani).
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo.
18. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1. Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 17 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
2. V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
3. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO »de minimis« (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
19. člen
Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov (Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje za uvajanje novih tehnologij pri predelavi kmetijskih proizvodov.
I. Predmet podpore
Sofinancirajo se naložbe za sledeče vrste namenov
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije).
II. Upravičenci
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo sedež na območju Občine Sežana.
III. Splošni pogoji upravičenosti
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti.
IV. Upravičeni stroški
– vsi stroški povezani z nakupom opreme.
V. Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50% upravičenih stroškov.
20. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mleka, mesa, sadja, medu);
– predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja surovin za energijo iz obnovljivih virov na kmetiji;
– kompostiranje organskih snovi;
– vrtnarstvo.
II. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrira na;
– upravičenci morajo predložiti potreben načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50% upravičenih stroškov.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
II. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50% upravičenih stroškov
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
22. člen
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
I. Namen ukrepa:
– Pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
II. Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
III. Predmet podpore:
– je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
IV. Upravičenci:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
V. Splošni pogoji upravičenosti
– upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
VI. Upravičeni stroški
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
VII. Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči
- do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
23. člen
Kumulacija (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR oziroma 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).
III. IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE
24. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
I. Predmet podpore
– Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine (projekti s področja ukrepov, opredeljenih v tem pravilniku, projekti prednostnih projektov iz lokalne razvojne strategije).
II. Upravičenci
– lokalna akcijska skupina, ki bo delovala na območju Občine Sežana.
III. Splošni pogoji upravičenosti
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo;
– pogodba o sofinanciranju LAS, izvajanju projektov sklenjena med občino in nosilcem LAS.
IV. Upravičeni stroški
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za delovanje LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena.
25. člen
(sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov)
I. Predmet podpore
Ta člen opredeljuje pogoje za sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov kot to določa nacionalni predpis o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin, Uradni list RS, št. 23/07).
II. Namen ukrepa
je prestrukturiranje vinogradniških površin, ki so glede na naravne pogoje tehnološko neprimerni glede izbire sorte vinske trte, lege ali drugih tehnoloških zahtev, ali posajeni s sortami vinske trte, za katerega ni ustreznega povpraševanja na trgu.
III. Upravičenci
so pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja.
IV. Splošni pogoji upravičenosti
so določeni v 17. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
V. Upravičeni stroški
so opredeljeni v 20. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
VI. Finančne določbe
Občina sofinancira prestrukturiranje v višini razlike med vrednostjo, financirano iz državnega proračuna in 75% priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter hkrati le do zneska na ha prestrukturirane površine, izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev in podatka o površini, ki ju za Republiko Slovenijo vsako leto določi Evropska komisija z odločbo.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
26. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
27. člen
Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni obliki pomoči ostajala razpisana sredstva neporabljena, se lahko prerazporejajo na druge oblike pomoči, za katero je izkazano večje povpraševanje.
V. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 61/05).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost