Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4517. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 12194.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 133/06 in 139/06), Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 57/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 9. redni seji z dne 5. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju SPVCP) v Občini Mokronog - Trebelno.
2. člen
SPVCP načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni na območju Občine Mokronog - Trebelno.
3. člen
SPVCP je organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki občinskega sveta ter predstavniki uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja občine, in sicer:
– občinskega sveta,
– izvajalca vzdrževanja javne prometne infrastrukture na področju ustanovitelja,
– organa varovanja javnega reda in miru na področju ustanovitelja,
– občanov, organiziranih v svetih staršev v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
– javnega zavoda vzgoje in izobraževanja, ki deluje v vlogi mentorja pri prometno vzgojnih krožkih,
– zveze šoferjev in avtomehanikov,
– javne zdravstvene ustanove.
4. člen
Skupaj SPVCP sestavlja 8 članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov). Člane predlagajo iz svoje sredine organizacije predstavnice na poziv mandatno-volilne komisije. Člani SPVCP se volijo za čas mandata občinskega sveta.
5. člen
Predsednika in namestnika predsednika SPVCP izvolijo člani iz svojih vrst na prvi konstitutivni seji.
Tajnika SPVCP imenuje župan, ki je delavec občinske uprave in opravlja naloge v svetu, določene s sistemizacijo delovnega mesta.
6. člen
Člani SPVCP in njegov tajnik se imenujejo za čas mandata občinskega sveta.
7. člen
SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
Strokovne in administrativne naloge za svet opravlja tajnik.
8. člen
Način dela SPVCP se predpiše s Poslovnikom delovanja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga sprejme SPVCP na svoji prvi konstitutivni seji.
9. člen
SPVCP sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet. SPVCP se na lokalnem nivoju lahko povezuje s sosednjimi občinami.
10. člen
SPVCP je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu, ki sprejemajo njegov program.
11. člen
Sredstva za financiranje izvajanja programa in nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračunom lokalne skupnosti (lokalnih skupnosti) ter iz drugih virov.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-10/2007
Mokronog, dne 5. septembra 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost