Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4542. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-B), stran 12283.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2007.
Št. 001-22-111/07
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST (ZPPO-B)
1. člen
V Zakonu o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Namen priznanja je spodbujanje pravnih in fizičnih oseb v zasebnem in javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: organizacije) na območju Republike Slovenije, k uporabi učinkovitih modelov poslovanja, ki vodijo k večji konkurenčnosti izdelkov in storitev oziroma uspešnosti organizacij.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »osebam« nadomesti z besedo »organizacijam«, na koncu odstavka pa se doda stavek, ki se glasi: »Pri tem v kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.«.
Drugi odstavek se črta.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda »devet« nadomesti z besedo »deset«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Po položaju so člani odbora minister, pristojen za znanost, minister, pristojen za gospodarstvo, minister, pristojen za javno upravo in predsednik Obrtne zbornice Slovenije.
Drugi člani odbora so predstavnik reprezentativnih gospodarskih zbornic, predstavnik reprezentativnih sindikatov, dva direktorja oziroma člana poslovodnega organa iz gospodarskih družb in dva poslovodna organa iz organizacij iz javnega sektorja, ki so izkazale odličnost poslovanja.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Način dela odbora se uredi s pravilnikom o delu odbora (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga izda minister, pristojen za znanost po predhodnem mnenju odbora.«.
V peti alineji se črta besedilo »kategorije priznanja,«, šesta alineja se črta, besedilo sedme alineje, ki postane šesta alinea pa se spremeni tako, da se glasi: »varovanje zaupnih podatkov.«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
V besedilu 8. člena, ki postane prvi odstavek, se za besedo »opravlja« doda besedilo »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,«, za besedo »meroslovje« pa se doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: urad).«
Za prvim odstavkom se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Urad vodi evidenco z osebnimi podatki kandidatov za ocenjevalce, imenovanih ocenjevalcev in razsodnikov.
Evidenca iz drugega odstavka tega člena obsega: ime in priimek, akademski naziv, spol, letnico, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno prebivališče, številke telefona, telefaksa in mobilnega telefona, na katere želi biti dosegljiv, davčno številko, državljanstvo, pridobljeno izobrazbo, naziv in naslov organizacije, kjer je zaposlen, funkcijo v organizaciji, delovne izkušnje, znanje tujih jezikov, znanja in izkušnje na posameznih področjih dela, druge podatke pa le, če tako določa zakon. V evidenci se o imenovanih ocenjevalcih vodijo tudi podatki o opravljenih usposabljanjih v sistemu za priznanje in sodelovanju v predhodnih postopkih ocenjevanja ter ocene dela v predhodnih postopkih ocenjevanja.«.
6. člen
Za 8. členom se dodajo novi 8.a, 8.b in 8.c člen, ki se glasijo:
»8.a člen
Urad vodi naslednji evidenci z osebnimi podatki oseb za stike iz organizacij, ki se prijavijo za ocenjevanje v okviru sistema za priznanje (v nadaljnjem besedilu: prijaviteljev):
1. evidenco o osebah za stike prijaviteljev,
2. evidenco o direktorjih oziroma poslovodnih organih prijaviteljev.
Evidenci iz prvega odstavka tega člena vsebujeta ime in priimek, akademski naziv, podatke za stike (funkcija, naziv in naslov organizacije, številke telefona, telefaksa in mobilnega telefona, na katere želi biti oseba dosegljiva, naslov elektronske pošte).
8.b člen
Osebni podatki iz evidenc iz 8. in 8.a člena tega zakona se lahko obdelujejo samo za potrebe ocenjevanja v okviru priznanja.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta posameznika ni razvidna.
8.c člen
Evidence iz 8. in 8.a člena tega zakona se hranijo 20 let po končanem postopku podelitve priznanja.
Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebnih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo tudi za dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Sedanji člani odbora opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov odbora.
Vlada Republike Slovenije imenuje nove člane odbora v skladu s tem zakonom najpozneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za postopek podelitve priznanja za leto 2008.
Št. 091-02/94-4/7
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1524-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost