Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4489. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-J)
4490. Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-C)
4491. Avtentična razlaga petega odstavka 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 68/95 – odločba US, 1/96 in 23/96 – popravek) – ORZSKZ10

Odloki

4492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (OdPDFSP0708-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4493. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
4494. Uredba o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine

MINISTRSTVA

4495. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja HORTIKULTURA
4496. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
4497. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ŽIVILSTVO IN PREHRANA
4498. Odločba o naravni mineralni vodi Costella

USTAVNO SODIŠČE

4499. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 432., 433. in 434. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4500. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana 8. okrajne volilne komisije II. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4501. Razpis nadomestnih volitev dveh članov Državnotožilskega sveta

OBČINE

Ajdovščina

4502. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III

Dobrepolje

4503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2006
4504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Dobrepolje
4505. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje

Jesenice

4506. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2007 – dopolnitev

Kamnik

4507. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2007
4508. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik

Kobarid

4509. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013
4510. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid

Kočevje

4511. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2007
4512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje
4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje
4514. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Koper

4515. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitve, ki je namenjena za centralne dejavnosti KC-44

Ljubljana

4516. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo

Mokronog-Trebelno

4517. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4518. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Mokronog - Trebelno v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije

Novo mesto

4519. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci
4520. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenove gospodarske cone Cikava
4521. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN Univerzitetni kampus Novo mesto
4522. Pravila za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Odranci

4523. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci
4524. Odlok o Prostorskem redu Občine Odranci

Ravne na Koroškem

4525. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2007

Sevnica

4526. Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Sevnica

Slovenske Konjice

4527. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

4528. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi

Škocjan

4529. Odlok o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan

Šmarje pri Jelšah

4530. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
4532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Šmarješke Toplice

4533. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
4534. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2007–2013

Zavrč

4535. Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč
4536. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti