Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4563. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 12388.

Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je Svet fundacije na 38. seji dne 6. 6. 2006, 39. seji dne 23. 6. 2006, 40. seji dne 22. 8. 2006, 41. seji dne 19. 9. 2006, 48. seji dne 10. 4. 2007, 51. seji dne 3. 7. 2007 in 52. seji dne 20. 8. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo razmerja sofinanciranja področij letnega programa dela, pogoji za sofinanciranje izvajalcev letnega programa dela, merila za dodelitev sredstev izvajalcem letnega programa dela in postopek razporeditve sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: fundacija) v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program športa).
Ta pravilnik ureja tudi razvrstitev športnih panog v razrede glede na njihovo uspešnost z vidika uresničevanja strateških ciljev športa v Sloveniji, ki jih določa Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS-ZŠZ).
2. člen
Finančna sredstva fundacije se oblikujejo z letnim finančnim načrtom. Finančni načrt, ki ga sprejme Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet) najkasneje do 25. septembra, vsebuje načrtovane finančne tokove za naslednje koledarsko leto, morebitne finančne presežke tekočega leta ter poslovne rezerve. Na podlagi finančnega načrta svet najkasneje do 5. oktobra sprejme letni program dela fundacije za naslednje koledarsko leto. Izvajalce letnega programa dela (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) izbere svet na podlagi javnega razpisa.
3. člen
Za sofinanciranje programov izvajalcev lahko kandidirajo prosilci, ki so določeni v 13. členu Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. RAZMERJA SOFINANCIRANJA PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA DELA
4. člen
V skladu z letnim programom dela se sredstva za naloge iz 12. člena odloka razdelijo po področjih na naslednji način:
– za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 50% sredstev,
– za gradnje športnih objektov ne manj kot 40 in ne več kot 50% sredstev,
– za raziskovanje in razvoj športa ne manj kot 4 in ne več kot 12% sredstev,
– za založništvo v športu ne manj kot 1 in ne več kot 4% sredstev.
Za programe, ki jih je treba nujno izvesti, in za delovanje fundacije se lahko v letnem programu dela predvidi do 5% sredstev fundacije.
5. člen
Fundacija lahko znotraj posameznih področij iz prvega odstavka prejšnjega člena razdeli del sredstev prek projektov, ki jih opredeli v javnem razpisu. Projekti predstavljajo določen namen financiranja fundacije znotraj posameznega področja. Namen razdeljevanja sredstev prek projektov je financiranje skupine programov, ki imajo takšne cilje, kot jih s projektom določi svet. Projekti v največji meri izražajo javni interes v športu, kot ga na podlagi nacionalnega programa športa določa svet.
Svet z letnim programom določi projekte in del sredstev, ki bodo na posameznih področjih razpisana prek projektov.
Športne dejavnosti
6. člen
S sredstvi za športne dejavnosti se sofinancirajo programi na naslednjih podpodročjih:
– vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc do 40%,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc do 60%
– interesna športna vzgoje otrok in mladine, interesne športne dejavnosti študentov in športna rekreacija do 30%,
– drugi programi do 10% sredstev.
Sredstva za programe športnih dejavnosti, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 50% vrednosti programa.
7. člen
Na podpodročju interesne športne vzgoje otrok in mladine, interesnih športnih dejavnosti študentov in športne rekreacije se sofinancira:
– programe redne športne vadbe,
– športne tabore,
– programe množičnih športno-rekreativnih prireditev.
8. člen
Na podpodročju drugi programi se sofinancira:
– programe informiranja ljudi o športno-rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju,
– programe promocije športno-rekreativnih dejavnosti na nacionalni ravni,
– muzejsko dejavnost na področju športa.
Gradnja športnih objektov
9. člen
S sredstvi za gradnje športnih objektov se sofinancira:
– novogradnje športnih objektov,
– posodabljanje športnih objektov,
– subvencioniranje obresti od posojil za gradnje športnih objektov,
– vgradne športne naprave in športno opremo.
Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov, predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti celotne investicije.
10. člen
Za gradnjo športnih objektov lahko fundacija za največ triletno obdobje razpiše okvirna sredstva, ki v drugem in tretjem letu ne presegajo 40% sredstev za gradnjo športnih objektov v prvem letu, opredeljenih v letnem programu fundacije.
Raziskovanje in razvoj športa
11. člen
S sredstvi za raziskovanje in razvoj športa se sofinancirajo naslednja podpodročja:
– nakup tehnologije, potrebne za spremljanje in razvoj športne vadbe,
– programi spremljanja in razvoja športne vadbe,
– programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu,
– štipendije za športnike,
– izbrani znanstveno raziskovalni projekti,
– drugi programi razvoja športa.
Sredstva za programe raziskovanja in razvoj športa, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75% vrednosti programa.
Založništvo v športu
12. člen
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancirajo naslednji programi založništva v športu na vseh medijih:
– strokovne knjige,
– strokovne in znanstvene revije oziroma deli revij s strokovno ali znanstveno tematiko,
– zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov.
Sredstva za programe založništva, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75% stroškov programa.
3. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
13. člen
Natančne pogoje za sofinanciranje programov (kot so: časovna opredelitev izvedbe programa, dokazila za izplačilo sredstev, dokazila o namenski porabi sredstev, informiranje o financiranju programa in podobni) opredeli fundacija v pogodbah z izvajalci glede na posebnosti njihovih programov.
Športne dejavnosti
14. člen
Za sofinanciranje programov iz 6. člena tega pravilnika lahko kandidirajo prosilci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so v programe iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika vključeni športniki mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po kategorizaciji vrhunskih športnih dosežkov OKS-ZŠZ (v nadaljnjem besedilu: kategorizacija);
– da so v programe iz druge alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika vključeni športniki perspektivnega in mladinskega razreda po kategorizaciji;
– da so prosilci za sofinanciranje programov iz prve in druge alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika pravočasno posredovali poročila o izvedbi programov, če so prejeli sredstva za preteklo koledarsko obdobje;
– da so prosilci za programe redne športne vadbe in športnih taborov iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika nepridobitne športne organizacije; programi, ki jih prijavljajo športne zveze skupaj s svojimi članicami (podizvajalci), morajo vsebovati:
– nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program,
– nazive programov posameznih podizvajalcev,
– število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev,
– vrednosti posameznih programov podizvajalcev,
– ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu;
– da je v programe množičnih športno-rekreativnih prireditev iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika predvidoma vključeno najmanj 100 udeležencev;
– da imajo prosilci za programe muzejske dejavnosti na področju športa iz četrte alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika status državnega muzeja, opredeljenega z zakonom o varstvu kulturne dediščine.
Za sofinanciranje programov iz prve in druge alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika lahko kandidirajo tudi prosilci za programe, v katere so vključeni športniki, ki zaradi posebnosti niso uvrščeni v kategorizacijo OKS-ZŠZ (npr. šahisti, športniki invalidi idr.).
Vsi prosilci morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
Gradnja športnih objektov
15. člen
Za sofinanciranje programov iz 9. člena tega pravilnika lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.
Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena večkrat.
Za sofinanciranje novogradenj in posodabljanje športnih objektov lahko kandidirajo prosilci, ki predložijo ustrezen investicijski dokument po predpisih, ki urejajo metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (investicijski program, dokument identifikacije investicijskega projekta) in lokacijsko informacijo.
Za sofinanciranje subvencioniranja obresti od posojil za gradnjo športnih objektov lahko kandidirajo prosilci s programi, katerih predračunska vrednost investicije je najmanj 210.000 eurov. Ti prosilci ne smejo biti v stečajnem postopku, prisilni poravnavi, likvidaciji oziroma postopku izbrisa iz sodnega registra in morajo predložiti kreditno pogodbo in obračun bančnih obresti, če že imajo posojilo, oziroma izračun predvidenih bančnih obresti. Višina subvencije obrestne mere za posamezen program lahko znaša do 100% višine realnih obresti.
Za sofinanciranje vgradnih športnih naprav in športne opreme lahko kandidirajo nacionalne panožne športne zveze skupaj s svojimi članicami z opredeljeno mrežo športnih objektov, kjer načrtujejo postavitev športne opreme. Prosilci lahko kandidirajo za sofinanciranje vgradnih športnih naprav oziroma športne opreme, katere predračunska vrednost posameznega elementa je najmanj 5.000 eurov ali pa je njena amortizacijska doba najmanj 4 leta.
Za dokazovanje uresničevanja javnega interesa v programih iz 9. člena tega pravilnika mora prosilec predložiti program nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju: NPŠZ), nacionalne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, ki je potrjen s strani pristojnega organa in iz katerega je razvidna vloga, položaj in pomen športnega objekta in vlaganja v športni objekt.
Investitorji morajo s sredstvi, pridobljenimi s strani fundacije, razpolagati v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. V 30 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja morajo izvajalci pri ministrstvu, pristojnem za šport, vložiti popolno vlogo za vpis športnega objekta, na katerem je bila izvedena sofinancirana investicija, v razvid športnih objektov.
Raziskovanje in razvoj športa
16. člen
Za sofinanciranje programov iz 11. člena tega pravilnika lahko kandidirajo prosilci, ki predložijo program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančni finančni načrt.
Za sofinanciranje programov spremljanja in razvoja športne vadbe lahko kandidirajo nacionalne športne zveze skupaj s podizvajalci, ki imajo ustrezne kadrovske, prostorske in tehnološke zmožnosti.
Za sofinanciranje programov za strokovno usposabljanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo prosilci s programi, ki so sofinancirani z javnimi sredstvi do 75%. Programu morajo prosilci priložiti analizo kadrovskih potreb, ločeno glede na prostovoljno in plačano opravljeno delo.
Štipendije športnikom se sofinancirajo skladno s pravilnikom OKS-ZSZ o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom, pristojnim za šport, fundacijo in OKS-ZSZ.
Za sofinanciranje izbranih znanstveno raziskovalnih projektov lahko kandidirajo prosilci, ki imajo prijavljene znanstveno raziskovalne projekte sofinancirane v okviru pristojnega državnega organa za sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti. Prosilci morajo v vlogi prikazati dodano vrednost sofinanciranja s strani fundacije skozi podprojekte. Za podprojekte morajo predložiti mnenje nacionalne športne zveze o pomenu dodatnega raziskovanja za športno prakso.
Založništvo v športu
17. člen
Za sofinanciranje programov iz 12. člena tega pravilnika lahko pridobijo sredstva kandidati, ki predložijo:
– vsebinski opis dela in natančni finančni načrt,
– pripravljeno gradivo za prijavljeni program.
Za sofinanciranje strokovnih knjig morajo prosilci pred izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno mnenje recenzenta in pridobiti soglasje fundacije k maloprodajni ceni sofinanciranega programa. K imenovanju recenzenta, ki ga predlaga izvajalec, daje soglasje svet.
4. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
18. člen
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa.
Med prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
19. člen
Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila.
Športne dejavnosti
20. člen
Pri izboru programov vrhunskega športa in programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se upošteva le en prijavljeni program prosilca za posamezno športno panogo znotraj podpodročja. Pri večpanožnih programih nacionalnih reprezentanc imajo prednost pri izboru programi za večja večpanožna športna tekmovanja.
Prednost pri sofinanciranju programov vrhunskega športa in programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, imajo programi uspešnejših NPŠZ, v katere so vključeni športniki s pomembnejšimi tekmovalnimi rezultati v zadnjem letu.
Fundacija programe ovrednoti na podlagi razvrstitve športnih panog v razrede glede na njihovo uspešnost in uspešnost programa z vidika tekmovalnih dosežkov v naslednjem razmerju:
+------------------------------------------+-------------------+
|Merilo                  | Delež merila v  |
|                     |  skupni oceni  |
+------------------------------------------+-------------------+
|Uspešnost NPŠZ: razvrstitev športne    |    60%     |
|panoge v razred              |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Uspešnost programa: tekmovalni rezultati |    20%     |
|v obdobju kategorizacije         |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Uspešnost programa: pomembni tekmovalni  |    20%     |
|rezultati v zadnjem letu         |          |
+------------------------------------------+-------------------+
Programi večpanožnih nacionalnih reprezentanc se vrednotijo ločeno glede na vsebino teh programov (število tekmovalcev, obseg priprav in tekmovanja) in javni interes, ki jim ga pripisuje svet (razvoj vrhunskega športa, zmožnosti financiranja fundacije glede na možnosti financiranja iz drugih virov). Vsebina programov je vrednotena v 500 eurih glede na ocenjeno vrednost vrhunskega športa v programu, javni interes pa s količnikom v razponu od 0,1 do 1,0.
21. člen
Fundacija vsako leto v soglasju z OKS-ZŠZ na podlagi objektiviziranih pokazateljev razvrsti športne panoge v pet razredov na podlagi meril konkurenčnosti, vpliva na množično ukvarjanje s športom, tekmovalne uspešnosti in nacionalnega pomena športa. Skladno z uvrstitvijo v razred ovrednoti program NPŠZ s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice.
+----------------------------------------------+---------------+
|      Razred športne panoge       | Število točk |
+----------------------------------------------+---------------+
|           1            |   2.400   |
+----------------------------------------------+---------------+
|           2            |   1.600   |
+----------------------------------------------+---------------+
|           3            |   400   |
+----------------------------------------------+---------------+
|           4            |   200   |
+----------------------------------------------+---------------+
|           5            |   100   |
+----------------------------------------------+---------------+
Za ocenjevanje uspešnosti programov vrhunskega športa fundacija upošteva svetovni, mednarodni in perspektivni razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ, za ocenjevanje uspešnosti programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pa perspektivni razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ. Pri programih NPŠZ ne upošteva rezultatov, doseženih v klubskih tekmovanjih. V ekipnih športnih panogah, kjer imajo v isti konkurenci kategoriziranih več ekip, se druge ekipe vrednotijo polovično. Tekmovalne rezultate v obdobju kategorizacije fundacija ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice.
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Kategorizacija – razred  |  Individualne  |Ekipne športne |
|             | športne panoge  |  panoge   |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|             |    (točk)   | (točk za eno |
|             |          |   ekipo)  |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Svetovni razred      |     3     |   15    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Mednarodni razred     |     2     |   10    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Perspektivni razred    |     1     |    5    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
Za vrednotenje pomembnejših tekmovalnih rezultatov programa v zadnjem letu fundacija upošteva osvojene medalje na največjih tekmovanjih. Pri tem ovrednoti konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine in ravni tekmovanja s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic. Število točk na podlagi osvojenih medalj na največjih tekmovanjih je zmnožek pokazatelja konkurenčnosti tekmovanja in ravni tekmovanja.
+--------------------------+-------------------+---------------+
|  Skupina po modelu –  |   Medalja v   |  Medalja v  |
| konkurenčnost tekmovanja |  individualnih  |  ekipnih  |
|             |  športih (točk) | športih (točk |
|             |          | za eno ekipo) |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|      1       |    24     |   72    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|      2       |    16     |   48    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|      3       |     4     |   12    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|      4       |     2     |    6    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|      5       |     1     |    3    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
+----------------------------------------+---------------------+
|Tekmovanje članov (programi vrhunskega |   Količnik    |
|športa)                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Olimpijske igre             |     1,0     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Svetovno prvenstvo, svetovni pokal –  |     0,8     |
|skupna uvrstitev            |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Evropsko prvenstvo           |     0,6     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Poletna Univerzijada, sredozemske igre |     0,4     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Zimska Univerzijada           |     0,1     |
+----------------------------------------+---------------------+
+----------------------------------------+---------------------+
|Tekmovanja mlajših starostnih skupin  |   Količnik    |
|(programi športne vzgoje otrok in    |           |
|mladine, usmerjenih v kakovostni in   |           |
|vrhunski šport)             |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Mladinsko svetovno prvenstvo, mladinsko |     1,0     |
|evropsko prvenstvo           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Evropske igre mladih          |     0,5     |
+----------------------------------------+---------------------+
22. člen
Razdelitev sredstev za programe vrhunskega športa in programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se oblikuje po naslednjih načelih:
– na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za programe NPŠZ in programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc,
– NPŠZ se dodeli sredstva z indeksnim odstopanjem glede na lansko delitev v razponu 75 do 125, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev; za NPŠZ, ki v prejšnjem letu niso prejele sredstev, se upošteva zadnja delitev sredstev iz prejšnjih razpisov, preračunano z indeksom rasti oziroma upada sredstev fundacije;
– najmanjši dodeljeni znesek je 2.000 eurov.
23. člen
Pri izboru programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, interesnih športnih dejavnosti študentov in športne rekreacije imajo ob enakih pogojih prednost programi zvez športnih društev, ki jih le-te izvajajo skupaj z najmanj desetimi svojimi članicami, ter programi, ki imajo večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa. Pri tem se upoštevajo vsebinski vidiki programa:
– Javni interes na tem področju predstavljajo programi športnih dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa študentov in športne rekreacije, ne pa programi, kjer gre pretežno za promocijo in obveščanje o športnih programih, usposabljanje kadrov ali tekmovalni šport. Večji javni interes predstavljajo športni programi z vsebinami, ki imajo večje pozitivne vplive na kazalnike zdravja ljudi, in programi, ki bolje odražajo vsebino projektov, ki jih je razpisala fundacija na tem področju.
– Programi, kjer je šport le sredstvo za dosego določenih drugih primarnih ciljev, le delno uresničujejo javni interes na področju športa.
– Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije slabo uresničujejo javni interes programi ligaških tekmovanj. Slabše uresničujejo javni interes tudi programi drugih oblik tekmovanj z izjemo množičnih športno-rekreativnih prireditev.
– Med programi interesne športne vzgoje otrok in mladine bolje uresničujejo javni interes programi krovnih športnih organizacij. Najvišje število točk za programe športne vadbe se dodeli občinskim športnim zvezam in nacionalnim športnim ter panožnim zvezam, ki združujejo programe svojih članic – športnih društev, delujočih na določenem področju. Športnim društvom se najvišje število točk za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine dodeli le, če na regionalnem področju ni prijavljenih podobnih programov krovnih športnih organizacij. Med takšnimi programi imajo prednost programi društev, ki se izvajajo na več krajih ali programi z več prireditvami.
– Na področju športne rekreacije se javni interes bolje uresničuje prek množičnih prireditev. Fundacija želi spodbuditi prirejanje različnih novih množičnih prireditev, ne zgolj uveljavljenih. Prednost imajo nove množične prireditve z večjim deležem prostovoljnega dela in večjim številom udeležencev. Z vidika razvoja novih ali manjkajočih programov športne rekreacije se lahko največje število točk dodeli tudi nekaterim programom športno rekreativne vadbe, ki jih izvajajo NPŠZ in nacionalne športne zveze.
– Z namenom preprečevanja financiranja programov študentskih športnih tekmovanj, ki se podvajajo, se največje število točk nameni za programe krovne organizacije na področju študentskega športa, v katere je vključeno večje število študentskih športnih društev in drugih organizacij, prek katerih se v študentska športna tekmovanja vključujejo študenti. Pri tem imajo prednost programi študentskih športnih tekmovanj, ki so vključeni v tekmovalne sisteme mednarodne študentske organizacije. Poleg študentskih športnih tekmovanj javni interes na tem področju dobro uresničujejo nekatere množične študentske športne prireditve, ki so namenjene širši populaciji študentov.
Pri izboru teh programov se upošteva tudi prostorska razpršenost programov. Prednost imajo programi, ki se izvajajo v več statističnih regijah, in programi, ki bolje odražajo enakomerno prostorsko razpršenost glede na analizo prostorske zasičenosti programov v primerjavi z demografskimi značilnostmi.
Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+------------------+------------+----------------------------+
|Merilo      | Število  |Opisnik           |
|         |  točk  |              |
+------------------+------------+----------------------------+
|Status kandidata |   10   |Nepridobitno izvajanje na  |
|         |      |nacionalni ali regionalni  |
|         |      |ravni            |
+------------------+------------+----------------------------+
|         |   6   |Nepridobitno izvajanje na  |
|         |      |lokalni ravni        |
+------------------+------------+----------------------------+
|         |   1   |Pridobitno izvajanje oziroma|
|         |      |nepridobitno izvajanje   |
|         |      |nešportnih organizacij   |
+------------------+------------+----------------------------+
|Možnost      |   10   |Program zelo dobro     |
|uresničevanja   |      |uresničuje javni interes na |
|javnega interesa |      |področju športa       |
|na področju športa|      |              |
|s programom    |      |              |
+------------------+------------+----------------------------+
|         |   6   |Program dobro uresničuje  |
|         |      |javni interes na področju  |
|         |      |športa           |
+------------------+------------+----------------------------+
|         |   3   |Program v manjši meri    |
|         |      |uresničuje javni interes na |
|         |      |področju športa       |
+------------------+------------+----------------------------+
|         |   0   |Program slabo uresničuje  |
|         |      |javni interes na področju  |
|         |      |športa           |
+------------------+------------+----------------------------+
|Prostorska    |   9   |V statistični regiji    |
|razpršenost    |      |primanjkuje programov    |
|programov     |      |oziroma izvajanje programa v|
|         |      |več regijah         |
+------------------+------------+----------------------------+
|         |   6   |Program dobro odraža    |
|         |      |prostorsko razpršenost   |
+------------------+------------+----------------------------+
|         |   3   |Zasičenost s programi v   |
|         |      |statistični regiji ali   |
|         |      |zasičenost s podobnimi   |
|         |      |programi istega izvajalca, |
|         |      |kljub temu, da program dobro|
|         |      |odraža prostorsko      |
|         |      |razpršenost         |
+------------------+------------+----------------------------+
|         |   0   |Zasičenost s podobnimi   |
|         |      |programi istega izvajalca  |
+------------------+------------+----------------------------+
Programi, ki zberejo najmanj 21 od 29 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
24. člen
Razdelitev sredstev za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine, interesne športne dejavnosti študentov in športne rekreacije se oblikuje na podlagi zmnožka točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
Vrednost programa opredeli fundacija na podlagi obsega (število udeležencev programov, število vadbenih ur v letu, število izvajalcev programa), organizacijskih značilnosti (krajevna razpršenost programa, število podizvajalcev programa, kadrovska struktura izvajanja programa), stroškovne strukture programa (delež neposrednih in režijskih stroškov programa, vrsta stroškov, cena programa in preglednost sistema financiranja izvajalcev programov) in možnosti udejanjanja programa z vidika realizacije programa v preteklih letih.
Večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa in zaradi tega višje vrednotenje imajo programi:
– ki bolje odražajo vsebino projektov, ki jih razpiše fundacija na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije;
– ki jih izvajajo športna društva pod okriljem svoje krovne športne organizacije (opredeljena mreža društev skupaj s krovno organizacijo);
– ki imajo večje pozitivne vplive na zdravje ljudi;
– ki nudijo večjo dodano vrednost sofinanciranja s strani fundacije;
– različnih športnih vsebin, pri katerih šport ni le sredstvo za doseganje drugih ciljev programa ali ni izpostavljen kakšen drug namen izvajanja programov; izhodišče fundacije pri tovrstnih programih je nižji delež financiranja zaradi drugih virov sofinanciranja.
25. člen
Pri izboru drugih programov imajo ob enakih pogojih prednost programi zvez športnih društev s programi, ki se izvajajo na nacionalni ravni, ter programi, ki imajo večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa. Pri tem se upoštevajo vsebinski vidiki programa in dodana vrednost sofinanciranja s strani fundacije:
– Na področju informiranja ljudi o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju imajo prednost pri izboru programi krovnih športnih organizacij, saj le-ti združujejo informacije na višji ravni in zajemajo večje število njihovih uporabnikov.
– Med programi informiranja imajo prednost programi celostnega vsebinskega informiranja o športno rekreativnih dejavnostih in programi informiranja o športno rekreativnih dejavnostih, ki dosegajo širši krog uporabnikov.
– Med programi promocije športno rekreativnih dejavnosti imajo prednost pri izboru programi rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega.
– Med programi muzejske dejavnosti na področju športa imajo prednost programi državnih muzejev, opredeljenih z zakonom o varstvu kulturne dediščine, ki pomembneje prispevajo k uveljavitvi nacionalne identitete na področju športa.
– Med programi informiranja in promocije športno rekreativnih dejavnostih, pri katerih je poleg športnega izpostavljen tudi kakšen drug namen izvajanja programov, imajo prednost programi, ki lahko zagotovijo vsaj četrtinsko sofinanciranje iz sredstev drugih sfer.
– Pri izboru imajo prednost tisti programi, kjer lahko fundacija pričakuje večji učinek njenega sofinanciranja. Pri tem se upošteva morebitno podvajanje z vsebinami drugih programov, možnost drugih virov sredstev za izvedbo programa, realizacija sredstev fundacije v preteklosti, financiranje več programov kandidata.
Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------+---------+-------------------------------+
|Merilo       | Število |Opisnik            |
|          | točk  |                |
+--------------------+---------+-------------------------------+
|Status kandidata  |  10  |Nepridobitno izvajanje na   |
|          |     |nacionalni ali regionalni   |
|          |     |ravni             |
+--------------------+---------+-------------------------------+
|          |  6  |Nepridobitno izvajanje na   |
|          |     |lokalni ravni         |
+--------------------+---------+-------------------------------+
|          |  4  |Pridobitno izvajanje oziroma  |
|          |     |nepridobitno izvajanje     |
|          |     |nešportnih organizacij     |
+--------------------+---------+-------------------------------+
|Možnost       |  10  |Program zelo dobro uresničuje |
|uresničevanja    |     |javni interes na področju   |
|javnega interesa na |     |športa             |
|področju športa s  |     |                |
|programom      |     |                |
+--------------------+---------+-------------------------------+
|          |  6  |Program dobro uresničuje javni |
|          |     |interes na področju športa   |
+--------------------+---------+-------------------------------+
|          |  3  |Program v manjši meri     |
|          |     |uresničuje javni interes na  |
|          |     |področju športa        |
+--------------------+---------+-------------------------------+
|          |  0  |Program slabo uresničuje javni |
|          |     |interes na področju športa   |
+--------------------+---------+-------------------------------+
Programi, ki zberejo najmanj 14 od 20 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
26. člen
Razdelitev sredstev za druge programe se oblikuje na podlagi zmnožka točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
Vrednost programa opredeli fundacija na podlagi obsega programa, stroškovne strukture programa (delež neposrednih in režijskih stroškov programa, vrsta stroškov, cena programa in preglednost sistema financiranja izvajalcev programov) in možnosti udejanjanja programa z vidika realizacije programa v preteklih letih in drugih predvidenih financerjev.
Večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa in zaradi tega višje vrednotenje imajo programi, ki imajo večje pozitivne vplive na zdravje ljudi, in kjer lahko fundacija pričakuje večji učinek njenega sofinanciranja.
Gradnja športnih objektov
27. člen
Prednost pri izboru programov gradnje športnih objektov imajo programi, ki:
– bolje uresničujejo javni interes na področju športa,
– so v sklepni stopnji investicije, pri katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov oziroma so pred začetkom investicije, pri katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov,
– bolje odražajo področno razpršenost sredstev fundacije,
– dajejo prednost investicijam v nove vadbene športne površine.
Večji javni interes na področju športa predstavljajo programi, ki v večji meri odražajo vsebino projektov, ki jih razpiše fundacija, in programi, ki so opredeljeni hkrati v programu investicij nacionalnih panožnih športnih zvez in programu investicij na področju športa v občinah ali ministrstvu, pristojnem za šport. Pri vrednotenju lahko fundacija uporabi naslednje dodatne informacije o programih: prednostna razvrstitev NPŠZ in občin; seznam sofinanciranih športnih objektov s strani Direktorata za šport; razvid društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa; regijska umeščenost programa; panožna razpršenost programov in pogodbena opredelitev javno-zasebnega partnerstva pri investicijah, ki jih prijavljajo zasebne družbe. Na podlagi vsebine investicij, ustreznih dodatnih mnenj in opredelitve manjkajočih športnih objektov strokovna komisija zviša ali zniža izhodiščno oceno.
Fundacija ovrednoti programe s pripadajočim številom točk po posameznih merilih iz naslednje preglednice:
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Merilo       | Število |Opisnik             |
|          | točk  |                |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Uresničevanje   |  10  |Program zelo dobro uresničuje  |
|javnega interesa v |     |javni interes na področju    |
|športu       |     |športa             |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  6  |Program dobro uresničuje javni |
|          |     |interes na področju športa   |
|          |     |(izhodiščna ocena)       |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Stopnja      |  2  |Program v manjši meri      |
|investicije    |     |uresničuje javni interes na   |
|          |     |področju športa         |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|(LK – leto, v   |  5  |Program predračunske vrednosti |
|katerem se bo   |     |nad 62.500 eurov, ki je že   |
|program predvidoma |     |končan leto pred tem, ko    |
|zaključil; LP –  |     |kandidirajo za sredstva     |
|leto kandidature  |     |Fundacije (LK – LP= -1);    |
|na sredstva; LZ – |     |oziroma program predračunske  |
|leto začetka    |     |vrednosti pod 62.500 eurov, ki |
|programa)     |     |je že začet in bo predvidoma  |
|          |     |končan v letu v katerem     |
|          |     |kandidirajo za sredstva (LK –  |
|          |     |LP=0)              |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  4  |Program predračunske vrednosti |
|          |     |nad 62.500 eurov, ki je že   |
|          |     |začet in bo predvidoma končan v |
|          |     |letu, za katerega program    |
|          |     |kandidira na sredstva fundacije |
|          |     |(LK – LP=0)           |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  3  |Program predračunske vrednosti |
|          |     |nad 62.500 eurov, ki je že   |
|          |     |začet in bo predvidoma končan  |
|          |     |čez eno leto, za katerega    |
|          |     |program kandidira na sredstva  |
|          |     |(LK – LP =1); oziroma predviden |
|          |     |začetek programa predračunske  |
|          |     |vrednosti pod 62.500 eurov v  |
|          |     |letu, v katerem program     |
|          |     |kandidira na sredstva fundacije |
|          |     |(LZ – LP=0) in ne bo končan v  |
|          |     |letu, v katerem kandidirajo za |
|          |     |sredstva (LK – LP > 0).     |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  2  |Program predračunske vrednosti |
|          |     |nad 62.500 eurov, končan več  |
|          |     |kot eno leto pred tem, ko    |
|          |     |program kandidira na sredstva  |
|          |     |fundacije (LK – LP < -1), ali  |
|          |     |predviden začetek programa v  |
|          |     |letu ali kasneje, v katerem   |
|          |     |program kandidira na sredstva  |
|          |     |(LZ – LP => 0) oziroma ostali  |
|          |     |primeri za programe       |
|          |     |predračunske vrednosti pod   |
|          |     |62.500 eurov (LK – LP <= -1; LZ |
|          |     |– LP >= 1).           |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Vrsta investicije |  6  |Nove športne površine      |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  4  |Obnova obstoječih športnih   |
|          |     |površin             |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  2  |Investicije (novogradnje,    |
|          |     |adaptacije, rekonstrukcije,   |
|          |     |vzdrževalna dela) na      |
|          |     |spremljajočih površinah     |
|          |     |športnega objekta (garderobe,  |
|          |     |tribune, ogrevalni, vodovodni, |
|          |     |kanalizacijski sistemi ipd.)  |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  0  |Pridobitev dokumentacije in   |
|          |     |subvencioniranje obresti od   |
|          |     |posojil za gradnjo športnih   |
|          |     |objektov            |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Področna      |  5  |Program v prvi tretjini seznama |
|razpršenost    |     |statistične regije glede na   |
|          |     |vsoto točk meril uresničevanja |
|          |     |javnega interesa, stopnje    |
|          |     |investicije in vrste      |
|          |     |investicije           |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  3  |Program v drugi tretjini    |
|          |     |seznama statistične regije   |
|          |     |glede na vsoto točk meril    |
|          |     |uresničevanja javnega interesa, |
|          |     |stopnje investicije in vrste  |
|          |     |investicije           |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          |  2  |Program v tretji tretjini    |
|          |     |seznama statistične regije   |
|          |     |glede na vsoto točk meril    |
|          |     |uresničevanja javnega interesa, |
|          |     |stopnje investicije in vrste  |
|          |     |investicije           |
+-------------------+---------+--------------------------------+
Programi, ki zberejo najmanj 20 od 26 možnih točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
28. člen
Razdelitev sredstev za programe gradnje športnih objektov se oblikuje po naslednjih načelih:
– na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za različne skupine programov glede na predračunsko vrednost programov in projekte,
– v osnovi za sofinanciranje se upošteva vrednost vlaganj v športne površine,
– pri šolskih telovadnicah se kot osnovo za sofinanciranje upošteva vrednost športnega standarda,
– v osnovi za sofinanciranje se upošteva delež sredstev za šport od celotnega proračuna občine oziroma delež sredstev za šport v občini na prebivalca,
– pri programih, ki jih je fundacija sofinancirala v preteklih letih, se od popravljene osnove za sofinanciranje odšteje vrednost že odobrenih sredstev.
Raziskovanje in razvoj športa
29. člen
Prednost pri izboru programov raziskovanja in razvoja športa imajo programi z boljšimi možnostmi uresničevanja javnega interesa na področju športa, programi nacionalnega pomena in programi z boljšimi zmožnostmi uspešne realizacije glede na kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti programa.
Pri vrednotenju možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa fundacija upošteva vsebinski vidik programa in možnost dodane vrednosti sofinanciranja s strani fundacije. Višje so vrednoteni programi, ki v večji meri odražajo vsebino projektov, ki jih razpiše fundacija na področju raziskovanja in razvoja športa.
Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-------------------+-----------+------------------------------+
|Merilo       | Število |Opisnik            |
|          |  točk  |               |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|Možnost      |     10|V celoti uresničuje javni   |
|uresničevanja   |      |interes            |
|javnega interesa  |      |               |
|na področju športa |      |               |
|s programom    |      |               |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|          |     6|Delno uresničuje javni    |
|          |      |interes            |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|          |     0|Slabo uresničuje javni    |
|          |      |interes            |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|Pomembnost     |     10|Nacionalna raven       |
|programa      |      |               |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|          |     6|Regionalna raven       |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|          |     2|Lokalna raven         |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|Zmožnost      |     10|Dobre zmožnosti in uspešna  |
|uresničitve    |      |realizacija v preteklih letih |
|programa      |      |               |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|          |     6|Solidne zmožnosti; delno   |
|          |      |uspešna realizacija v     |
|          |      |preteklih letih oziroma prva |
|          |      |kandidatura za podobne    |
|          |      |programe           |
+-------------------+-----------+------------------------------+
|          |     0|Slabe zmožnosti oziroma slaba |
|          |      |realizacija sredstev v    |
|          |      |preteklih letih        |
+-------------------+-----------+------------------------------+
Programi, ki zberejo najmanj 22 od 30 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
30. člen
Razdelitev sredstev za programe raziskovanja in razvoja športa se oblikuje na podlagi zmnožka točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
Vrednost programa opredeli fundacija na podlagi obsega programa, stroškovne strukture programa in možnosti udejanjanja programa z vidika realizacije programa v preteklih letih in drugih predvidenih financerjev.
Večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa in zaradi tega višje vrednotenje imajo:
– aplikativni programi, ki se izvajajo pod okriljem krovnih športnih organizacij oziroma so v njihovem interesu;
– programi, ki nudijo večjo dodano vrednost sofinanciranja s strani fundacije;
– programi znanstveno raziskovalnih projektov, ki so ozko povezani z raziskovalno problematiko športa.
Založništvo v športu
31. člen
Prednost pri izboru programov založništva v športu imajo programi z boljšimi možnostmi uresničevanja javnega interesa na področju športa in programi z boljšimi zmožnostmi uspešne realizacije glede na pripravljena gradiva oziroma lansko porabo sredstev.
Pri vrednotenju možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom fundacija upošteva vsebinski vidik programa (pojavna oblika športa), predmet programa (zvrst založništva), uporabnost programa v športni praksi in pomen športne panoge z vidika nacionalnega modela vrednotenja športnih panog. Prednost pri izboru imajo programi založništva, ki v večji meri odražajo vsebino projektov, ki jih razpiše fundacija, in programi, ki so ozko povezani s športom.
Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------+--------+------------------------------+
|Merilo       |Število |Opisnik            |
|          | točk  |               |
+--------------------+--------+------------------------------+
|Možnost       | 10  |V celoti uresničuje javni   |
|uresničevanja    |    |interes            |
|javnega interesa na |    |               |
|področju športa s  |    |               |
|programom      |    |               |
+--------------------+--------+------------------------------+
|          |  6  |Delno uresničuje javni interes|
+--------------------+--------+------------------------------+
|          |  0  |Slabo uresničuje javni interes|
+--------------------+--------+------------------------------+
|Možnost uresničitve | 10  |Dobre zmožnosti in uspešna  |
|programa      |    |realizacija v preteklih letih |
|          |    |ter ustrezne reference    |
|          |    |avtorjev           |
+--------------------+--------+------------------------------+
|          |  6  |Solidne zmožnosti; delno   |
|          |    |uspešna realizacija v     |
|          |    |preteklih letih oziroma prva |
|          |    |kandidatura za podobne    |
|          |    |programe; avtor še nima    |
|          |    |referenc s področja objave  |
+--------------------+--------+------------------------------+
|          |  0  |Slabe zmožnosti oziroma slaba |
|          |    |realizacija sredstev v    |
|          |    |preteklih letih; avtor še nima|
|          |    |referenc s področja objave  |
+--------------------+--------+------------------------------+
Fundacija najprej vrednoti programe po merilu možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom. Kandidate s programi, ki so vrednoteni z več kot 6 točkami, pozove, da dostavijo pripravljena gradiva in pogodbe z založniki, v primeru da ne bodo sami založili publikacij. Kandidate, ki imajo prijavljenih več programov, fundacija pozove, da prednostno razvrstijo svoje programe.
Programi, ki zberejo najmanj 16 od 20 možnih točk, se uvrstijo v izbor vlog, ki jih financira fundacija.
32. člen
Razdelitev sredstev za programe založništva v športu se oblikuje na podlagi zmnožka točk obsega programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom. Pri vrednotenju obsega programa fundacija upošteva število avtorskih pol in fotografij, naklado ter število letnih izdaj. Večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa in zaradi tega višje vrednotenje imajo:
– programi, ki bolje odražajo vsebino projektov, ki jih je razpisala fundacija na področju založništva v športu;
– revije s strokovnimi vsebinami, ki jih izdajajo nacionalne športne zveze, revije s strokovnimi vsebinami, namenjene otrokom in mladini, ter znanstvene revije;
– programi z višjo kakovostjo vsebine programa z vidika strokovnosti, izvirnosti, izrazoslovja in jezikoslovja;
– programi z večjo dodano vrednostjo sofinanciranja s strani fundacije.
5. POSTOPEK RAZPOREDITVE SREDSTEV
33. člen
Izvajalce letnega programa fundacije se izbere v skladu z določbami 13. člena odloka. Javni razpis za prihodnje leto se objavi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh fundacije. Prosilci oddajo vloge v roku 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
34. člen
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela zapisnik, ki ga objavi na spletnih straneh fundacije. Zapisnik mora vsebovati:
– datum sestanka komisije,
– seznam prejetih vlog,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev tega pravilnika,
– osemdnevni rok za ugovor.
Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisije s sklepom zavrže vlogo.
35. člen
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz meril tega pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije od prosilcev zahtevajo dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov.
36. člen
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do 31. januarja prihodnjega leta glede na čas objave javnega razpisa. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja. Sklep o razdelitvi sredstev javnega razpisa fundacija v roku 8 dni objavi na svojih spletnih straneh in prosilce pisno obvesti o tem.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je mogoč ugovor v roku 8 dni od prejema obvestila o objavi sklepa o razporeditvi sredstev na spletnih straneh, o katerem je dolžna odločiti komisija za pritožbe v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe je dokončna.
37. člen
Z izvajalci fundacija sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in drugi načini za nadzor nad namensko porabo sredstev.
Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta.
Če izvedeni program odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, za več kot 15% vrednosti, lahko svet v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program.
Pri opravljanju nadzora nad namensko porabo sredstev, ki ga izvaja ali naroči fundacija, so izvajalci dolžni nadzornim organom omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju programov ter dati vse potrebne podatke in pojasnila v povezavi z uporabo teh sredstev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00, 79/03).
39. člen
Ta pravilnik je sprejet, ko da k njemu soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. avgust 2007
Predsednik
Sveta Fundacije za šport
Tone Vogrinec l.r.

AAA Zlata odličnost