Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4575. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd, stran 12412.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem novorojencev, določa upravičence, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve enkratne denarne pomoči ter višino enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje dela stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
ΙΙ. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je upravičenec občan Občine Dravograd oziroma ima stalno prebivališče v Občini Dravograd.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.
4. člen
Upravičenec, ki prejme enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku.
ΙΙΙ. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI
5. člen
Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko dvignejo na občini, Centru za socialno delo Dravograd oziroma je na voljo tudi na spletni strani občine. Vloga se pošlje ali odda na Centru za socialno delo Dravograd najkasneje v treh mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče uveljavljati.
6. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,
– dokazilo o stalnem prebivališču vlagatelja/ice in otroka,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja/ice,
– v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločba pristojnega organa oziroma bo navedeno dokumentacijo občinska uprava pridobila po uradni dolžnosti na podlagi soglasja stranke, izraženega na vlogi.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi pristojen občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
8. člen
Denarna pomoč se upravičencem izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe na njegov osebni račun.
ΙV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI
9. člen
Višina enkratne denarne pomoči znaša 210,00 EUR za vsakega živorojenega otroka. Ob enkratnem rojstvu večjega števila otrok, pripada za vsakega naslednjega otroka povišanje denarne pomoči za 50% glede na prejšnjega.
O spremembi višine enkratne denarne pomoči s sklepom odloči Občinski svet Občine Dravograd.
10. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0015/2007-41
Dravograd, dne 27. septembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost