Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4588. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jančah s pokopališčem za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 12442.

Na podlagi 5., 6. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jančah s pokopališčem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Janče – Cerkev sv. Nikolaja s pokopališčem (EŠD 1863).
Enota ima zaradi izjemnih kulturnih in zgodovinskih vrednot poseben pomen za Mestno občino Ljubljana. Zato se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnozgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Nikolaja s pokopališčem predstavlja pomemben člen v razvoju baročne sakralne arhitekture v ljubljanski okolici. V arhitekturni in likovni podobi predstavlja razvojno fazo od prvotne votivne kapele sv. Nikolaja iz konca 17. stoletja do izgradnje cerkve v začetku 18. stoletja s prezidavami v 30. in 90. letih 19. stoletja ter dozidavo zvonika, gradnjo vhodnega dela pokopališkega zidu s kapelicama in ohranjenost celostno zasnovane notranje opreme in oprave s srede 18. in začetka 19. stoletja.
Ohranitev vseh navedenih lastnosti utemeljuje razglasitev za spomenik.
3. člen
Spomenik obsega parcele številka 2277/1, 2277/2, 2277/3, 2278/1 in 2278/2 vse k.o. Volavlje.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo RS in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture cerkve, notranje opreme in oprave, kar pomeni sanacijo vseh ogroženih in propadajočih prvin oziroma rekonstrukcijo posameznih elementov in strokovno prenovo z obstoječo namembnostjo;
– strokovno vzdrževanje nagrobnih spomenikov, pokopališkega zidu in objekta;
– omogočanje strokovne premestitve starejših kamnitih in litoželeznih nagrobnikov ob pokopališki zid le v primerih načrtovane ureditve grobnih polj;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov;
– dostop javnosti v meri, ki ne ogroža spomeniških lastnosti in varovanja spomenika in njegovih posameznih elementov in ne ogroža obstoječo namembnost.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-40/06-8
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost